Werk en bijstand

Stelregel voor het CDA is dat sociale regelingen van de gemeente nooit tot gevolg mogen hebben dat mensen niet meer willen werken. Het CDA wil daarom een goede doorlichting van alle bestaande regelingen om op deze manier na te gaan of er voldoende financiële prikkels zijn om snel een betaalde baan te zoeken.

Mensen in de bijstand worden verplicht een baan te accepteren of anderszins een bijdrage aan de samenleving te doen, met als doel het onderhouden of het opdoen van werkervaring. Deze plicht geldt ook als dit een tijdelijke baan, een baan met minder dan de gewenste uren, of een baan onder het gewenste niveau betreft. De gemeente zal hier meer inzet op plegen en strenger op toezien. 

De mismatch tussen aanbod en vacatures moet worden opgelost. Daarom gaat de gemeente in meer gevallen scholing inzetten, zeker ook gezien het veranderende bestand van de doelgroep. De gemeente verplicht zich tot maatwerk en tot het verstrekken van (her)-scholings-trajecten, al dan niet in samenwerking met sociale partners. De regeling voor vrijstelling van sollicitatieplicht wordt aangescherpt.

De gemeente loopt voorop bij het opzetten van interactie tussen het bedrijfsleven en de partners in het werkbedrijf, conform het Sociaal Akkoord. Ingezet wordt op het toeleiden naar echt werk. Het gaat hierbij om werkstages of werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en norisk-polissen voor werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsingen met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching.

Het CDA wil onderzoeken wat de effectiviteit is van het Werkgeversservicepunt wat betreft het bemiddelen van mensen naar een werkgever.

Het CDA wil voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het PRO/VSO-onderwijs komen.

Fraude met bijstandsuitkering wordt altijd aangepakt. Onterecht verkregen uitkeringen worden teruggevorderd. Als is komen vast te staan dat het teveel betalen van uitkering is te wijten aan degene die bijstand krijgt, zal de terugvordering worden gecombineerd met een boete. Het CDA is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen die gebruik maken van de bijstand en/of de sociale regelingen van de gemeente dit niet voor hun plezier doen.

Het CDA wil dat de gemeente intensief samenwerkt met beroepsopleidingen, het UWV en sociale partners om risicogroepen in de beroepsbevolking aan een baan te helpen. Hiervoor kunnen leerwerktrajecten, meeloopstages of omscholing worden ingezet. Ook vernieuwende projecten voor specifieke groepen krijgen een plaats, zoals van Vluchtelingenwerk of religieuze organisaties.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.