16 september 2022

Geweldig resultaat afvalscheiding; compliment aan inwoners

Van 186 kilo restafval per inwoner per jaar in 2018 naar een prognose van 99 kilo per inwoner in 2022. Het is de Hillegommers gelukt om de hoeveelheid restafval flink af te laten nemen. Vanaf deze plaats verdient dat een groot compliment. Wat een mooi resultaat. 

Met dit compliment opende ik mijn betoog tijdens de raadscommissievergadering op donderdag 8 september. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet alleen stond in dit compliment: de commissie was unaniem trots op de inwoners. Dit kwam naar voren tijdens de behandeling van het raadsvoorstel waarin werd voorgesteld af te zien van een variabel tarief voor het huishoudelijk restafval, ook wel diftar genoemd.

Wat is diftar

In Hillegom was de intentie om een diftar-systeem in te voeren voor de inzameling van restafval. Het aantal keren dat restafval zou worden aangeboden zou per huishouden geregistreerd worden. Hoe vaker een huishouden restafval  aan zou bieden, hoe hoger de afvalstoffenheffing zou zijn. Omgekeerd zou het beter aanbieden van minder restafval een lagere variabele afvalstoffenheffing kunnen opleveren.

Een mogelijke invoering van diftar was onderdeel van het in 2019 door de gemeenteraad van Hillegom vastgestelde afvalbeleid. De gemeenteraad besloot echter om diftar in 2021 en 2022 niet om te voeren, maar onze inwoners de kans te geven te laten wennen aan het nieuwe afvalbeleid. Zo werd restafval niet langer om de 2 maar om de 4 weken opgehaald, en kon dit worden aangeboden in een minicontainer van 140 liter (voorheen 240).

Nu al resultaat

Uit de Tussenevaluatie Afval- en grondstoffenbeleid 2020-2024 blijkt dat de doelen uit het in 2019 vastgestelde afvalbeleid dit jaar, zonder diftar, zeer waarschijnlijk gehaald gaan worden. Zonder diftar is het gelukt om 75% van het afval te scheiden en de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terug te brengen van 186 naar 99 kilo per jaar.

Omdat een gedifferentieerd tarief nooit een doel maar een middel was, kan de CDA fractie zich vinden in het voorstel om diftar niet in te voeren. Onze inwoners hebben hard gewerkt om een reductie van 186 naar 99 kilo te realiseren. Het zou volgens de CDA fractie niet juist zijn om hen hiervoor te ‘belonen’ met een systeem waarin men nog veel verder moet reduceren om te besparen. 

Andere accenten

We baseren ons standpunt ook op een nieuwe focus in het afvalbeleid: het accent komt sterker te liggen op schonere afvalstromen. Landelijk wordt gezien dat juist diftar kan leiden tot vervuiling van afvalstromen. Om kosten te besparen, bestaat de mogelijkheid dat men restafval bij het GFT-afval stopt. Of dat restafval wordt gedumpt in de gemeente. Zaken die volgens de CDA fractie absoluut voorkomen moeten worden.

De tussentijdse evaluatie biedt naar ons idee voldoende handelingsperspectief voor alternatieve manieren om de hoeveelheid restafval verder te verlagen. We blijven wijzen op goede communicatie naar de inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de portal waarin inwoners straks kunnen zien hoeveel keren zij restafval hebben aangeboden. Maar nogmaals: voor nu vooral een compliment aan de inwoners. Het realiseren van een reductie van 186 naar 99 kilo restafval per inwoner per jaar is indrukwekkend.

Jan Zwaan

Raadslid Hillegom

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 22 september.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.