04 januari 2018

De aanpak van zwerfaval moet beter! Het CDA stelt vragen aan het College

Namens het CDA stellen Martijn van der Wind en Eppy Boschma vragen aan het College over de aanhoudende overlast van zwerfafval. 

Aan het College van B&W, 

Zwerfafval komt de leefbaarheid van onze stad niet ten goede. CDA Gouda vindt dan ook dat alles op alles moet worden gezet om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dat geldt voor de Gouwenaar zelf, maar ook voor de gemeente. Juist nu het afval scheiden in Gouda formeel start, vinden wij het extra belangrijk dat Gouwenaars zo goed mogelijk hun afval kwijt kunnen. We constateren onder meer dat Cyclus voor Gouda aankondigde op 28 december via Twitter: ‘Morgen (vrijdag 29 december) worden de PMD- en papiercontainers geleegd en afgesloten. Vanaf 2 januari zijn ze weer open. Wilt u niets bij de containers plaatsen? Zo voorkomen wij schade tijdens de jaarwisseling. Dank alvast’. 

Helaas zien wij in tegenstelling tot de oproep van Cyclus veel afval naast gesloten containers op straat (zie foto’s). Gezien de jaarwisseling is dit zeer ongewenst.

Daarnaast maken wij ons zorgen over de afname van het aantal afvalbakken zonder vooraf een helder beleid daarvoor te hebben gemaakt met bewoners, en dat duidelijk is gecommuniceerd met de stad. 

Tot slot zijn we bezorgd over de door Cyclus aangekondige nieuwe inzameldagen voor het afval in Gouda. De wijzigingen zijn fors en worden gelijktijdig met het invoeren van het afvalscheiden loont per 1 januari 2018 ingevoerd.

Het CDA Gouda heeft daarom de volgende vragen in het kader van artikel 38 van het reglement van orde over het toenemende zwerfafval. 

1. Zijn er afspraken gemaakt met Cyclus over de mogelijkheid om op zaterdag 30 december een extra controle of ophaal ronde te doen langs de gesloten PMD- en papiercontainers om zwerfafval dat er helaas veelvuldig staat te voorkomen zoals ook in Waddinxveen is gedaan? Zo ja, welke afspraken? Zo niet, waarom niet? 

2. Is het College van B&W met het CDA Gouda van mening dat juist bij de start van afval scheiden in Gouda de inwoners niet moeten worden ontmoedigd in het ‘kwijt’ kunnen van afval, vooral rond de jaarwisseling met extra kans op vuurwerkincidenten en schade? Zo ja welke extra acties zijn hiertoe ondernomen?

3. Is het College van B&W met het CDA Gouda van mening dat goede integrale communicatie vanuit Cyclus en gemeente essentieel is bij de invoering van het systeem dat afval scheiden moet lonen per 1 januari en dat de gelijktijdige aanpassing van de ophaaldagen van het afval kan leiden tot misverstanden en daarmee niet bijdraagt een succesvolle invoering van ‘Afval scheiden loont’? Zo ja, wat wordt er aan gedaan? Zo niet, waarom niet?

4. Waarom is er bij het onlangs verwijderen van de ruim 80 afvalbakken in Gouda niet voor gekozen eerst nieuw beleid met criteria voor het aantal afvalbakken te formuleren,  te bespreken met inwoners, aan de gemeenteraad voor te leggen en breed te communiceren? 

5. In hoeverre worden wijkteams - voor zover ze in elke wijk nog present zijn na de abrupte afbouw van hun financiering en ondersteuning bij de start van het vorige College in 2014 - in staat gesteld door de gemeente een adviserende rol te kunnen spelen bij het nieuw te formuleren beleid met criteria voor het aantal afvalbakken? 

6. Wordt het nieuwe beleid met de criteria voor afvalbakken met de gemeenteraad gedeeld en zo ja wanneer? Kan tot die tijd het verwijderen van afvalbakken worden gestopt opdat alles op alles wordt gezet nog meer zwerfafval te voorkomen?

7. Is het College met het CDA Gouda van mening dat bij het opstellen van nieuwe criteria rekening gehouden moet worden met het feit dat Gouda op een relatief klein oppervlak veel bewoners, bedrijven en organisaties huisvest en dat alleen al daarom meer afvalbakken gerechtvaardigd zijn? 

Martijn van der Wind en Eppy Boschma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.