25 juni 2011

Reactie op de Voorjaarsnota van de gemeente Gouda

Bij de tussenbalans hebben wij al een voorzet gedaan voor onze inbreng en daar gaan we nu op verder, met steeds als basis onze uitgangspunten: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Je zou deze voorjaarsnota ook via het rationeel objectivisme kunnen benaderen, zoals onlangs door de vier partijen is gedaan in hun brief aan de provincie maar de ultieme consequentie is dan dat je de democratie zoals we die nu kennen, met alle voor- en nadelen, afzweert en dat gaat in tegen alles waar het CDA voor wil staan. Het is ook vreemd als ‘de gemeente’ wordt neergezet als aparte entiteit. Wij zijn ‘de gemeente’ en de representatieve democratie houdt in dat wij, alle 35, alle inwoners van Gouda vertegenwoordigen.

De publieke gerechtigheid.
Wij willen een betrouwbare overheid zijn. Als lokale volksvertegenwoordigers wil het CDA lokaal daar voor staan, juist ook voor moeilijke en impopulaire besluiten, dus niet wegduiken. Dit allemaal met het perspectief voor de toekomst. Want we leven niet alleen voor vandaag. Daar hoort ook bij de financiële degelijkheid. CDA trekt dezelfde lijn als de VVD ten aanzien van het weerstandsvermogen. Dus alle meevallers komen ten goede aan het weerstandsvermogen. Dat moet niet star worden uitgevoerd. Als we kans zien om een structurele besparing te realiseren, moet dat kunnen. De kosten gaan voor de baat uit. Bijvoorbeeld het aanschaffen van LED lantarenpalen kan structureel 25% op onze energierekening opleveren. Maar dergelijke investeringen kunnen alleen gedaan worden als we daar geld voor hebben, dus als er geld “gespaard” is. Wij verwachten van de in te stellen Task Force een “spaarplan” met concrete voorstellen. De ambitie zou rond de 10 miljoen moeten liggen. Wij leggen dit bedrag neer om de uitdaging voor de Task Force concreet te maken.

Bij alle bezuinigingen mogen we nooit vergeten dat het om mensen gaat en ja, ook ambtenaren zijn mensen. In tijden van bezuiniging is helderheid nodig. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de invulling van het voorstel van Trots om 110 ambtenaren te ontslaan. Wordt nu beweerd door Trots dat ambtenaren niet hard genoeg werken, zodat we er best een aantal kunnen missen of willen ze taken afstoten en zo ja, welke taken dan? De CDA fractie constateert dat de tegenbegroting van TROTS e.a. een aantal op drijfzand gebaseerde voorstellen bevat die door de Provincie nooit worden goedgekeurd, zoals het niet invullen
van ambtelijke bezuinigingen, optimistische OZB inkomsten, provinciale subsidies aan de eigen begroting koppelen, etc.

Zorg voor het veilig voelen van mensen is een van de kerntaken van een overheid. Daarop willen we niet bezuinigen. Maar ook op dit terrein moet steeds gekeken worden naar de effectiviteit van de inzet van middelen. Het CDA zet vraagtekens bij de effectiviteit van de website “Gouda Veilig”. Wordt het aantal unieke bezoekers gemeten? Wordt geëvalueerd wat de toegevoegde waarde is? Is het een effectief instrument om het veiligheidsgevoel van mensen te vergroten in relatie tot de kosten?

Dan ons volgende uitgangspunt: Gespreide verantwoordelijkheid
De ultieme uitwerking hiervan is de wijkaanpak. Laten we de inzet van de leden van de 13 wijkteams op waarde schatten en niet vermalen in allerlei processen en procedures. Als gevraagd wordt om een voorstel tot bezuiniging en er komt een voorstel van alle wijkteams, brengt ons uitgangspunt met zich dat dat wordt gehonoreerd. En dat niet ineens wordt gesleuteld aan het beleid. Dat is ook de reden dat we mede-indiener zijn van de motie van de ChristenUnie.
Gespreide verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in een project als “groen moet je doen”. Daar kan wat ons betreft nog wel harder aan worden getrokken. Ook willen we het voorstel doen om in kaart te brengen welke poorten en paden achter of tussen huizenblokken kunnen worden overgedragen aan coöperatieve of buurtverenigingen. Daarop kunnen we wellicht een besparing op onderhoud vinden. Afhankelijk van het antwoord, zullen wij hier mogelijk een motie over indienen.

