05 april 2019

CDA koersvast in raadsvergadering over recreatie en bebouwing in Ouddorp

Vasthoudend

In de raadsvergadering van 28 maart jl. moesten er belangrijke besluiten worden genomen op het gebied van recreatie en bebouwing in Ouddorp. Deze thema’s leven breed onder de bevolking van Ouddorp en dus was het niet raar dat er nog wat hobbels genomen moesten worden voordat de gemeenteraad kon besluiten. Gelukkig heeft het CDA zijn koers goed kunnen vasthouden en zijn er door de gemeenteraad beslissingen genomen die in lijn zijn met de eerder ingenomen standpunten van het CDA.

 

Plan Ouddorp Bad

In het verkiezingsprogramma heeft het CDA aangegeven dat we niet zullen instemmen met nieuwe recreatieplannen. Plannen waarover de gemeenteraad in het verleden beleidskaders heeft vastgesteld worden volgens de afspraken afgerond. In Ouddorp is er volgens het CDA nog één plan wat aan die criteria voldoet. Dit is het plan Ouddorp Bad.

In de oordeelsvormende fase hebben we aangegeven dat we op veel punten zien dat de wethouder en de ambtenaren het plan binnen de aangegeven kaders hebben uitgevoerd. Het CDA heeft echter wel vanaf het begin richting wethouder aangegeven dat we zorgen hebben over de verstening van het gebied. De maatschappelijke meerwaarde van dit project zou gevonden moeten worden in het versterken van de natuurbeleving van het duinlandschap. Als CDA hebben we aangegeven dat we het plan door de jaren heen hebben zien groeien en dat we bang zijn dat daarom juist het aspect van natuurbeleving naar de achtergrond verdwijnt. We zijn daarom blij dat we binnen de coalitie overeenstemming hebben kunnen krijgen voor een gezamenlijk op te stellen amendement, waardoor er nu een open kamer behouden blijft en het aantal te bouwen eenheden naar beneden is bijgesteld.

 

Plan Westerweg

Het bouwen van recreatiewoningen aan de Westerweg was ook een plan wat al langer was aangekondigd. Ook hier zou dus sprake kunnen zijn van een project in de afrondende fase. Echter over dit project heeft de gemeenteraad zich in een eerder stadium nooit uitgesproken. Het CDA vond daarom dat we onderzoek moesten doen naar de maatschappelijke meerwaarde van dit project. Die werd niet gevonden. Omdat deze recreatiewoningen ook nog in het natuur- en zandwallengebied zouden worden gebouwd en binnen korte afstand van een agrarisch bedrijf heeft het CDA hier vanaf het begin een kritisch standpunt over ingenomen. Uiteindelijk is het goed om te zien dat na een aantal stevige discussies rond de bouw van deze woningen de raad unaniem heeft besloten niet in te stemmen met dit plan.

 

 

Nieuwe kaders voor de toekomst 

 

Ontwikkelkader verblijfsrecreatie en plan van aanpak

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart jl. werden er door de gemeenteraad nieuwe kaders opgesteld voor toekomstige recreatieplannen in Ouddorp. Ook moest er besloten worden over de toekomst van de minicampings.

Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma uitgesproken dat we in de toekomst de kwantitatieve ontwikkelingen van recreatie op de kop willen minimaliseren. Wat ons betreft is er een grens bereikt. Op kwalitatief gebied blijven er wel ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers.

In ons verkiezingsprogramma hebben we één uitzondering gemaakt op het gebied van kwantitatieve uitbreidingen.  Agrarische bedrijven met een boerencamping zouden volgens het CDA wel ruimte moeten krijgen om het aantal standplaatsen uit te breiden.

Het college stelde echter voor om de agrariërs de kans te geven om binnen de vergunde omgeving een volwaardig recreatiebedrijf op te zetten. Het CDA is hier geen voorstander van, omdat je dan de recreatieondernemer ook de kans moet geven om het bedrijf verder door te ontwikkelen. Dit vinden we voor de boerencampings in Ouddorp geen wenselijke ontwikkeling.

Rond deze agendapunten werden er amendementen ingediend die grotendeels in lijn waren met de CDA standpunten. De boerencampings krijgen ruimte om uit te breiden naar 45 plaatsen. Voor alle overige ontwikkelingen geeft de gemeenteraad een sterk signaal af aan het college om dit alleen toe te staan als het gaat om kwalitatieve verbeteringen van recreatieterreinen.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.