17 juni 2021

Algemene beschouwingen CDA bij Kadernota 2022

Tijdens de Algemene beschouwingen van de raadsfracties bij de Kadernota 2022 op donderdag 17 juni sprak fractievoorzitter Kees Langeveld onderstaande bijdrage uit. 

Voorzitter,

De CDA-fractie is blij dat we weer terug zijn in de raadszaal. We mogen weer met meer mensen op bezoek, we mogen naar het restaurant en naar het museum, we gaan weer de goede kant op. Ruim een jaar heeft de maatschappij in de overlevingsstand gestaan. Mensen hebben het erg moeilijk gehad, ook in Hillegom. En de coronapandemie is nog niet voorbij, maar we mogen weer hoop hebben. Het einde van de beperkende maatregelen lijkt in zicht te komen. Ik zeg het voorzichtig, maar ik hoor bij veel mensen binnen en buiten Hillegom dat ze weer vertrouwen hebben in de toekomst. Met die blik kijken wij naar de Kadernota voor 2022: hoopvol, met vertrouwen in de toekomst.

We zien een college dat wil afmaken waar het aan begonnen is. Daar werken wij graag aan mee.

En dan kijken wij als eerste naar de huisvesting van de scholen. De bouw van het IKC vordert gestaag, maar voor de Giraf is het tot nu toe bij goede voornemens gebleven. Het huidige gebouw heeft zijn beste tijd gehad. In de Kadernota zien we een flinke verhoging van het bedrag voor de nieuwbouw van de Giraf. Het lijkt erop dat de kosten alleen maar oplopen naarmate we langer wachten. Wat het CDA betreft wordt er dus vaart gemaakt met de huisvesting van de Giraf. Wij zouden graag zien dat er nog dit jaar een concreet voorstel voor de nieuwbouw naar de raad komt. Daarbij zal ook goed gekeken moeten worden naar de verkeerssituatie rond de Giraf. Het ruimtegebrek is nu al nijpend op de momenten dat ouders hun kinderen naar school brengen en ophalen.

Dat brengt mij op het punt van de mobiliteit. Als CDA zijn we voorstander van duurzame mobiliteit. Heel concreet betekent dat: lopend of op de fiets naar school, om nog even bij De Giraf te blijven. Maar voorzitter, u weet net zo goed als ik dat we dat niet kunnen verplichten. Motiveren en stimuleren, dat is dus de boodschap. Wij hopen van harte dat de ouders hun kinderen het goede voorbeeld geven. Een stimulans voor duurzaam vervoer zou de elektrische deelauto kunnen zijn. Een oplossing voor mensen die aangewezen zijn op de auto om naar hun werk te gaan, maar die niet meer dagelijks weg hoeven omdat ze deels thuis mogen werken. Een gedeelde auto betekent per saldo ook dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Het CDA geeft het idee van een hub voor elektrische deelauto’s graag mee aan het college. We zijn wel realistisch genoeg om te beseffen dat dit iets is voor de toekomst. Voor het zware verkeer over de Wilhelminalaan en door het centrum moet sneller een oplossing komen, net als voor de grote verkeersstroom van en naar de Haarlemmermeer. Daarom steunen wij de inhuur van deskundigen die werken aan oplossingen voor de bereikbaarheid van de noordelijke Bollenstreek.

Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de leefbaarheid van Hillegom moeten we voor ogen houden. Het is fijn wonen in Hillegom, en dat willen we zo houden. Het CDA wil dat Hillegom een aantrekkelijke woonplaats blijft voor mensen van alle leeftijden, ook voor mensen die zijn aangewezen op huurwoningen. We vinden het jammer dat STEK is afgehaakt voor de bouw van sociale huurwoningen in Hillegom Noord, op het voormalige SIZO-terrein. We hopen dat het college erin slaagt om toch een partij zo ver te krijgen dat daar sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.

