24 oktober 2017

CDA Gouda presenteert verkiezingsprogramma: "Samen kunnen we meer"

"Samen kunnen we meer" is het motto waarmee CDA Gouda het verkiezingsprogramma lanceert voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 onder de titel ‘De Gouwenaar centraal. Versterken, vernieuwen en verrassen’.

Een mooiere, betere stad maken voor de Gouwenaar. Daar wil CDA Gouda zich voor inzetten. Door samen te werken met de Gouwenaar. Maar ook met bijvoorbeeld sportverenigingen, vrijwilligers en ondernemers. Versterken wat goed is en aanpakken wat verkeerd gaat. Met luisteren, begrijpen en verbinden wil CDA Gouda samen werken aan een sterke en weerbare stad.

Huibert van Rossum, lijsttrekker CDA Gouda: ‘Voor ons staat de Gouwenaar en de Goudse samenleving centraal. De Goudse politiek, het stadsbestuur en het ambtelijk apparaat zijn er om samen te werken met de Gouwenaars. Als CDA willen we een familie- en kindvriendelijke stad, een bloeiend sport- en verenigingsleven, een Gouda waarin we voor elkaar zorgen en een weerbare en veilige leefomgeving. Wij willen daarom ook meer ruimte voor eigen initiatief van onze inwoners en sterke betrokkenheid van bewoners bij te maken keuzes voor Gouda. Dit betekent ook het aanpassen van de  spelregels. Zo willen we dat het stadsbestuur jaarlijks met bewoners en betrokken organisaties een ‘Staat van de stad’ opstelt. Daarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de stad en de wensen die leven in Gouda. Dat vraagt een wendbaar stadsbestuur dat middenin de Goudse samenleving staat en een luisterend oor biedt, begrip toont, goed samenwerkt én handelt’.

Het verkiezingsprogramma kent verder een aantal kernpunten, te weten:

 • Een veilig en bruisend Gouda: met meer blauw op straat en minder inbraken;
 • Samen leven doen we met elkaar in Gouda: waar we elkaar aanspreken op rechten én plichten en waar we een nieuw wijkfonds starten voor wijkteams en buurtinitiatieven; 
 • Een kindvriendelijk en groen Gouda dichtbij in eigen buurt en wijk; waar het goed toeven is en er geen speelplekloze buurten ontstaan of wijken met te weinig (goed onderhouden) groen;
 • Een Gouda waarin we voor elkaar zorgen; met zorg voor wie zorg nodig heeft, jong én oud;
 • Een degelijk economisch perspectief voor de Gouwenaar; met groei, werk voor iedereen en stevige lastenverlichting voor de Gouwenaar. Gouda weg uit de top 25 duurste gemeenten;
 • Een duurzaam Gouda; omdat we de aarde in bruikleen hebben van onze Schepper. We willen uiterlijk in 2040 naar een CO2 neutraal Gouda met een klimaat- en waterbestendige inrichting.

Met een team van 30 enthousiaste kandidaten zet CDA Gouda zich volop in voor Gouda waarbij het verkiezingsprogramma aan de basis ligt voor de inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen. De CDA-campagne #whatsupinGouda is al volop gaande en wordt verder doorgezet de komende maanden. 

De zeven kernpunten met enkele speerpunten nader uitgewerkt

1. Een veilig en bruisend Gouda: met meer blauw op straat en minder inbraken

 • met meer wijkagenten, camera’s, verlichting en waar streng handhaven de norm is; 
 • met minder inbraken en een Deltaplan met een Top 100 ipv Top 60 aanpak; 
 • waarbij we optreden tegen alle uitingen of gedragingen die tegenstellingen tussen bewoners verscherpen, zoals radicalisme en jihadisme, we dringen aan op lokale instrumenten om te voorkomen dat podium wordt geboden aan personen die in verband worden gebracht met omstreden netwerken en extremisme;
 • met ruimte voor burgerinitiatieven als WhatsApp-groepen, Buurt Bestuurt, Buurtwachten en met een stevige aanpak inzake hardrijdende scooters in de (binnen)stad en een liefst scootervrije Bloemendaalseweg, Achterwillense- en Voorwillenseweg.

2. Samen leven doen we met elkaar in Gouda: waar we elkaar aanspreken op rechten én plichten

 • met voor vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • met een nieuw wijkfonds voor wijkteams en buurtinitiatieven;
 • met een sport stimuleringsfonds voor sportverenigingen;
 • met geen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen als signaal tegen 24-uurs-economie.

