03 juli 2017

Jaarstukken 2016. Bijdrage CDA

Het college heeft de balans opgemaakt, de Jaarstukken 2016 sluiten af met een voordelig resultaat van 1,8 miljoen op een omzet van € 38 miljoen, een afwijking van 5%. Overigens onder voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring. Als wij het voordeel op het sociaal domein van 0,8 ton niet meetellen, komt het CDA op een voordeel van € 1 mln.

Eigenlijk zouden wij blij moeten zijn met een voordeel, maar het voordeel is wel erg groot. De CDA - fractie zit met veel vragen. Is het college ''in control''? Waarom is in de periode tussen de najaarsrapportage (oktober 2016) en mei 2017 geen tussentijds bericht (''winstwaarschuwing'') aan de raad verstuurd? Dit komt de controlerende rol van de raad ten goede. Wat is de oorzaak van het voordeel van 2 ton op de interne verrekeningen en 2 ton op milieubeheer? Het CDA hecht waarde aan financieel rentmeesterschap.

Sociaal domein
Ook vragen ten aanzien van het sociaal domein. Het sociaal domein is voor het CDA van belang, het raakt de CDA uitgangspunten solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Is de Wmo zorg geleverd en hoe structureel zijn de nadelen op jeugd voor HG? In 2016 zijn de kosten individuele voorzieningen Natura Jeugd hoger, hoe pakt dit uit voor 2017? De toelichting in de Jaarstukken 2016 ten aanzien van verschillen sociaal domein is minder uitgebreid dan in 2015. Dat roept bij de CDA fractie vragen op.

De accountant
En dan de controleverklaring. Het is een landelijke onwenselijke trend dat gemeenten teveel last hebben van de accountantsverklaringen zorginstellingen in het sociaal domein. Immers de accountant moet de raad helpen, dat doet onze accountant wel, echter het is gewenst op landelijk niveau dat de vereisten voor controle sociaal domein versoepeld worden.

Resultaatbestemming
De CDA fractie vindt het positief dat het college voorstelt om € 50.000 apart te zetten voor achterstallig onderhoud van de woonwagenlokatie. De onderbouwing van dit bedrag had in de Jaarstukken echter beter gekund. Waar gaat nl. het geld precies aan besteed worden?

Financieel rentmeesterschap
Wat behulpzaam kan zijn is een flyer ''Jaarstukken 2016 in oogopslag'' waarin op 1 of 2 A4's via grafieken de inkomsten en uitgaven vermeld staan. Dit maakt het voor een raadslid makkelijker om op straat uit te leggen waarom € 1,8 miljoen over is. De gemeente Krimpenerwaard heeft voor 2016 een overzicht gemaakt. Een voorbeeld voor onze gemeente.

Weerstandsvermogen
Voor de raad is de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een belangrijke. Eén van de risico's is Avres en de uittreding van HG uit dit samenwerkingsverband. Wij vinden dat het college te optimistisch om de impact op 20% van 2,9 miljoen uittrede kosten te plaatsen. Als wij als CDA fractie het gevolg op 60% schatten (dus 8 ton hoger) dat stijgt het risico naar € 1,3 miljoen. Dit betekent concreet dat Hardinxveld onder de norm Weerstandsvermogen van 1 duikt (van 1,3 naar 0,9) Dit lijkt een technisch verhaal, maar geeft aan dat wij als CDA fractie het financiële risico Avres hoger inschatten dan het college. Is dit wenselijk? @fracties wat vinden de andere fracties hiervan?

Motie “Een kwestie van goed fatsoen''
Gezien de eerdere vragen over de hoogte tarieven begraafrechten, gezien het maatschappelijk belang en de relatie met de paragraaf Lokale heffingen Jaarstukken 2016 dienen wij een motie ''Een kwestie van goed fatsoen'' mede namens de fractie PvdA in.
Met deze motie wil de fractie iets belangrijks rechtzetten omdat: de tarieven voor 2016 voor enkele onderdelen begraafrechten bij raadsbesluit van 17 december 2015 fors zijn verhoogd;dezelfde tarieven een jaar later zonder aantoonbare wijziging van de omstandigheden en zonder argumenten weer zijn verlaagd; belanghebbenden gedurende één jaar hogere tarieven hebben betaald voor diensten die, zoals blijkt uit de daling van de tarieven voor 2017, niet duurder zijn geworden. Wij verzoeken het college om een regeling op te stellen om de belanghebbenden voor 2016 te compenseren en ons te informeren.

Conclusie
Wij zouden blij moeten zijn. Toch hebben wij veel vragen. Ondanks de vragen, stemmen wij in met het raadsvoorstel, ook vanwege de extra middelen voor het woonwagenkamp. @fracties: Wat vinden de andere fracties van de kwaliteit van de verantwoording?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.