13 april 2023

Duurzame opvang asielzoekers

Tijdens de vergadering van 13 april behandelde de commissie het raadsvoorstel Duurzame opvang asielzoekers. Het raadsvoorstel onderschrijft het standpunt om in de regio Holland Midden in eerste instantie 2200 asielzoekers minimaal 5 jaar op te vangen. Voor Hillegom betreft de opgave minimaal 60 mensen. Eerder besloot de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland tot het opvangen van 10 000 asielzoekers. De opgave voor de regio Holland Midden is daar een afgeleide van. Holland Rijnland wordt verzocht de afspraken tussen de gemeenten te coördineren waartoe Hillegom behoort. De verdeling zal plaatsvinden op basis van het aantal inwoners per gemeente.    

Het CDA betreurt de noodzaak voor dit raadsvoorstel. Het lukt het COA niet meer de huidige hoeveelheid asielzoekers op te vangen. Het Rijk laat hier steken vallen en verplaatst de uitdaging naar de gemeenten. Dit maakt dat we nu proactief aan de slag moeten met de duurzame opvang van asielzoekers om zodoende te anticiperen op de komende Spreidingwet. Het mag duidelijk zijn dat dit voorstel de nodige zorgen en vragen oproept. Tegelijkertijd raakt dit vraagstuk de kernwaarden solidariteit en publieke gerechtigheid van onze partij.   

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Hierin moeten we zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Hierbij erkennen we dat we problemen als die in Ter Apel en Tubbergen zijn geweest, moeten voorkomen. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. We hechten waarde aan solidariteit. Tegelijkertijd zien we dat er geen grip meer is op de aantallen mensen die naar ons land komen. De woningmarkt piept en kraakt, ook in Hillegom en de druk op de publieke voorzieningen is hoog. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om de onderlinge solidariteit op te brengen en we lopen het risico het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen afbrokkelt.  

Om dit kwetsbare draagvlak te behouden is een verdere inzet voor de doelgroepen op de woningmarkt die extra aandacht behoeven noodzakelijk. Denk hierbij aan starters en jongeren, ouderen en mensen met een lager inkomen.  De woningbouw en de woningvoorraad voor eigen inwoners dienen hand in hand te gaan met dit vraagstuk van tijdelijke huisvesting. Op 10 mei vindt er een beeldvormende raadsessie plaats waarin er hierover zal worden doorgepraat.  

De CDA-fractie roept het college op om goede afspraken met andere gemeenten binnen Holland Rijnland te maken over een zo efficiënt mogelijke opvang. Gemeenten kunnen onderling afspraken maken over een aanpassing van de verdeling. Hierbij kan ook een uitruil plaatsvinden met andere opgaven voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals de huisvesting van statushouders, arbeidsmigranten en Oekraïners. Tijdens de vergadering gaf de wethouder aan om hierover met andere gemeenten in gesprek te gaan. Er is nog geen zicht op concrete locaties in Hillegom mocht het daadwerkelijk tot de duurzame opvang van asielzoekers komen. Het zal echter een grote uitdaging zijn om dit binnen bebouwd gebied te realiseren. Er is aan de provincie Zuid-Holland gevraagd om de regio’s in staat te stellen hun nieuwe rol door financiële ondersteuning waar te maken. Wat het CDA betreft is dit een heldere randvoorwaarde voor steun aan het raadsvoorstel. 

De raadsvergadering is op woensdag 26 april.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.