3. Een kindvriendelijk en groen Gouda dichtbij in eigen buurt en wijk; waar het goed toeven is

 • met speelplekken in elke buurt, verkeersveilige (speel)straten en veilige fietsroutes van en naar scholen;
 • met meer groen en  een hoger onderhoudsniveau ervan, ook in parken; 
 • met meer jongerenhuisvesting, levensloopbestendig bouwen voor ouderen en een blijverslening om ook écht langer thuis te kunnen blijven wonen;
 • met een Goudse maatschappelijke stage waarin jongeren zich inzetten voor de ander.

4. Een Gouda waarin we voor elkaar zorgen; met zorg voor wie zorg nodig heeft

 • met minder tekentafel, meer keukentafel en zoveel mogelijk van elke euro naar zorg;
 • met meer waardering voor de mantelzorger die eenvoudiger respijtzorg ontvangt, introductie van een gratis parkeerkaart, een veilige oversteekplaats bij de Hanepraij en Kiss&Ride plekken;
 • met meer aandacht voor onze ouderen, 75+’ers worden – voor wie wil - vaker bezocht, ook inzake de aanpak tegen eenzaamheid, en oudere echtparen worden niet gedwongen gescheiden als één van hen naar een zorginstelling verhuist;
 • met voor hen die een hoger inkomen hebben dan het sociaal minimum, maar desondanks kampen met hoge lasten: een piepsysteem, zodat zij worden bijgestaan. Ook inzet op een stevige aanpak voor inclusieve schuldhulpverlening en een experiment waarbij schulden worden overgenomen.

5. Een degelijk economisch perspectief voor de Gouwenaar; met groei én werk voor iedereen

 • met een ‘Gouds perspectief’, een lange termijn aanpak gericht op meer banen, bedrijvigheid én werkgelegenheid;
 • met Gouda als MKB-vriendelijke stad waar winkeliers en horeca ondernemers meer gelegenheid krijgen hun panden op aantrekkelijke wijze te presenteren; 
 • met promotie van Gouda via introductie van een wandelevenement ‘de 100 km van Gouda’, een wielerklassieker en het sterk linken aan ‘Kaas’ via bv Cheese Valley en Cheese Experience;
 • met lagere lasten voor de Gouwenaar en Gouda verdwijnt uit de top 25 duurste gemeenten;   

6. Een duurzaam Gouda; omdat we de aarde in bruikleen hebben van onze Schepper

 • met  Gouda CO2 neutraal uiterlijk 2040 en een duidelijke routekaart hoe de Gouwenaar daarin mee kan doen met een totaalplan in 2020 voor aardgasvrije wijken waarbij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties kapstok vormen  voor Gouda duurzaam & inclusief;
 • met een aanpak waar energie in zit, waarbij opbrengsten uit duurzaamheidinitiatieven door organisaties, bedrijven, scholen en verenigingen ten goede komen aan  henzelf, een win-win;  
 • met een klimaat- en waterbestendige inrichting van Gouda met ‘groen moet je doen’ en meer wateropvang; 
 • met zo snel als mogelijk naar de fase waarin afval geen afval meer is, maar grondstof in een circulaire economie, waarbij dan het scheiden van afval op huishoudniveau niet meer nodig is. Tot die tijd moet afval scheiden écht lonen voor iedereen en komen we hen -die zonder dat ze het kunnen beïnvloeden, meer afval hebben- tegemoet, bv mensen met een beperking en gezinnen met jonge kinderen beneden de 3 jaar met veel luiers.

7. Een Gouda met ruimte voor de Gouwenaar: want samen kunnen we meer

 • met een gemeentelijk loket waar de Gouwenaar altijd persoonlijk terecht kan;
 • met een jaarlijkse ‘Staat van de Stad’ die het stadsbestuur opstelt met bewoners en betrokken organisaties in Gouda;
 • met een ‘right to challenge’, een recht om uit te dagen waarin initiatiefnemers worden bijgestaan om dit recht ook daadwerkelijk op te kunnen pakken, bv in groen en bij sport;
 • met een structurele #whatsupinGouda campagne van CDA Gouda die we benutten voor het continu in gesprek zijn met de Gouwenaar om te luisteren en te begrijpen en te kunnen verbinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.