10 november 2016

Inbreng CDA bij begroting 2017

Voorzitter,

Wat een zucht van verlichting moet er door de afdeling financiën en de collegekamers zijn gegaan op de dag dat de septembercirculaire binnenkwam. Met blij ongeloof is de uitslag verwerkt. Alle peilingen daarvoor wezen op een stevig verlies. Gelukkig bleken de peilingen in dit geval ook geen gelijk te hebben. We krijgen toch meer geld van het rijk dan verwacht. Soms zit het mee….  Door deze late meevaller waren geen nieuwe grote bezuinigingen nodig en ligt er nu een begroting voor waar het CDA blij mee is. Vier jaar na de herindeling mogen we constateren dat onze gemeente er goed voorstaat. Maar we gaan niet op de handen zitten!De meerjarenbegroting is in evenwicht. 2017 wordt sluitend gemaakt door een greep uit de algemene reserve en de reserve sociaal domein. De onttrekking uit de algemene reserve is voor het CDA geen probleem, deze is van voldoende omvang en het meerjarenperspectief is goed. De onttrekking uit de reserve sociaal domein is niet gebruikelijk. De reserve is echter van een dusdanige omvang dat de onttrekking van 8 ton verdedigbaar is. Nu de 1,7 miljoen vast laten staan in een reserve waarvan we niet verwachten deze binnen afzienbare tijd nodig te hebben is het onnodig blokkeren van middelen.

Wij vinden het belangrijk dat mocht onverhoopt een keer de reserve niet meer voldoende groot blijken, dat we dan bijdragen vanuit de algemene reserve of binnen onze exploitatie. 

Respijtzorg

Voorzitter nu ik toch in het Sociaal Domein zit. Op het gevaar af dat het een stokpaardje wordt, wil ik het op deze Dag van de mantelzorg weer benadrukken: Mantelzorgers doen ontzettend belangrijk en dankbaar werk en die moeten we koesteren. Vooral doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen neemt de druk op mantelzorgers nog steeds toe. Ook door het toegenomen beroep op het eigen netwerk van mensen bij bijvoorbeeld thuiszorg, ervaren mantelzorgers dat de taak zwaarder wordt. Soms wordt de taak dan te zwaar en is verlichting gewenst. Soms moet ook de mantelzorger er even tussenuit. Dat is gewoon belangrijk om het vol te kunnen houden. Vaak kan dat geregeld worden binnen de familie of bekenden. Soms niet. Dan komt de gemeente om de hoek kijken. Wij moeten dan klaarstaan om de zorg van de mantelzorger tijdelijk over te laten nemen door iemand anders. Deze respijtzorg bieden wij nu maximaal 3 etmalen per week aan conform onze beleidsregels wmo. Hierbij twee puntenVan mantelzorgers krijgen wij te horen dat het ze niet meevalt dit geregeld te krijgen. Graag vragen we aandacht om waar mogelijk de procedures helderder en soepeler maken.

Daarnaast vindt het CDA 3 etmalen te beperkt omdat dit niet altijd voldoende is om de mantelzorger de nodige rust te geven. Daarom willen we dit verruimen met de mogelijkheid om 2 keer per jaar maximaal 7 etmalen aaneengesloten respijtzorg te bieden. Financiële dekking hiervoor is het reguliere wmo budget.

Verzenden ID bewijzen

Het realiseren van snelle, kwalitatief goede en toegankelijke dienstverlening, die aansluit bij de behoefte, rechten en plichten van de klant/inwoner is een van de maatschappelijke effecten die we met ons beleid beogen. Als ondersteuning van dit streven hebben we een motie voorbereid. Deze roept op om gebruik te maken van de recent bekend gemaakte maatregel waardoor meer dienstverlening naar onze burgers toegebracht kan worden. Zo mogen gemeenten sinds deze maand identiteitsbewijzen ook opsturen. Dat scheelt een bezoek aan het gemeentehuis. Deze ontwikkeling zal doorgaan en wij vinden dat onze gemeente deze kansen aan moet grijpen om de dienstverlening verder te verbeteren. Hiertoe dient de motie…

Inspiratiecentrum

Een van onze verbonden partijen is het Recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Normaal gesproken vraagt dit niet veel aandacht in onze begroting. Er spelen wel een paar financiële vraagstukken die ons kunnen gaan raken. De provincie wil er uit en een grote huurder betaalt de huurpenningen niet meer.

Voorzitter, we weten dat onze wethouder er bovenop zit. Niet letterlijk dan, maar het Inspiratiecentrum is weer vol in de aandacht. Niet van de bezoekers, maar van bestuurders en juristen. Zoals meestal geen goed teken. Maar mocht er van de huidige uitbater afscheid genomen gaan worden, dan rijst de vraag hoe verder. Daar droomden we wat over tijdens een van onze fractievergaderingen. We kwamen op een hotel, een bioscoop en op bungeejumpen. Niet alleen wij, maar ook ondernemers op GO hebben ideeën over hoe je van het Inspiratiecentrum een succes zou kunnen maken. Graag willen we het college vragen om met de ondernemers op GO in gesprek te gaan over kansen die zij zien. In de aanloop naar de bouw van het Inspiratiecentrum was er veel weerstand. Misschien komt er nu iets moois uit en ziet er iemand een gat in. Samen met ChristenUnie en fractie Maliepaard dienen we een motie op dit punt in.

Smart Water

De economische transitiemonitor, dat is het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen om de kansen en bedreigingen voor ons eiland op economisch gebied in kaart te brengen, heeft een reeks van kansen opgeleverd. Samen met de ondernemers verenigd in de FOGO is het concept Smart Water ontstaan. Smart Water is een visie op regionale economische ontwikkeling met innovatie en duurzaamheid als kernpunten.Het CDA ziet de potentie van Smart Water en juicht de inzet van ons college hierin toe. Om goede plannen te kunnen maken en om hiervoor ook bijdragen van de rijksoverheid en de provincie in de vorm van co-financiering te krijgen, is het nodig dat onze gemeente ook een budget gaat vrijmaken. Voor nu is er budget, voor de komende jaren nog niet. Daarom is het CDA mede indiener van de motie Smart Water.

Als laatste wil ik twee onderwerpen niet onbenoemd laten omdat we daar in het komende jaar de nodige reuring over verwachten.

Duurzaamheid

Onze ambities op energieneutraal worden en op het gebied van duurzaamheid zijn niet gering. De windmolens komen er bijna vanzelf. Bewustwording en het geven van het goede voorbeeld als gemeente gaan niet vanzelf  en we wensen het college daarbij veel energie.

Parkeren Centrum Ouddorp

Voor het verbeteren van de parkeermogelijkheden kijkt het college vooral naar de Goudsmiene. De smalle toegang en de hoge kosten maken het voor het CDA niet tot de meest logische plek, dat hebben we al eerder gezegd. Graag wil ik hierbij het college vragen of zij bereid is om ook eens naar de locatie van de oude Rabobank te kijken. Deze staat sinds kort te koop en wellicht is er samen met de naastgelegen kerk een klassieke win-win te bereiken. De locatie is goed gelegen, goed ontsloten, de winkels zijn vlakbij.

Voorzitter, bij het uitvoeren van alle beleidsvoornemens wensen wij ambtenaren en college alle wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.