18 september 2017

Bijdrage CDA in winddossier

Onderstaand de inbreng van de CDA-fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 september 2017 over Windlocatie Battenoert door raadslid Tea Both-Verhoeven.

De fractie van het CDA wordt gevraagd een oordeel te geven over de bestemmingsplan Windlocatie Battenoert.

Deze plannen hebben het afgelopen jaar de gemoederen flink bezig gehouden. Er zijn inwonersbijeenkomsten georganiseerd in Oude- en Nieuwe-Tonge. Er zijn heel veel handtekeningen opgehaald en er zijn behoorlijk veel protestmails naar ons als raadsleden gestuurd. Ik wil kort terug gaan in de tijd.

Aanvankelijk had de provincie Zuid-Holland het plan om ons eiland geheel rondom in de windturbines te zetten. Dit kwam voort uit het door het rijk gesloten energieakkoord wat bepaald heeft dat er in 2020 6000 MW aan windenergie op land moet worden opgewekt. Bedoeling was dat er hier op GO 300 MW zou komen te staan waarbij op de eerste tekeningen te zien was dat vrijwel de gehele rand van GO met windturbines gevuld zou zijn. Geen hek van windturbines om het eiland vonden de vier voormalige gemeenten en daarom hebben ze een aantal voorkeursgebieden bepaald. Dhr. Van Dam heeft dat ook zojuist getoond. 

Deze raad heeft in 2014 na een naar onze mening zorgvuldige procedure en na stevige onderhandelingen met de provincie vijf plaatsingsgebieden aangewezen voor 225 Mw en deze zijn vastgelegd in de structuurvisies van onze gemeente en de provincie. Daarna zijn initiatiefnemers aan de slag gegaan, alle benodigde procedures zijn gevolgd en nu ligt het bestemmingsplan ter goedkeuring voor. Zoals eerder gezegd heeft dit plan veel beroering onder de bevolking van Oude- en Nieuwe-Tonge teweeggebracht en zeker ook onder de direct omwonenden wat wij begrijpen.

Windturbines hebben een grote impact op de ruimtelijke inrichting. De protesten hebben er toe geleid dat deze raad in november 2016 unaniem een motie (ingediend door VKGO! en SGP) heeft aangenomen waarin gevraagd wordt om de buitenste molens te schrappen. De initiatiefnemers hebben aan dit verzoek gehoor gegeven waarmee het voorliggende bestemmingsplan zes molens bevat. Het bewonercomité heeft vervolgens een alternatieve locatie aangedragen bij de N59. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om op deze locatie turbines te plaatsen. De uitkomsten hiervan zijn bekend. 

De CDA fractie heeft na de uitkomsten van het onderzoek contact met Statenfractie gezocht om steun te zoeken voor evt alternatief en contact gehad met onze CDA-gedeputeerde om kansen voor alternatieven te peilen. Zij hebben beiden daarin aangegeven dat de plaatsingsgebieden vastgelegd zijn in de visie ruimte en mobiliteit van de provincie en dat daarmee de weg open is voor het plaatsen van windturbines op deze locatie. Het is ons duidelijk dat in deze fase nog wisselen van locaties schier onmogelijk is. Wij hebben ook steeds gezegd wel een alternatieve locatie te willen, maar geen extra locatie.

Onze fractie vindt dat we als gemeenteraad in 2014 een zorgvuldige afweging hebbengemaakt. Daarbij hebben we voor grotere clusters gekozen en voor aansluiting bij bestaande windturbine locaties. Daarmee voorkomen we dat een aaneengesloten rij van turbines nodig zijn om de opgave te realiseren. We wisten toen ook al van de plannen van windpark Krammer. Ook toen hebben we beaamd dat de kernen Oude- en Nieuwe-Tonge meer windturbines krijgen dan waar ook op het eiland.

Dhr. Van Dam heeft zojuist laten zien wat de consequenties zijn van ja- en nee zeggen. Wij delen zijn analyse en conclusies. We begrijpen dat de inwoners 0 molens willen. Dat is helaas niet meer te realiseren. We kunnen nee zeggen tegen 6 molens. Met als zeer waarschijnlijk resultaat dat er 8 of 9 molens komen zonder bijdrage windfonds, mogelijk hogere molens met lichtjes.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om hierbij de initiatiefnemers van windpark Battenoert dringend op te roepen om met de direct omwonenden in overleg te gaan om te bezien hoe zij op een redelijke wijze tegemoet gekomen kunnen worden. Compensatie omdat sommigen buiten alle officiële regels vallen en formeel nergens recht op hebben of waar de compensatie zeer marginaal is. Er zijn voorbeelden van initiatiefnemers ( ook op ons eiland) die hier coulant in geweest zijn, voorbeelden die navolging verdienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.