16 juli 2021

CDA Hillegom over Actualisatie Omgevingsvisie 2021

Steun voor de agrarische sector

Hillegom loopt in Nederland echt voorop met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan voor het buitengebied. In de raadsvergadering van 15 juli 2021 werd het Omgevingsplan vastgesteld, en de Omgevingsvisie was al aan zijn tweede actualisatie toe. Bij deze gelegenheid diende het CDA een amendement in om tegemoet te komen aan de zorgen van de agrarische sector.

In de Omgevingsvisie staat namelijk ‘de doelstelling dat de teelt in Hillegom in 2030 100% emissieloos en residuvrij is met een duurzaam bodemgebruik’. De sector vreesde voor sancties als die doelstelling in 2030 niet gehaald zou zijn. Dankzij het amendement dat het CDA heeft opgesteld en dat mede ondertekend werd door BBH en fractie Co Jansen, is de term ‘doelstelling’ gewijzigd in ‘streven’. Daardoor hoeft niet meer voor sancties gevreesd te worden. Intussen blijven agrarische ondernemers zich inspannen om een emissieloze en residuvrije teelt te bereiken, en het CDA steunt hen in dat streven.

Meer ruimte voor weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder?

De Omgevingsvisie zegt ook het nodige over recreatie, natuur en landschap. Dat zijn belangrijke zaken voor onze inwoners. CDA-fractievoorzitter Kees Langeveld heeft in de raads- en commissievergaderingen herhaaldelijk de Vosse- en Weerlanerpolder genoemd als een gebied waar de Hillegommers dankbaar gebruik van maken. Zij komen daar om te wandelen, hard te lopen of paard te rijden, maar ook om van de natuur te genieten.

Hillegommers hoeven in het voorjaar niet ver te rijden om de sfeer van de polder met zijn kieviten, tureluurs en grutto’s te proeven. We hebben dat gewoon in onze eigen gemeente. Het CDA vindt het mooi dat recreatie en natuur hier zo goed samengaan, maar het is een klein en daardoor kwetsbaar gebied. Verschillende natuurorganisaties hebben een Manifest voor de toekomst van de Vosse- en Weerlanerpolder opgesteld. Het CDA heeft het college in een motie uitgedaagd om daarmee aan de slag te gaan en te zoeken naar versterking van het weidevogelgebied in de Vosse- en Weerlanerpolder, met behoud van de manege en het huidige netwerk van wandel- en fietspaden. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Wanneer wordt Hillegom energieneutraal?

In 2018 heeft de raad in de Omgevingsvisie de ambitie opgenomen om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050 klimaatneutraal. We zien dat er tot 2030 maar beperkte mogelijkheden zijn: zonne-energie en windenergie. En in deze actualisatie van de Omgevingsvisie gaan we nu bepaalde gebieden uitsluiten van grootschalige duurzame energie-opwekking. We maken het onszelf wel heel erg moeilijk. Daarom kwamen BBH, CDA, VVD en fractie Co Jansen met een amendement om de tekst van de Omgevingsvisie op dit punt bij te stellen.

Het CDA vindt dat we realistische doelen moeten stellen voor onze inwoners. De maatregelen om over te gaan naar duurzame energie moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Om energieneutraal te zijn in 2030 moet alle energie die in de gemeente wordt verbruikt, duurzaam opgewekt worden. Daar hoort ook de energie bij die nodig is voor de verwarming van woningen en bedrijven. Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is duidelijk geworden dat Hillegom zich in een zeer ongunstige positie bevindt als het gaat om de warmtetransitie. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat vóór 2030 voldoende warmte aangevoerd of lokaal opgewekt kan worden. Daarom is de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ op voorhand niet haalbaar. Het CDA vindt dat we nu wel volop moeten inzetten op warmte-isolatie, energiebesparing en de duurzame opwekking van elektriciteit, om te beginnen op daken van woningen en bedrijven. De Lokale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte, die later dit najaar door de gemeenteraad worden vastgesteld, moeten aangeven op welke manier we dat gaan doen in Hillegom.

Met deze toelichting, dat we de komende jaren niet achterover gaan leunen en dat we ons uiterste best doen om in 2030 de elektriciteit op te wekken die huishoudens nodig hebben voor verlichting, elektrische apparaten en het opladen van de auto, heeft het CDA het amendement gesteund om de ambitie ‘energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050’ te veranderen in ‘energieneutraal en klimaatneutraal in 2050’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.