24 maart 2021

VIDEO: Rust, ruimte en continuïteit voor de helpers bij schulden

Deze motie is AANGENOMEN door de gemeenteraad.

Schuldhulporganisaties, zoals schuldhulpmaatje, STEK en Kompassie, zijn belangrijke organisaties bij schuldhulpverlening. Volgens het huidige systeem moeten zij ieder jaar een projectaanvraag doen en afwachten of zij weer subsidie krijgen. Dit moet anders vindt Astrid Frey en dient met Kavish Partiman de volgende motie in:

 

Motie: Rust, ruimte en continuïteit voor de helpers bij schulden
Indiener: Kavish Partiman
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van de gedachtewisseling Corona.

Constaterende, dat:

  • Schuldhulporganisaties, zoals schuldhulpmaatje, STEK en Kompassie, belangrijke organisaties zijn bij schuldhulpverlening omdat zij laagdrempelige en kundige hulp bieden aan mensen met schulden.
  • deze organisaties al jaren ondersteuning en waardering krijgen van de gemeente maar elk jaar opnieuw een subsidieaanvraag moeten indienen.

Overwegende, dat:

  • een subsidie over meerdere jaren meer rust, ruimte en continuïteit biedt aan organisaties om hun langere termijn doelen en resultaten te behalen;
  • het bestaande subsidiekader de mogelijkheid biedt meerjarige subsidies te verstrekken

Roept het college op:

  • in de systematiek van de gemeentelijk begroting de mogelijkheid tot meerjaren subsidie voor maatschappelijke organisaties voor schuldhulpverlening op te nemen;
  • de raad hierover te informeren in de eerstvolgende programmabegroting.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman        Adeel Mahmood       Pieter Grinwis
CDA Den Haag         NIDA Den Haag         CU-SGP Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.