30 oktober 2019

Blog | Samen de schouders eronder voor een mooi Hillegom

Samen de schouders eronder voor een mooi Hillegom is de naam van de Programmabegroting 2020-2023. Een mooi verlengde van Kiezen voor een mooi Hillegom, de titel van ons programma dat we vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gebruikten. Veel van de ambities uit dit programma zijn terug te vinden in de programmabegroting. En samen is een term die staat voor het CDA-gedachtengoed. Waarin niet wordt uitgegaan van de kracht van het individu of de kracht van een sterke overheid, maar van de kracht van de cohesie van een sterke samenleving. Belangrijk hierbij zijn uiteraard sterke wijken en buurten waar bewoners naar elkaar omkijken. Met z’n allen proberen we van Hillegom een gemeente te maken die heerlijk is om in te wonen. Maar wat vinden de inwoners er eigenlijk van? Het college van B&W bezoekt op 6 november de wijk Vossepolder om antwoord te krijgen op deze vraag. Tevens is hier ruimte voor inwoners van de wijk om aan te geven wat er meer aandacht moet krijgen en kunnen zij ideeën met bespreken met het college. Ook heeft Hillegom sindskort 2 wijkregisseurs die ideeën van inwoners concreet kunnen maken en kunnen opstarten.  

Daarnaast hangt de Programmabegroting 2020-2023 uiteraard samen met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom. Met deze omgevingsvisie zetten we de koers uit op weg naar 2030. De richting is ingesteld op een gemeente waar karakteristieke landschappen worden behouden en versterkt. Een Heerlijk Hillegom waar voor bewoners voldoende te beleven is. En waar vooral belang wordt gehecht aan een goede woon- en verblijfskwaliteit in ons dorp en het buitengebied, ondernemersomgeving meteen duurzame inrichting. Duurzaamheid is leidend in de Omgevingsvisie. De gemeenteraad nam in 2016 een motie aan met de ambities: Hillegom energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Om energieneutraal te worden moet 80% van de energie die in de gemeente wordt verbruikt lokaal/regionaal worden opwekt. In Holland-Rijnland-verband gaan we op zoek om de overige 20% buiten de regio op te wekken. Om klimaatneutraal te worden, wordt de impact op het klimaat teruggebracht naar nul. Daarnaast  willen we waar mogelijk bijdragen aan het verminderen van de schade die we al hebben veroorzaakt, door dit te compenseren. 

Onlangs werd bekend dat het parochiebestuur de verkoopovereenkomst heeft getekend van de Sint Jozefkerk aan ontwikkelaar Renward. Deze ontwikkelaar gaat zorgen voor behoud van de kerk, de pastorie, het Theresiahuis en de naastgelegen Jozefschool. Een mooi voorbeeld hoe er op dit moment in Hillegom zichtbaar wordt gewerkt. Belangrijk bij dergelijke ontwikkelingen is dat er oog is voor de inclusieve samenleving, waarin er ruimte is voor iedereen. 

Tot slot is afval een belangrijk thema. De Nederlandse overheid heeft doelen gesteld voor het scheiden van afval. Gemeenten moeten in 2020 75% van hun afval scheiden. Per persoon mag er daarna 100 kilo restafval overblijven. De komende jaren zullen in Hillegom in het teken staan van een nieuw afvalbeleidsplan. Het uiteindelijke doel hierbij is om al het huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken. Door een goede scheiding van afval kan veel worden hergebruikt en blijft er uiteindelijk een klein beetje restafval over dat wordt verbrand. Om een duidelijk beeld te krijgen: op dit moment wordt er in Hillegom 61% van het afval gescheiden en blijft er jaarlijks per inwoner 186 kilo restafval over. Er zal dus veel moeten veranderen. Zeker omdat de Nederlandse overheid uiteindelijk in 2025 zelfs terug wil naar 30 kilo restafval per inwoner. Dit stelt dus scherpe eisen aan het nieuwe afvalbeleid. 

De inwoners van Hillegom, deskundigen en de gemeenteraad hebben zich in de eerste helft van dit jaar kunnen uitspreken over een betere inzameling van afval. De inwoners van Hillegom hebben in een enquête en in groepsgesprekken aangegeven dat er veel gescheiden wordt maar dat dit zeker nog meer kan. Er is veel duidelijk geworden over de mogelijkheden van afvalinzameling en het nieuwe beleid krijgt steeds meer vorm. Binnenkort zal bekend worden hoe dit nieuwe afvalbeleid er uit zal zien. 

De Programmabegroting 2020-2023 wordt op 31 oktober behandeld tijdens de raadscommissievergadering. Klik hier voor meer informatie of download de programmabegroting

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.