12 november 2020

Inbreng CDA bij Begroting 2021 - Balans

Onderstaande tekst is uitgesproken door CDA-fractievoorzitter Daniël Huising in de gemeenteraadsvergadering tijdens het behandelen van de begroting 2021.

 

Als CDA kozen we in 2017 als titel voor het verkiezingsprogramma:

´Voor een eiland dat we door willen geven´.

Bij elk besluit willen we meewegen of komende generaties met minstens net zoveel plezier op dit eiland kunnen wonen als dat wij dit zelf doen.

Daarvoor moet je op zoek naar balans. Die balans vind je in het midden. Daar waar in de politiek het  midden niet wordt gevonden ontstaat verdeeldheid en onbegrip. In Amerika zien we daar het uitgesproken voorbeeld van. Ruim 70 miljoen mensen staan lijnrecht tegenover een groep van nagenoeg dezelfde grote.

Het CDA voelt zich van oudsher thuis in dat midden en we zoeken dus bij voorkeur naar het bindende evenwicht in de samenleving. Voor dit eiland geldt enerzijds dat we zuinig moeten zijn op het eiland met zijn kust, ruimte en karakteristieke landschap. Tegelijkertijd mag dat nooit leiden tot stilstand. Toekomstige generaties mogen rekenen op een eiland dat meegaat met zijn tijd en zijn voorzieningen bijzonder goed op orde heeft. Krimp en vergrijzing liggen altijd op de loer, terwijl de coronatijd ook maakt dat mensen de ruimte van de regio weer meer gaan waarderen. Dat biedt kansen.

Mobiliteit

Deze bijdrage gaat dus over balans. Om te beginnen op het gebied van mobiliteit.

Als CDA hebben we al een aantal keer onze zorg uitgesproken over de afnemende openbare leefruimte in de kernen. Steeds meer ruimte wordt ingenomen door woningen, wegen en parkeervakken. We moeten scherp zijn op de kwaliteit van de buitenruimte en zijn blij dat dit ook in de kadernota en begroting terugkomt. Toch wordt er ons inziens nog vaker naar parkeernormen gekeken en ontsluitingsmogelijkheden dan naar het vergroten van de speelruimte en het verzorgen van veilige fietsroutes naar de scholen en oversteekplaatsen.

Aan de andere kant vragen we juist doorontwikkeling op mobiliteit. Het college mag wat ons betreft stevig inzetten op de provinciale wegen. Steeds meer mensen gaan met de fiets of elektrische fiets naar school of hun werk.  We hebben aandacht gevraagd voor de provinciale wegen en de bijbehorende secundaire wegen en fietspaden. We kijken reikhalzend uit naar de aanpassingen bij Nieuwe-Tonge en willen het college nadrukkelijk vragen om op dit soort projecten de provincie continu scherp te houden, omdat Nieuwe Tonge al zo lang wacht op een veilige oversteek.

Ook willen we aandacht vragen voor de digitale mobiliteit. Als CDA zouden we graag zien dat het college gaat kijken hoe we aan kunnen haken bij allerlei ontwikkelingen op digitaal gebied die juist voor een plattelandsgemeente als de onze mogelijkheden biedt voor de toekomst. Een goede digitale infrastructuur is niet alleen belangrijk voor ondernemers, maar ook voor de jongeren die nu thuis hun college volgen. In de toekomst gaat het 5G- en 6G-netwerk mogelijkheden bieden voor nieuwe vormen van openbaar vervoer, precisielandbouw en complexe ziekenhuiszorg. In dat kader hopen we ook dat glasvezel voor iedere kern beschikbaar komt.

Woningbouw

Balans zoeken we ook in de woningbouw. We vragen het college te kijken naar mogelijkheden om te bouwen bij alle kernen en daarbij ook niet te schuwen na te denken over innovatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld de ‘tiny houses’ en circulair bouwen. Zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge gezinnen. We zien gelukkig in de begroting de starterleningen terug, maar volgens ons is dat punt nog voor verbetering vatbaar. We zullen daar nog op terugkomen in de volgende raadsvergadering.

Naast dat we vragen om nieuwbouw willen we tegelijkertijd aandacht vragen voor de dorpsharten van onze kernen. Jonge gezinnen trekken graag naar de nieuwbouw, maar juist het historisch hart geeft uitstraling aan het dorp. We zijn daarom ook blij dat het college nadenkt over goede en menswaardige huisvesting voor arbeidsmigranten, zodat het huisjes melken in de kern tot het verleden gaat behoren.

Om de woningmarkt gezond te houden zou het ook goed zijn om mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van de zelfbewoningsplicht. Ook in onze kernen zien we de ontwrichtende werking op de huizemarkt doordat woningen worden opgekocht als beleggingsobject.

Criminaliteit

Tot slot zijn we positief over het vrijmaken van extra geld voor ondermijning. Over het algemeen kijken we altijd kritisch naar oplopende budgetten, maar in dit geval zouden we de burgemeester willen oproepen om vooral terug te komen naar de raad als dit bedrag niet toereikend is. Als CDA willen we dat de capaciteit om criminele activiteiten aan te pakken toereikend is en we roepen het college op om na te denken hoe we de hechte gemeenschap van dit eiland nog meer kunnen gebruiken om malafide activiteiten een halt toe te roepen. 

Jeugdzorg

Onze begroting moet in balans zijn. Een sluitende begroting waarin ambities enerzijds en financiële middelen anderzijds in evenwicht zijn. Graag willen we de wethouder vragen om een uiterste inspanning te doen om ook die balans te vinden in de uitgaven en inkomsten van de jeugdzorg. Graag zouden we een toelichting krijgen op het herstelplan.

We wensen u veel succes toe in al het werk wat voor u ligt en Gods zegen daarbij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.