09 november 2011

Bijdrage van Mea Hiskes bij de Algemene Beschouwingen

Er wordt een sluitende begroting gepresenteerd en, hoewel niet makkelijk als je weinig geld hebt, problemen worden benoemd en oplossingen worden gegeven. Wij zijn redelijk positief over deze begroting.

 

Want een betrouwbare overheid, die staat voor gerechtigheid, moet in elk geval haar financiële huishouding op orde hebben.

De Taskforce heeft goed werk gedaan en het weerstandsvermogen komt in de buurt van wat het zou moeten zijn: 25 miljoen. Hoewel? Als we alle risico’s bij elkaar op zouden tellen, zou het bedrag veel hoger moeten zijn. Misschien wel in de richting van de 50 miljoen, zeker als we ook de tekorten door de mogelijke toename van de werkloosheid, meenemen.

 

En die 23,6 miljoen per ultimo 2011 is bereikt door het activeren van de reserves en het hanteren van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Een paar kanttekeningen daarbij:

·        Het betekent dus uitdrukkelijk niet dat we nou meer geld hebben, noch dat we meer geld kunnen uitgeven. Vraag aan het college welke garanties er zijn om dat te voorkomen?

·        Omdat wij het weerstandsvermogen nog niet voldoende vinden in relatie tot de financiële risico’s, vinden wij een termijn van minimaal 10 jaar waarin we 1,5 miljoen per jaar sparen noodzakelijk. Zou dat alsnog opgenomen kunnen worden in het onderzoek van de Taskforce?

·        En tenslotte verzoeken wij het college de Taskforce te vragen om te onderzoeken of het mogelijk is de afschrijvingstermijn van de RijnGouweLijn en ZuidWestelijke Randweg te verkorten naar 25 jaar, dan wel zo kort als financieel haalbaar is.

 

Omdat de gemeente Gouda de komende jaren voor grote uitdagingen staat om het huishoudboekje op orde te brengen en te houden en de raad een vinger aan de pols wil houden, overwegen wij samen met Christenunie en SGP een motie in te dienen met als strekking dat we per kwartaal een overzicht willen van de uitgaven in relatie tot de begroting.

 

Veiligheid

Wij hebben zorgen over de verharding in de samenleving en de toename van beroving en woninginbraken. Dat is een algemeen maatschappelijke trend en treft dus ook Gouda. Een deeloplossing kan worden gevonden in ouders aanspreken op hun opvoeding. Opvoeding is leren verantwoordelijkheid te delen, opleiden tot democratisch burgerschap. En voor niet wil luisteren, moet maar voelen: de strafdienstplicht: gaat Gouda daaraan actief meewerken?

 

Gouda heeft een centrumfunctie, maar volgens het CDA hoeft dat niet als vestigingsplaats van coffeeshops. Waarom niet spreiden in de regio: een in het zuiden (Bergambacht) en een in het noorden (Waddinxveen). Voor Gouda resteren dan, conform de norm, 3 coffeeshops. Tegelijk willen wij een Ronde Tafel/expertmeeting houden over deze problematiek. Wij zullen het presidium vragen dit te organiseren.

Gespreide verantwoordelijkheid

De ultieme uitwerking hiervan is de wijkaanpak. Het CDA vindt het dan ook heel raar dat wijkaanpak is weggemoffeld onder veiligheid en leefbaarheid. Terwijl wijkaanpak veel meer is: het maakt van een stenen stad een stad van en voor mensen! Wij hebben ook zorgen over de samenwerking van de partners bij opstellen en uitvoering van de wijkjaarplannen. Gaat het college daar iets aan doen om dat te verbeteren?
Ook alle andere initiatieven die uit de samenleving komen, moeten met welwillendheid tegemoet worden getreden.

Het geven van verantwoordelijkheid leidt tot Solidariteit, ons derde uitgangspunt.

Juist in tijden van crisis kunnen soms mooie en creatieve ideeën ontstaan. De directeur van Museum Gouda, de Bibliotheek en Kunstpunt Gouda: geweldig wat zij aan creativiteit opbrengen én daar ook andere mensen in mee kunnen nemen. Wij zijn benieuwd of het college inmiddels al in gesprek is met de Raad voor de Kinderbescherming over inzet bij en een vergoeding aan de Kinderboerderij?

Het CDA is een partij die de mogelijkheden van mensen in de samenleving wil benutten. Soms hebben mensen daarbij ondersteuning nodig. Bij sociale onderwerpen zoals Werken naar Vermogen zoekt het CDA nadrukkelijk naar de mogelijkheden van mensen en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn.

Participatie staat voorop bij de christen-democratische uitgangspunten en de insteek is om eerst te kijken naar wat mensen/organisaties zelf kunnen. Dat betekent concreet kleinschalig werken en waar mogelijk buurt- en wijkgericht: flexibiliteit in de uitvoering en werkwijze is van groot belang. Het CDA wil dat stimuleren.

 

We moeten zorgen voor onze samenleving: rentmeesterschap. Hoe?

Door duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren.

Dit laatste kan op twee manieren: de gemeente moet er naar streven MVO bedrijven te gebruiken én MVO kan ook worden toegepast op de gemeente, in de zin van alle inwoners, door samen verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschappelijke ruimte, zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin.

Het CDA wil het college oproepen veel flexibeler met het beleid rond speelplekken om te gaan. Speel in op de behoeften van het moment. Laten de bewoners samen aangeven of en wat voor speelplek op dat moment aansluit bij de kinderen. Want elk kind moet de mogelijkheid krijgen om te bewegen.

 

Samen willen we werken aan Gouda Sterk aan de IJssel, we willen Gouda presenteren als stad van Religieus Erfgoed. In dat kader danken we het college voor het memo over de uitgangspunten bij de herbestemming van cultuurhistorische waardevolle panden. In de aangekondigde Nota Vastgoed zien wij wel graag een totale visie op de gehele historische binnenstad.

 

Kortom:

·        Gezond financieel beleid

·        Waarbij iedereen wordt betrokken

·        En aangesproken wordt om naar vermogen een bijdrage te leveren

·        En Gouda vol trots presenteren als stad van religieus erfgoed.

 

Wij bedanken de ambtenaren en alle anderen die betrokken waren bij het tot stand komen van de begroting en wij bidden dat Onze Lieve Heer ons allemaal bij wil staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.