26 februari 2018

CDA Hillegom: Resultaten 2014-2018

Waar hebben wethouder en CDA-fractie zich de afgelopen 4 jaar (onder andere) voor ingezet?

-       Om ouderen langer in hun eigen woning te laten wonen heeft het CDA gepleit voor de Blijverslening. Deze zal in combinatie met de Verzilverlening per 1 januari 2019 als pilot worden ingevoerd.

-       Snel internet in buitengebied en gratis Wifi in openbare ruimte. Het CDA heeft de wethouder opgeroepen ermee aan de slag te gaan en te kijken of en hoe dit gerealiseerd kan worden.

-       Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Van onze inwoners wordt verwacht dat ze steeds meer en langer zelfredzaam zijn. Mantelzorg wordt daarbij almaar belangrijker. Het CDA heeft steeds aandacht gevraagd voor het mantelzorgbeleid. Hoe kan worden voorkomen dat deze overbelast raken?

-       Aandacht voor de Jeugd. Er is door de fractie van het CDA door middel van een motie gevraagd om een lokaal actieplan zodat de Hillegomse jeugd gezond en veilig opgroeit.

-       De nieuwe Sport- en Beweegnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’ om sterke sportverenigingen in Hillegom te houden en sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

-       Een nieuw tarievenbeleid voor het gebruik van de binnensportaccommodaties zodat dit betaalbaar blijft voor de sportverenigingen en zij hun belangrijke rol in de Hillegomse samenleving kunnen blijven spelen.

-       Verlenging van het Sport- en cultuurfonds zodat ook minder draagkrachtige inwoners van Hillegom kunnen sporten en deel kunnen nemen aan culturele activiteiten.

-       Een nieuw lokaal gezondheidsbeleid dat gericht is op een gezondere leefstijl in Hillegom.

-       De CDA-fractie heeft de wethouder gevraagd een armoede-scan uit te voeren om te komen tot een nieuw armoedebeleid waarbij niemand tussen de wal en het schip raakt.

-       Er is door het CDA een enquête gehouden over verkeersveiligheid. Hier kwam uit naar voren dat aandacht nodig is voor onveilige oversteekplaatsen (zebrapaden). Hiervoor is door middel van een motie aandacht gevraagd bij de wethouder.

-       Bij de behandeling van de omgevingsvisie heeft het CDA na contact met de agrarische achterban via een amendement 100% biologische bollenteelt (wat niet haalbaar is en gedragen wordt door de sector) aangepast in 100% emissieloze en residu-vrije teelt.

-       Om de economie in Hillegom te stimuleren is van harte ingestemd met de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

-       De CDA-fractie heeft zich krachtig uitgesproken tegen zuid-variant van de Duinpolderweg. Geen DPW door ons dorp. De fractie van het CDA in Provinciale Staten heeft deze variant ook afgewezen. Er is een goed contact tussen de lokale en provinciale CDA-fracties. Samen sterk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.