14 juni 2018

Memo CDA bij Algemene Beschouwingen

Op 14 juni bracht fractievoorzitter Kees Langeveld zijn memo in tijdens de Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2019. 

Voorzitter,

Namens het CDA mag ik hier beginnen met complimenten en een woord van dank aan de vorige raad, aan het college en aan de ambtenaren voor wat in de afgelopen raadsperiode tot stand is gebracht, en voor de uitstekende financiële situatie waarin Hillegom zich momenteel bevindt. Goed gedaan!

Er ligt nu een mooi coalitieakkoord dat voortbouwt op wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Het CDA zet zich daar graag voor in, om Hillegom nog mooier te maken. We mogen ons gelukkig prijzen met ons dorp in de Randstad, een dorp dat nog steeds een landelijke uitstraling heeft, met bollenvelden en veenweidegebied: de Duurzame bloementuin en de Hollandse weides, zoals ze in de nieuwe Omgevingsvisie worden genoemd. In de huidige raadsperiode komt het erop aan deze visie te vertalen in concrete plannen en die plannen ook uit te voeren.

Burgerparticipatie

Bij het opstellen van onder meer de Omgevingsvisie 2030 en de Sportnota zijn de inwoners van Hillegom actief betrokken geweest. Het CDA zou dit schoolvoorbeelden van burgerparticipatie willen noemen. Wij zien dat er al volop aan de slag is gegaan met de ideeën en aanbevelingen die zijn opgenomen in het rapport van de Rekenkamercommissie over burger- en overheidsparticipatie in Hillegom. Waar het nu op aankomt is burger- en overheidsparticipatie als vanzelfsprekend te gaan beschouwen, iets wat er gewoon bij hoort. Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat het college bij alle projecten die het wil uitvoeren, zal nagaan op welke manier burgers daar het beste bij betrokken kunnen worden. Vanzelfsprekend moet er ook ruimte zijn voor initiatieven van burgers zelf. Een mooi voorbeeld daarvan is de kans die de werkgroep Julianapark krijgt om een ontwerp te maken voor de groene inrichting van locatie Hilmare.

Versterking van de wijken

Initiatieven zoals die van werkgroep Julianapark dragen bij aan de versterking van de wijk Meer en Dorp. Een groene ontmoetingsplek in de wijk waar mensen graag komen. Het CDA streeft ook naar versterking van andere wijken, in heel Hillegom. Dan moet u niet alleen denken aan meer groen in de wijk, maar ook aan initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, aan omzien naar elkaar, aan het bevorderen van de verkeersveiligheid, en een wijkgerichte aanpak om de gezondheid te bevorderen. Dat moet, zoals gezegd, samen met de bewoners gebeuren. Zij weten immers wat er speelt in hun wijk. Inwoners krijgen zo ook meer grip op hun directe omgeving. Op die manier wil het CDA het wonen in Hillegom nog aantrekkelijker maken.

Wonen

Over wonen gesproken. De economie trekt aan, de huizenprijzen stijgen. Helaas stijgt niet van iedereen het inkomen mee. Voor bepaalde groepen kunnen betaalbare woningen buiten bereik raken. Er is behoefte aan betaalbare woningen, huur- en koopwoningen. De vraag naar woningen bij starters, ouderen, spoedzoekers en mensen met een begeleidingsbehoefte blijft groot. Het is goed om in de Kadernota te lezen dat daar aandacht voor is. Wij gaan met veel belangstelling volgen welke stappen er gezet worden om wonen in Hillegom voor iedereen betaalbaar te houden.

Veiligheid

Aangenaam wonen betekent ook: veilig wonen, met een veilig gevoel over straat kunnen. Dat was in 2017 niet altijd het geval door het gedrag van een groep jeugdigen. De aanpak hiervan, met de Zorg- en Veiligheidstafel, lijkt te werken. Dat succes draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Het CDA ziet dit als een aansporing voor de gemeente om door te gaan op de ingeslagen weg. Verder kan buurtbemiddeling een instrument zijn om overlast in wijken op te lossen.

Het CDA vindt het goed dat er oog is voor andere, sluipende vormen van criminaliteit, in de kadernota samengevat onder de term ‘Ondermijning’. We verwachten wel dat deze algemene term in de komende tijd een concrete invulling krijgt.

Jeugd

Voorzitter, ik kom nog even terug op het thema Jeugd. Het CDA wil dat kinderen en jongeren in Hillegom veilig en gezond opgroeien. De Sport- en Beweegnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’ en de Beleidsnota Volksgezondheid ‘Hillegom positief gezond’ geven daar goede aanzetten voor. Het stimuleren van sport en bewegen, door bijvoorbeeld het inrichten van een fitnessplein – waar natuurlijk ook volwassenen gebruik van mogen maken – en het streven naar een rookvrije generatie ondersteunen wij als CDA van harte.

Preventie is een belangrijk uitgangspunt in de Beleidsnota Volksgezondheid. Dat geldt ook voor jeugdproblematiek. Vroegsignalering van problemen bij jeugdigen is belangrijk. Aanpak van problematiek in een vroeg stadium kan voorkómen dat de problemen groter worden en dat jeugdigen aangewezen raken op dure, specialistische jeugdzorg. Aanpak in een vroeg stadium vraagt om preventieve maatregelen en een goed beeld van de specifieke behoefte aan jeugdhulp in Hillegom. Tegelijkertijd moeten we bezien of de inkoop van jeugdhulp voldoende aansluit bij die behoefte. Laten we daar de komende jaren werk van maken.

Financiën

Voorzitter, het CDA hoopt dat de ambities die zijn neergelegd in het coalitieakkoord en die dit najaar hun vertaling krijgen in de programmabegroting, dat die ambities worden nagestreefd binnen de financiële kaders die de raad al jaren hanteert, namelijk: de structurele uitgaven mogen niet hoger worden dan de structurele inkomsten. In gewoon Nederlands: laten we doorgaan met de tering naar de nering te zetten.

Voor incidentele uitgaven moet ruimte zijn. De financiële situatie laat het toe om incidentele uitgaven te doen waar Hillegom beter van wordt. De Kadernota is in dat opzicht bescheiden, en dat is ook begrijpelijk, zo kort na de start van het nieuwe college. Maar het CDA wil vandaag ook verder vooruit kijken dan 2019. In Hillegom gaan we voor een energieneutrale gemeente in 2030 en een klimaatneutrale gemeente in 2050. Ambitieuze voornemens. We weten nog niet hóeveel dat gaat kosten, maar één ding is zeker: de energietransitie gaat héél veel kosten. Het CDA vindt het een goede zaak om daarin te investeren en incidentele uitgaven op dat terrein mogelijk te maken. 

Tot slot, voorzitter, ga ik in op de vraag van het college aan de raad: Het college stelt een nieuwe inrichting van de programmabegroting voor, met een indeling in vier programma’sHet CDA gaat akkoord met dit voorstel voor de inrichting van de programmabegroting, in de hoop dat de positieve verwachtingen ook zullen uitkomen.

Dank u voor uw aandacht.

Download de Kadernota 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.