Het geven van verantwoordelijkheid leidt tot Solidariteit, ons derde uitgangspunt.
Solidair zijn met elkaar, met de stad en iedereen die er woont of werkt. Daar kunnen mooie dingen uit voorkomen. We kunnen met elkaar solidair zijn naar alle organisaties, die met minder geld, soms veel minder geld, toch hun vaak maatschappelijke taak willen blijven uitvoeren. Zoals het museum, de bibliotheek en de kinderboerderij. Onze solidariteit met die laatste organisatie bijvoorbeeld kunnen we tonen door het kopen van een Kinderboerderijpaspoort. Maar ook het college kan haar steentje bijdragen. Zoals al gezegd bij de tussenbalans: ga in gesprek met de Raad voor de Kinderbescherming: het kan niet zo zijn dat zij gratis gebruik maken van een Goudse voorziening. Daar kan voor betaald worden.

Want met zijn allen de schouders eronder zetten is solidair zijn met elkaar, zonder dat dat ten koste gaat van de zwaksten in onze stad. Dat is ook de reden dat we niet bezuinigen op armoedebeleid.

Solidair zijn is ook investeren in de kracht van mensen. Iedereen verdient een plaats in de samenleving door mee te doen. CDA Waddinxveen en CDA Gouda zijn van mening dat werken naar vermogen creatief en met persoonlijk maatwerk ingevuld moet worden. Hierbij past invulling van de sociale werkvoorziening in een kleinschalige vorm, in een beschermde werkomgeving: in de buurt en in de wijk. Dit najaar zullen CDA Waddinxveen en CDA Gouda een symposium organiseren om met partijen deze gedachten verder vorm te geven.

En hoe vullen we ons laatste uitgangspunt in: Rentmeesterschap?
In de voorjaarsnota wordt nauwelijks gesproken over duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit laatste begrip kan op twee manieren een bijdrage leveren: de gemeente moet er naar streven uitsluitend MVO bedrijven te gebruiken én MVO kan ook worden toegepast op de gemeente, in de zin van alle inwoners, door samen verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschappelijke ruimte, zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin. Voorbeelden daarvan heb ik al aangegeven met de LED lantarenpalen of het onderhoud aan paden en poorten. Maar het geldt ook voor de zorg voor onze historische panden: mag ik nogmaals, ik geloof voor de derde keer, vragen om een visie op bestemming en gebruik van historische panden? Moeten we hiervoor ook een motie indienen?

Visie! CDA ziet Gouda sterk aan de IJssel als toekomstvisie voor Gouda. Dit moet goed verankerd worden in het regulierbeleid zodat alle stapjes die kant op, worden mogelijk gemaakt en er geen hindernissen worden gecreëerd. Hierbij trekken wij één lijn met de PvdA als het om de burgercoalitie gaat.
En nog eens Visie! Of beter het ontbreken ervan.

Het is ons opgevallen dat de hele voorjaarsnota in feite een terugkijkend stuk is, zonder lange termijn visie. De titel is wel “bezuinigen met perspectief”, maar wat we voor ons hebben is een verslag van wat de afgelopen maanden is afgesproken of waar nog afspraken over moeten worden gemaakt. En dat is jammer. Er is geen toekomstvisie op de essentie van de rol van de gemeente in de samenleving, geen toekomstvisie op de rol van de gemeente in relatie tot de provincie en het Rijk (overheveling van taken, projecten zoals RGL en de fusie met andere gemeenten) en geen toekomstvisie op het profiel van Gouda in
2025 en haar positie in de regio: als centrumgemeente, als “grote stad” of als samenwerkingspartner?

Visie! Wij wensen u wijsheid, inspiratie en de zegen van Onze Lieve Heer toe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.