16 juni 2016

Inbreng CDA bij kadernota 2016

Onderstaande tekst is gesproken door CDA-fractievoorzitter Robert van Papeveld in de gemeenteraadsvergadering tijdens het behandelen van de kadernota 2016.

 

Een begroting: dat is een methode om zich zorgen te maken nog vóór het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna. (einde citaat van de Franse schrijver en filosoof Voltaire)

Een kadernota is nog gekker, we maken ons zorgen over hoe de begroting er uit gaat zien.

De jaarrekening die we net bespraken is een variant. We maken ons druk als alles is gebeurd en het geld al een half jaar of langer geleden is uitgegeven.

Real Time verantwoording moet dan wel de droom zijn.  Op elk moment kan de stand van zaken zichtbaar worden gemaakt.

Voorzitter,

Ik maak er een beetje gekkigheid mee. Het is wel degelijk een serieus punt. Het transparanter en direct inzicht geven in wat we doen en wat het kost past in deze tijd en vindt het CDA een goede zaak. De resultaten die de medewerkers en het college hierin neergezet hebben verdienen een pluim. Waar mogelijk zullen wij ons steentje hierin bijdragen.

Terug naar de kadernota.

Met de grote lijnen die worden voorgesteld bij het opstellen van de begroting voor 2017 kan het CDA instemmen. Dat de mei circulaire met cruciale informatie niet kon worden verwerkt in deze kadernota is jammer maar niet onoverkomelijk. We hoeven de begroting nu nog niet op een Euro nauwkeurig te laten sluiten.

Naar aanleiding van de kadernota kijken we vooruit naar volgend jaar. Het CDA is tevreden met de koers die wordt voorgesteld.

Een vijftal concrete punten wil ik het college meegeven bij het voorbereiden van de begroting. Graag ziet het CDA dit terug in de begroting.

1 Parkeren in de kern van Ouddorp

Het parkeren in het centrum van Ouddorp is al langer een probleem in de zomer. In deze kadernota wordt hiervoor een bedrag van ruim 8 ton. Vooralsnog is de CDA fractie niet overtuigd dat een dergelijk bedrag noodzakelijk is. Alternatieven zijn naar ons idee nog niet voldoende serieus bekeken. Dan hebben we het over parkeren bij de kerk.

College, ga het gesprek aan en probeer tot overeenstemming te komen voor medegebruik.

Nog een parkeerterrein kopen en aanleggen dat ook vaak leeg zal staan, terwijl er wellicht andere mogelijkheden zijn vindt de CDA fractie vooralsnog te ver gaan.

2. Stand van zaken Sociaal Domein

Graag wil de CDA fractie het college vragen om voor het behandelen van de conceptbegroting de stand van zaken binnen het Sociaal Domein aan de raad te zenden. Hierin verwachten we een terugblik op de afgelopen tijd

Hoe is het gegaan? Hoe bedienden we onze inwoners? Hoe lopen de financiën?  Maar ook een vooruitblik op het nieuwe jaar. Wat zijn de veranderingen, waar komt nadruk op?

3 Kwaliteit Internetverbindingen

Twee weken geleden vroeg ik al naar de stand van zaken van het verbeteren van de internetverbindingen op ons eiland. Met name in de buitengebieden en op diverse industrieterreinen zijn de mogelijkheden beperkt en is de snelheid laag.

Het college zou hier schriftelijk op terugkomen. Ik heb nog niets mogen ontvangen. Wellicht dat dit betoog dan overbodig is. Hierbij roepen wij het college op om werk te maken van het verbeteren van de internetverbindingen. Dat kan op vele manieren. Kabels leggen, gesprekken op gang helpen, partijen bij elkaar brengen, subsidies verstrekken om initiatieven te ondersteunen. Graag zien wij de antwoorden tegemoet en de voornemens vertaald in de begroting.

4 Promoten Leningen

Geld lenen kost geld. Dat is meestal waar. Toch wil het CDA dit promoten, maar dan wel voor de mogelijkheden die onze gemeente biedt voor starters op de woningmarkt met de starterslening, voor blijvers op de woningmarkt met de blijverslening en voor duurzaamheidsmaatregelen met de duurzaamheidsleningen. Wat zou het mooi zijn als we de fondsen een paar keer zouden moeten vergroten volgend jaar. Maak er reclame voor want maar weinig mensen zijn van het bestaan op de hoogte.

5 Vergroten economische dynamiek

Een van de vruchten van de herindeling is dat eilandbrede samenwerking tussen de gemeente en ondernemers mogelijk is geworden. Dat levert veel op. Zo zien we dat de eilandmarketing insteek zijn vruchten afwerpt. Er wordt samengewerkt om doelen te bereiken. Ook mooi om te zien dat we tot twee maal toe een landelijke prijs hebben gewonnen met ons eilandmarketing programma. De eerste keer in 2015 en recent in 2016

Als CDA fractie zijn wij verheugd met deze samenwerking tussen gemeente en bedrijven en popelen om de uitwerking van de plannen zoals die vanuit Smart Water te zien. Gericht investeren in kansrijke initiatieven met oog voor het karakter en de toekomstvisie van onze gemeente. College, neem de raad hierin mee en laten we de kansen pakken!

Voorzitter, bij het voorbereiden van de begroting voor 2017 wensen we medewerkers en college veel wijsheid en zegen toe.

Dank u.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.