30 oktober 2020

Algemene beschouwingen: een sluitende begroting maar grote uitdagingen wachten

Tijdens de raadsvergadering op 29 oktober vonden de Algemene Beschouwingen plaats bij de Programmabegroting 2021-2024. Fractievoorzitter Kees Langeveld sprak hierbij onderstaande bijdrage uit. 

Voorzitter,

Het gapende gat in de begroting voor 2021 is gedicht! Een groot compliment voor het college en voor de ambtenaren van HLTsamen, die kans hebben gezien om in de begroting het geld te vinden voor de structurele uitgaven die nodig zijn in 2021 en de jaren daarna. Het CDA spreekt zijn waardering uit voor deze prestatie. We staan achter de manier waarop het college dit heeft aangepakt.

En wat gaan de inwoners hiervan merken in 2021? Geen lastenverzwaring, wel structureel een BOA erbij. We gaan door met de aanpak van ondermijnende criminele activiteiten. Het jeugd- en jongerenwerk wordt gecontinueerd. Er komen duurzame woningen voor starters in Hillegom Noord en appartementen voor senioren in het Jozefpark. Minder zichtbaar, maar wel belangrijk is het project van de datagedreven sturing. Efficiënt gebruik van data kan helpen om te sturen op jeugdhulp, ouderen langer thuis te laten wonen en de integrale toegang te monitoren. En heel zichtbaar is dat we veel doen aan groen.

We horen regelmatig dat mensen Hillegom zo mooi vinden, met de kleurrijke bermen en fraaie parken. Daar is dan ook veel in geïnvesteerd. Het is goed om te merken dat inwoners waardering hebben voor het resultaat.

Na het Elsbroekpark en het Van Nispenpark staat nu de aanpak van het Julianapark op stapel. Het CDA vindt het mooi om te zien hoe het Julianapark mogelijk is geworden door de inzet van de Hillegommers zelf, een initiatief van de inwoners. Dat daar in onze gemeente ruimte voor is, vindt het CDA een groot goed.

Tot zover 2021, voorzitter. Als we verder kijken, zien we een ander beeld. Er dreigt nog altijd een structureel tekort voor de jaren 2022 en daarna. In diezelfde periode staan we voor de opgave om werk te maken van de verduurzaming. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie is een enorme uitdaging. We willen ons dorp en ons land leefbaar houden voor de generaties die na ons komen, maar dat krijgen we niet cadeau.

We zien bovendien dat de coronacrisis kosten met zich meebrengt, en dat niet alleen. Corona doet ook iets met onze samenleving. Er zijn inwoners en ondernemers die zwaar geraakt worden door de maatregelen, sociale contacten nemen af. We moeten opnieuw uitvinden hoe we burgerparticipatie vorm gaan geven nu de gebruikelijke informatieavonden niet meer mogelijk zijn.

We moeten als gemeente zorgen dat we in contact blijven met onze burgers.

In dat verband spreekt het CDA graag zijn waardering uit voor de manier waarop de burgemeester via de media onze inwoners een hart onder de riem steekt en oproept om vol te houden.

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn niet te voorspellen. Toch verwacht het CDA dat we niet aan bezuinigingen ontkomen. We staan voor moeilijke keuzes en beseffen dat we niet alle voorzieningen op het niveau kunnen houden waarop ze nu zijn. Onder de kop ‘Verkenningen 2022-2024’ geeft het college richtingen waarin een oplossing gezocht kan worden. Het CDA vindt het verstandig om daar de verbonden partijen bij te betrekken. Een groot deel van onze structurele uitgaven gaat naar de verbonden partijen. We hebben afgelopen jaar ingestemd met een stijging van de uitgaven aan de RDOG, die we nu zo hard nodig hebben om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Er waren goede redenen om met die stijging in te stemmen. Maar ook bij andere verbonden partijen stegen de uitgaven. Dat mag geen automatisme zijn.

Het CDA wil het college oproepen om het gesprek met de verbonden partijen aan te gaan, bij voorkeur in samenwerking met andere omliggende gemeenten, om de uitgaven terug te dringen.

Laten we zij aan zij gaan staan om het publieke geld zo efficiënt mogelijk uit te geven.

Dat streven naar efficiëntie zien we ook in het voornemen om de extra bezetting van het Jeugd- en Gezins Team onder de loep te nemen, en om kritisch te kijken naar het totale palet aan subsidies. Het CDA wil daarbij wel aantekenen dat het Hillegomse verenigingsleven een van de zaken is die het leven in Hillegom zo heerlijk maakt. We roepen het college op om daar rekening mee te houden bij een heroverweging van subsidies.

Voorzitter, ik zei al dat we voor moeilijke keuzes staan. We weten hoeveel waardering onze inwoners hebben voor het groen in onze gemeente. Toch kunnen we ook op dat gebied zoeken naar besparingen op de langere termijn. NIet overal in Hillegom hoeft het groen even intensief onderhouden te worden, en de cyclische vervanging van het groen mag over een langere periode worden uitgesmeerd.

Als CDA vinden we dat we ook iets van onze inwoners mogen vragen. We denken dan niet in de eerste plaats aan verhoging van de belastingen, maar doen een beroep op de zelfredzaamheid. In dat kader past het om maatwerkvoorzieningen te versoberen en waar mogelijk om te vormen naar algemene voorzieningen.

We vinden ook dat iedereen die in Hillegom gebruikmaakt van voorzieningen, daar op een eerlijke wijze aan moet bijdragen.

Een motie daarover op initiatief van het CDA zien we nu vertaald in de programmabegroting, die al anticipeert op een opbrengst door de invoering van verblijfsbelasting.

Voorzitter,

het CDA riep vorig jaar op om de tering naar de nering te zetten, in het besef dat Hillegom wel een stootje kan hebben. Dat stootje wordt een stoot die we alleen gezamenlijk kunnen incasseren. Laten we daar allemaal onze schouders onder zetten, voor een Heerlijk Hillegom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.