14 februari 2018

Van Rossum: Stevig integratiebeleid nodig

Integreren is meedoen. Samen werken aan een leefbare Goudse samenleving. Het is goed dat integratiebeleid weer op de Goudse agenda staat. Er moet daarbij worden ingezet op taal, werk en meedoen. Als CDA Gouda onderschrijven we deze uitgangspunten. Succesvolle integratie vraagt echter ook om heldere regels en verantwoordelijkheden. Voor het CDA gaat het erom dat we in Gouda ruimte bieden aan wie mee willen doen en aanpakken die niet willen meedoen. Hiervoor is het nodig grenzen te stellen en te investeren in samenwerken.

Als open samenleving moeten we duidelijk maken wat wel en niet toelaatbaar is. Daar past volgens het CDA gezicht bedekkende kleding als niqabs en boerka’s bijvoorbeeld niet bij. Het bemoeilijkt de legitimatie, belemmert de communicatie en bevordert dat mensen zich niet meer veilig voelen. Bovendien ondermijnt het verplicht dragen ervan de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Hiermee hebben sommige vrouwen minder kans om daadwerkelijk mee te doen in Nederland. CDA Gouda wil strengere inzet hierop en wil dat mogelijke sancties worden uitgevoerd. Open communicatie is ook noodzakelijk in de publieke ruimte waar we elkaar dagelijks ontmoeten.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een gedeeltelijk verbod (o.a. gesteund door VVD, PvdA, PVV, CDA, CU en SGP), de wet ligt nu in de Eerste Kamer die daarover nog een besluit moet nemen.  Als lokale politici hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen dat we lokaal doen wat kan en nodig is. Participatie en meedoen moet in Gouda zelf worden uitgevoerd. Bovendien roept het huidige regeerakkoord gemeenten op om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk. In de eerste plaats ligt er tegelijkertijd een inspanningsverplichting van de bijstandsgerechtigde zelf.

Het kabinet wil met gemeenten nadenken over de best practices in handhaving en wil ook kijken hoe gemeenten uitvoering geven aan de tegenprestatie. Werk is een zeer belangrijke onderdeel van integratie. Daarom wil het CDA dat mensen die door hun eigen keuze de kans op werk doen verminderen gekort kunnen worden op hun uitkering.  In de wet staat dat een sanctie mogelijk is op het dragen van gezichtsbedekkende kleding en dat dan wordt voorzien in een geldboete. Ook die moet dan geïnd gaan worden en dat vraagt voorbereiding en nadenken hoe dat ter hand moet worden genomen. Dat is uiteindelijk bedoeld om mensen te prikkelen mee te doen, wat zeker bijdraagt aan integratie. Want meedoen is niet aan de zijlijn blijven in de samenleving.

Huibert van Rossum

Radiofragment waarin Huibert van Rossum in debat gaat met Karima Rahmani over gezichtsbedekkende kleding

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.