10 juli 2020

Jaarstukken 2019: ''Een terugblik'' Debat- besluit 9 juli 2020

Het college heeft de balans opgemaakt, de Jaarstukken 2019 sluiten af met een voordelig resultaat van 28.000 euro. Ook is het weerstandsvermogen als gezond te bestempelen. Het CDA hecht waarde aan financiële duurzaamheid. Wij complimenteren de ambtelijke organisatie en het college voor de opstelling van de Jaarstukken. In 2019 zijn stappen gezet op het gebied van het proces raadsprogramma, de bestuurlijke samenwerking, de Omgevingswet, ‘t Oog en het jeugdbeleid.

De accountant
Het CDA constateert dat de verklaring een getrouw beeld geeft en dat volgens de regels is gehandeld.. Een felicitatie voor de organisatie en het college.

Opzet Jaarstukken
Conform afspraak worden de middelen sociaal domein (raadsbesluit 4 dec. 2019) gestort in de reserve en de rijksmiddelen duurzaamheid zijn ook geoormerkt. Wij adviseren het college om in het Bestuursverslag het raadsbesluit bij de Jaarstukken de reservemutaties explicieter toe te lichten in de toekomst. Wij kunnen ons vinden in het voorstel resultaatbestemming.

Grondexploitaties
De risico's inzake grondexploitaties zijn beheersbaar. In de raadsinformatiebrief zijn de algemene risico’s helder verwoord: stikstof, corona, pfas en Omgevingswet. Zo is een verlies genomen op de IJzergieterij van € 150.000. Het is zaak om de bestemmingsplannen ’t Oog, Rokerij en IJzergieterij vast te stellen.

Duurzaamheid
Er zijn voordelen in 2019 ontstaan als gevolg van de lokale energieagenda. Bij ons is als CDA-fractie wel de vraag wat is blijven liggen? Cruciaal is dat meters gemaakt gaan worden, denk aan de zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Wij komen in september met een motie hiertoe. Wij roepen het college op om met een voorstel reserve Duurzaamheid te komen.

Sociaal domein
De financiën sociaal domein en dan met name Jeugdhulp blijven kopzorgen geven. Aangegeven is dat de kosten Jeugdhulp in 2019 een nadelig effect laat zien van € 130.000. Zoals afgesproken lopen alle plussen en minnen via de reserve. Het gevoel van de CDA fractie zegt dat ‘’we’’ er nog niet zijn

Afrondend
U geeft in de politiek-bestuurlijke hoofdlijnen aan dat de uitvoering van het programma op schema ligt. De CDA-fractie hecht waarde aan een beperkte set aan zelf gekozen indicatoren. Wij kunnen instemmen met de Jaarstukken. De CDA-fractie herkent zich in de genoemde religieuze verdieping die een extra dimensie krijgt in het huidige coronatijdperk.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.