12 juli 2018

Inbreng CDA bij Kadernota 2019

Onderstaande tekst is uitgesproken door CDA-fractievoorzitter Tea Both in de gemeenteraadsvergadering tijdens het behandelen van de kadernota 2019.

Voorzitter, alweer de laatste kadernota van deze raadsperiode. Daar begon mijn voorganger zijn algemene beschouwingen mee in 2017. Aan mij om de eerste kadernota van deze raad te mogen beschouwen. Ter voorbereiding ben ik vijf jaar terug in de tijd gegaan. De eerste beschouwingen kenmerkten zich door forse bezuinigingsopgaven. Deze zijn niet voor niets geweest. Het gaat goed met onze gemeente. Maar er blijven punten van zorg en aandacht.

In de jaarstukken van 2017 is ons opgevallen (en dat fenomeen staat niet op zich, ook de jaren ervoor gebeurde dit al) dat de onderuitputting forse vormen heeft aangenomen. Wat betekent dit voorzitter? Is er te weinig capaciteit bij ons personeel, zijn we teveel afhankelijk van derden bij uitvoering, plannen we werkzaamheden/investeringen niet goed, zijn we te ambitieus? Voor het opstellen van de begroting 2019 willen we het collegeverzoeken deze realistisch op te stellen. Het geeft geen goed signaal af aan onze burgers als we niet uitvoeren wat we inplannen.

De fractie van het CDA heeft de volgende aandachtspunten voor het opstellen van de begroting 2019.

1. Respijtzorg en de blijverslening

Voorzitter, vorig jaar heeft het CDA gevraagd om verruiming van het toepassen van respijtzorg. Ook het verstrekken van blijversleningen behoort inmiddels tot de mogelijkheid voor onze inwoners. Ook daar hadden we om gevraagd. Van beide voorzieningen wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt. Voorzitter, we willen als gemeente onze oudere bewoners met een zorgvraag zo lang als nodig en wenselijk thuis laten wonen. Daar zijn middelen voor. We verzoeken het college het gebruik van beide maatregelen te stimuleren. Daarnaast - en dat zullen we ondersteunen door het indienen van een motie - willen we het college opdragen de mogelijkheden voor een respijthuis te onderzoeken.

2. Duurzaamheid

Heet van de naald: de hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn bepaald en maken duidelijk dat er een grote rol voor de gemeenten wordt voorgesteld waar het gaat om de uitvoering hiervan. De gemeente moet gaan zorgen dat de huizen van het aardgas afgaan,er zal nog meer wind- en zonne-energie opgewekt moeten gaan worden. Een forse opdracht waar we als gemeente Goeree-Overflakkee niet op hoeven te wachten tot het rijk ons dat op gaat opleggen. We lopen voorop met het stimuleren van duurzame maatregelen en wat ons betreft houden we die koploperspositie.

Wat kunnen we volgend jaar nog meer gaan doen: laten we het gebruik van elektrische deelauto’s bevorderen, zoveel mogelijk zonnepanelen op schuren en bedrijfsgebouwen plaatsen maar ook op particuliere woningen. Op carpoolplaatsen oplaadpalen en deelauto’s. Verder wil ik het opwekken en gebruik van waterstof noemen, een kansrijk antwoord op de vraagstukken rondom de energietransitie. We hebben een convenant ondertekend, dat is niet vrijblijvend. Recent is gebleken dat het aardgasnetwerk zeer waarschijnlijk niet drastisch omgebouwd behoeft te worden wanneer er overgeschakeld wordt naar waterstof. Kansen dus.

3. Buitenruimte

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we een groene gemeente willen zijn met veel mogelijkheden voor buitenrecreatie. Daar horen ook speelplaatsen voor de jeugd bij. Onze partij vindt het belangrijk dat er door kinderen veel en veilig buiten kan worden gespeeld. Ons voorstel is om in bestaande wijken zoveel als mogelijk aan te sluiten bij bestaande voorzieningen als voetbal/speelterreinen en schoolpleinen. In nieuw te bouwen wijken moeten er afspraken gemaakt worden met projectontwikkelaars/corporaties voor een verplicht aantal aan te leggen oppervlakte openbare speelruimte.Ook stellen we diversiteit in speelplaatsen voor, niet overal dezelfde wipkip en hetzelfde klimhuisje.

Een ander voorstel: Braakliggende terreinen van de gemeente worden waar mogelijk ingezaaid met een bloemenmengsel wat aantrekkelijk is voor insecten, met name bijen. We zullen geen motie hiervoor indienen zoals wel bij onze buren op Schouwen-Duiveland is gedaan en unaniem is aangenomen. Maar we hopen dat het college dit sympathieke idee zo wil overnemen! In het coalitieakkoord is opgenomen dat er veel meer dan nu het geval is gekeken moet worden naar het gezamenlijk gebruik van accommodaties en voorzieningen. Naast dat het kosteneffectief is kan het ook goed zijn voor de sociale cohesie in kernen en vergroot het een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat de buitenruimte verder betreft: Ouddorp, het schoonste strand van Nederland! Een compliment voor de medewerkers die dit dagelijks tot stand brengen, dat mag ook wel eens gezegd. Laten weer voor zorgen dat we deze titel vasthouden, een mooie vorm van eilandmarketing.

4. Recreatie

Het CDA vraagt in het kader hiervan aan het college om de recreatie te verbreden, vooral om het midden en oosten van ons mooie eiland te versterken. Er is al veel tot stand gekomen de laatste jaren maar om de weegschaal niet helemaal naar de kop van het eiland te laten doorslaan is het goed om hier aandacht en geld voor te hebben. Wat ons betreft op de kop vooral insteken op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorzieningen.

5. Mobiliteit

In de kadernota wordt gesproken over het VCP Middelharnis-Sommelsdijk. De fractie van het CDA wil benadrukken dat een goede en veilige ontsluiting van Middelharnis en Sommelsdijk van groot belang is en alleen maar groter wordt. De hoeveelheid huizen in de Westplaat groeit nog steeds en daarmee ook het aantal weggebruikers.

6. Woningbouw

Er liggen (gelukkig) plannen voor nieuwbouw in diverse kernen in onze gemeente. Dat is nodig om onze kernen vitaal te maken en te houden. Het CDA vraagt aan het college om ook te blijven zoeken naar inbreilocaties. Verpaupering wordt daardoor bestreden en er wordt optimaal gebruik gemaakt van bouwlocaties. Graag ook bouwen waar behoefte aan is, in het kader hiervan pleiten we voor het beschikbaar blijven van voldoende sociale huurwoningen.

7. Praat- en procesplaat

Voorzitter, onze fractie vergadert tegenwoordig met zicht op de praat- en procesplaat. Elke fractiekamer is voorzien van deze plaat die de visie weergeeft van waaruit de gemeente Goeree-Overflakkee wil werken. Dat is goed maar onze fractie wil hierbij benadrukken dat het niet alleen een praat plaat moet zijn maar dat de gemeente ook zichtbaar uitvoering geeft aan de intenties van de plaat. Klantgerichtheid en service aan onze burgers moeten hoog in het vaandel staan. Niet alleen op papier. Voorzitter ik ga afronden: we wensen het college en de medewerkers bij het opstellen van de begroting wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.