Zorg en welzijn

De gemeente Den Haag zorgt samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Mogelijkheden om te kunnen bewegen worden waar mogelijk in de wijk aangeboden, zodat deze voor iedereen bereikbaar zijn. Daarbij wordt efficiënt gebruik gemaakt van groenvoorzieningen in de wijk, sportruimtes van scholen en ruimtes van de gemeente. Deze ruimtes zijn ook beschikbaar voor initiatieven van burgers zelf. Ook ondernemers in de wijk kunnen helpen door ruimtes beschikbaar te stellen en zo maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk moet er rekening worden gehouden met beperkingen van mensen, maar het vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt maatwerk, ook bij thuiszorg. De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Zodat zij zo lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten zoals domotica kunnen daarbij helpen.

 

Het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Daarbij hoort passende woonruimte. Met woningcorporaties maken de gemeenten gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Initiatieven van groepen aanstaande ouderen om te zoeken naar een passende woonvorm worden gesteund. Uitgangspunt in de zorg moet zijn: meer maatwerk en minder protocollen, een protocol is een middel om goede zorg te bereiken en geen doel op zich.

Door het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Met ervaringsdeskundigen wordt dit onderwerp jaarlijks getoetst, door samen de aanpak te bespreken en jaarlijks een vlootschouw met de doelgroep om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen.

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Deze helden verdienen professionele ondersteuning. De draagkracht, financieel en psychisch, van de mantelzorger staat het hele jaar centraal, niet alleen op de dag van de mantelzorger, zodat ze van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. Het CDA wil daarnaast de respijtzorg uitbreiden. 

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie. Hulp vanuit het WMO loket voor opkomende ouderdomsziekten zoals dementie moet makkelijker kunnen worden geleverd.

Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen van verschillende partijen. Hiervoor moet 24-uursopvang beschikbaar blijven. Politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang werken hierin samen.

Het CDA bezuinigt niet op de thuiszorg en dagbesteding. Mensen moeten namelijk ondersteund worden om zo lang als mogelijk in de eigen omgeving te kunnen wonen.

Er wordt geïnvesteerd in innovatieve technische oplossingen om inwoners te ondersteunen. Het slim gebruiken van internettoepassingen zorgt er voor dat mensen in contact kunnen blijven en hun zorgvraag beter kunnen stellen. Voor diegene die geen toegang hebben tot internet, blijft ook een loket waar mensen persoonlijk worden geholpen beschikbaar. Juist voor deze categorie is een menselijke benadering van belang om mee te kunnen blijven doen.

De Buurthuizen van de Toekomst, vervullen samen met scholen en schoolgebouwen (de brede buurtschool) een belangrijke verbindende rol tussen en binnen generaties, alle opleidingsniveaus, culturen in de buurt, waar sociaal-maatschappelijke/sportieve activiteiten kunnen worden georganiseerd voor/door vrijwilligers/mantelzorgers en sport/muziek/theaterorganisaties. De gemeente voorkomt onnodige bureaucratie en ondersteunt de verdere uitbouw van deze functie.

Het stadsbestuur gaat ook andere maatschappelijke dienstverleners gebruiken om in contact te komen met mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld via kerken, mandirs en moskeeën die via huisbezoeken in contact komen met (eenzame) ouderen.

Het CDA is voor de introductie van de wijk GGZ medewerker die zicht houdt op psychisch en psychiatrisch kwetsbaren. Hiermee kunnen problemen klein gehouden worden en wordt erger voorkomen en de politie ontlast.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.