05 juni 2017

Inbreng Debat-Besluit 1 juni 2017

CDA inbreng in debat – besluit 1 juni.

Wij complimenteren het college dat alle 9 zienswijzen in één avond behandeld worden. Dit komt het overzicht ten goede.

Wij kunnen instemmen met de door het college voorbereide zienswijzen. Wij hebben wel een aantal kanttekeningen.

T.a.v. zienswijze Drechtsteden. Nadat meer bekend is over de financiële effecten invlechting Hardinxveld-Giessendam in Drechtsteden, komt er een begrotingswijziging. Eigenlijk is hiermee nog steeds veel onduidelijkheid over de financiële gevolgen betreffende het instappen op de trein naar Drechtsteden. Komen wij voor verrassingen te staan?

T.a.v. zienswijze DGJ (Dienst, Gezondheid en Jeugd). Het is goed dat het college in haar brief al heeft geanticipeerd op de zienswijze van de raadsleden. Meer aandacht voor risico-uitsplitsing en splitsing van lasten en baten verhoogt het inzicht. Het is jammer dat een aantal actuele ontwikkelingen zoals Veilig thuis niet in de begroting van DGJ zitten. Wij willen een appél doen op onze gemeentelijke vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur DGJ om aan te geven dat bij een volgende begroting meer wordt rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat raadsleden uit de regio de krachten gebundeld hebben tot het opstellen van een eigen zienswijze vanuit de raad, @raad: hoe kijken de andere raadsleden hier tegenaan (dus regionale zienswijze)?
@ raad: de CDA fractie heeft gisteravond via de griffie de motie Binnenmaas inzake jaarrekening DGJ ontvangen waarin wordt opgeroepen dat de jaarstukken 2016 DGJ pas kunnen worden vastgesteld als bovenstaande punten zijn opgehelderd. CDA fractie vindt het gewenst dat onze vertegenwoordiger hierover opheldering vraagt over deze bedrijfsvoeringskwestie en dat de brief Zienswijze hierop wordt aangepast en dat vertegenwoordiger vanuit HG ons hierover informeert. Hoe kijken de andere raadsleden hier tegenaan?

Ook willen wij aangeven dat, hoewel het college zich geen zorgen maakt over de kosten- ontwikkeling (zie beantwoording technische vragen) dat wij dat wel doen omdat geen beleidsmatige informatie beschikbaar is.

T.a.v. Veiligheidsregio vragen wij de burgemeester nog explicieter alert te zijn op te optimistische planningen bij de VR en ons tijdig te informeren over de middelen die ook HG terugkrijgt.

Eventuele gevolgen voor Jaarstukken 2016 H’veld-G’dam
Wij verzoeken ook ons in kennis te stellen zodra de controleverklaringen Avres, DGJ (sociaal domein) en Veiligheidsregio binnen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.