12 november 2021

Een extra gewenningsjaar voor diftar

Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Hillegom besloten om de invoering van diftar (een gedifferentieerd tarief voor het aanbieden van huishoudelijk restafval) uit te stellen tot 1 januari 2023. Onze inwoners krijgen hierdoor een extra jaar om te wennen aan het nieuwe systeem. In dit jaar gaat vol ingezet worden op een goed communicatietraject en passend maatwerk.

Er is in het afgelopen jaar, vanaf april proefgedraaid met een nieuwe werkwijze. We zijn het plastic wekelijks gaan inzamelen, dit doen we in de warme maanden ook met GFT, en het restafval wordt nog meer eens in de 4 weken opgehaald. Dit heeft in de afgelopen 7 maanden al geleid, tot een heel mooi resultaat: we halen nu ongeveer 70 kilo minder restafval op per inwoner. Gedurende deze periode heeft nog niet iedere inwoner conform het nieuwe systeem kunnen werken. Er  is dus nog niet voor iedereen sprake geweest van een gewenningsjaar. Desondanks, zijn we heel erg op de goede weg, en naderen we het landelijke doel van 100 kilo restafval, per inwoner, per jaar.

Ondanks dit hele mooie resultaat, is er zoals de wethouder tijdens de commissievergadering toegaf, sprake van kinderziektes. We zien nog grote verbeterpunten in het maatwerk: denk hierbij aan medisch afval, luiermateriaal en aan de uitdaging waar grote gezinnen mee kampen. Het is belangrijk dat dat er bij het toepassen van maatwerk, sprake is van heldere en begrijpelijke communicatie. Kwetsbare inwoners moeten na een persoonlijk gesprek met een afvalcoach en een beoordeling gebruik kunnen maken van maatwerk. En uiteraard geldt dit punt communicatie niet alleen voor gebruikers van maatwerk. We dringen aan op een goede inzage, van het aanbod en het aantal ledigingen voor alle Hillegommers. En we roepen op om nogmaals in de communicatie mee te nemen, dat er een mooie stap gezet is met 70 kilo restafval reductie per inwoner.

Daarnaast pleit de CDA-fractie voor een eerlijk beeld van het financiële plaatje naar onze inwoners. We roepen de wethouder op om de inwoners duidelijk te maken, dat de kosten sowieso gaan stijgen als ze evenveel restafval blijven aanbieden, ook zonder invoering van diftar. Dit vanwege de hogere verbrandingsbelasting. Er moet een goed communicatietraject komen: nogmaals moet worden benadrukt dat niets veranderen geen keuze was.

Groen Links en D66 dienden tijdens de raadsvergadering een amendement om de frequentie van het ophalen van restafval te verhogen naar eens in de 2 weken. Dit vinden wij om een slecht plan. Meerlanden heeft aangegeven dat een hogere frequentie leidt tot meer restafval. Uit de Benchmark Huishoudelijk Afval, blijkt dat restafvalserviceverlaging, in zowel gemeenten met, als gemeenten zonder diftar minder restafval heeft opgeleverd. Bovendien was nu juist die lagere frequentie een belangrijk onderdeel van de gewenning. Wat de CDA-fractie betreft houden we dus vast aan eens in de 4 weken restafval inzamelen. Het amendement werd tijdens de vergadering ingetrokken. Bloeiend Hillegom diende tijdens de raadsvergadering een amendement in dat voorstelde om diftar alleen in te voeren voor inwoners die restafval meer dan 13x per jaar aanbieden. Dit is naar ons idee verwarrend en lastig in te voeren. Ook dit amendement door de wethouder ontraden en werd door de fractie uiteindelijk ingetrokken.

Samengevat: er is met 70 kilo een reuzestap gezet, maar we zijn er nog niet. Dit is pas het resultaat sinds april, er is nog geen sprake geweest van een volledig gewenningsjaar. Dit maakt dat er wat ons betreft goede argumenten zijn, om nog een extra gewenningsjaar in te lassen. Om alle neuzen in Hillegom dezelfde kant op te krijgen, en vanwege de door de portefeuillehouder benoemde kinderziektes, acht de CDA-fractie het nu raadzaam om de start van diftar een jaar uit te stellen. Onder de voorwaarde dat er vol zal worden ingezet op een goede communicatie, passend maatwerk en transparantie wat betreft de kosten voor de Hillegommers.

Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.