Voorzitter,

In het afgelopen coronajaar hebben we goed kunnen zien wat Hillegom een fijne woonplaats maakt. Toen vakanties in het buitenland onmogelijk waren en mensen zo veel mogelijk thuis moesten blijven, zijn de Hillegommers hun eigen omgeving gaan verkennen. We zagen veel meer wandelaars op straat, er werd dankbaar gebruikgemaakt van het Elsbroekpark en het Van Nispenpark, het werd druk op het wandelpad langs de Oude Beek, en mensen ontdekten de Hillegomse Heemtuin en het weidegebied van de Vosse- en Weerlanerpolder. Al deze mooie plekken in Hillegom hebben hun waarde bewezen. Het landschap rond de Oude Beek verdient bescherming. Onlangs heeft een aantal natuurorganisaties opgeroepen om een groter deel van de Vosse- en Weerlanerpolder te beschermen. Het CDA vindt dat we aan dat streven moeten meewerken door te kijken of daar – met subsidie van de Provincie of andere instanties – gronden verworven kunnen worden, die dan bij het ZH Landschap in beheer kunnen komen.

De inwoners die wij spreken zijn overwegend positief over Hillegom, positiever dan een aantal jaren terug. Het college verdient daarvoor alle complimenten. Het dorp is mooier geworden, de aankleding van de N208 oogst veel waardering, er is lof voor het Van Nispenpark en het Elsbroekpark. Mensen zijn blij dat ze in deze tijd wekelijks het plastic en de bruine bak aan de weg kunnen zetten. Van de terrassen in de Hoofdstraat wordt gretig gebruikgemaakt, nu het weer kan. In de coronatijd heeft het college veel werk gemaakt van het contact met ondernemers en verenigingen, om een vinger aan de pols te houden en hulp te bieden waar dat mogelijk was. Dat is belangrijk, want we moeten samen deze crisistijd door zien te komen.

Toch zijn er ook kritische geluiden. Zo zijn er wel wat kinderziektes bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid.

Op bepaalde punten kan het contact tussen gemeente en inwoners ook een stuk beter.

Ik denk daarbij onder andere aan de communicatie over het weghalen van speelplekken, afgelopen voorjaar. Het CDA heeft daar kritische vragen over gesteld. De raadsbrief over het speelbeleid gaf ons de duidelijkheid waar we om gevraagd hadden. Maar voorzitter, niet alle inwoners lezen zo’n raadsbrief, en ze kijken ook niet allemaal naar de raadsvergaderingen. Daar moeten we dus iets anders voor bedenken.

Met goede communicatie voorkóm je dat inwoners onaangenaam verrast worden. Kijk naar wat er gebeurde bij de speelplekken in Avenbeeck en de Johannes Vermeerlaan. Het is dus goed dat het college wil investeren in vaste aanspreekpunten voor onze inwoners. Deze contactpersonen kunnen de gemeente dichter bij de inwoners brengen en echt in gesprek gaan met de omwonenden. Bij de speelplekken willen we graag maatwerk. Kijk waar behoefte aan is: meer groen, een informele speelplek, een bankje, of toch speeltoestellen; bekijk wat mogelijk is. Dat soort maatwerk mag best iets kosten.

Daarom steunt het CDA steunt graag de structurele uitgaven voor de contactfunctionarissen in de Kadernota staan.

Voorzitter,

Nog iets over het financiële meerjarenperspectief. Een jaar geleden maakten we ons grote zorgen of de Programmabegroting voor 2021 nog wel sluitend te krijgen was. Dat is uiteindelijk gelukt. Nu lijkt het erop dat we ook voor 2022 een sluitende begroting mogen verwachten. Toch heeft het college zorgen over het meerjarenresultaat, zo lezen we in de Kadernota. Het CDA deelt die zorgen. We hebben heus wel gezien dat het positieve resultaat in 2022 berust op een verwachting: de verwachting dat het nieuwe kabinet structureel geld beschikbaar gaat stellen om de problematiek in de Jeugdzorg op te lossen. Op basis van die verwachting is een verhoging van de Algemene uitkering met jaarlijks 666.000 euro in het overzicht gezet. We hebben ons daarover bij het CDA achter de oren gekrabd. Maar gisteren kwam de raadsbrief over de meicirculaire, en die geeft wel het vertrouwen dat dat structurele geld er gaat komen. Daarom eindig ik deze algemene beschouwing zoals ik haar begonnen ben: met vertrouwen in de toekomst en goede hoop dat we Hillegom nog mooier en aangenamer gaan maken dan het al is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.