29 november 2019

Zij aan zij in Hillegom: bloembollen voor het Julianapark

Een buurt die er zelf voor kiest een park in te richten is een prachtig initiatief. Het Julianapark in Hillegom is een mooi voorbeeld van overheidsparticipatie. Maar wat is dat eigenlijk, overheidsparticipatie? Wat is de noodzaak? En waarom hecht het CDA waarde aan deze ontwikkeling?

Het CDA wil dat Nederland in 2030 een zij-aan-zij maatschappij heeft. Geen wij of zij, maar zij aan zij. We kunnen de uitdagingen van de toekomst alleen aan als we er samen de schouders onder zetten. In de zij-aan-zij maatschappij zijn saamhorigheid en menselijke maat weer belangrijke waarden. En is rekening met elkaar houden de norm, ook met mensen buiten je eigen bubbel. In de moderne samenleving is er steeds vaker sprake van maakbaarheid en controledwang. Het is de taak van lokale politici om te bevorderen dat het binnen de samenleving gemakkelijk is om goed te zijn, het goede te doen. Overheidsparticipatie kan hier een goed middel bij zijn.

Participeren in bestaande initiatieven en ruimte geven aan burgers. Daar draait het om bij overheidsparticipatie. We kunnen als lokale politici een bijdrage leveren aan de faciliterende functie die noodzakelijk kan zijn om het realiseren van burgerinitiatieven mogelijk te maken. We kunnen burgers stimuleren om actief te zijn in het verbeteren van hun buurt. Dit kan door het verbeteren van de cohesie in de leefomgeving. En het eerder genoemde Julianapark in Hillegom is daar een heel mooi voorbeeld van. De Rekenkamercommissie van (o.a.) Hillegom onderzocht eerder de stand van zaken omtrent burger- en overheidsparticipatie. Hieruit werd geconcludeerd dat het besef en de noodzaak van participeren werd onderkend, dat er mooie successen op het vlak participatie behaald zijn maar dat taken en rollen soms nog onduidelijk zijn. In het coalitieakkoord valt te lezen dat het wij open staan voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers als het bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving en sociale cohesie.

Bij het Julianapark in Hillegom hebben burgers het initiatief genomen om een park te realiseren op de plek van de voormalige Hilmareschool, het stuk grond tussen de Juliana van Stolberglaan, prinses Marijkestraat, prinses Beatrixstraat en Oranjelaan. Zij zijn in 2016 gestart met dit initiatief aansluitend bij het opstellen van de Omgevingsvisie Hillegom en de wens voor meer groen in het dorp. De gemeente Hillegom blijft eigenaar van de grond en draagt zorg voor het aanleggen van het hemelwaterriool en het klaarmaken van de grond. Daarna starten de inwoners met het aanleggen en inrichten van het park; het aanleggen van de muur door het park, het kiezen en planten van bloemen en struiken.

Onlangs stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar van € 320.000 voor de realisatie van het Julianapark volgens het opgestelde Definitief Ontwerp. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel gaf de CDA-fractie aan bijzonder gelukkig te zijn met dit initiatief. Om dit nogmaals te onderstrepen overhandigden raadsleden Jeanne Ruigrok en Jan Zwaan onlangs een attentie aan het bestuur van de stichting. Coby Groenenboom (penningmeester) en Gerard Brom (voorzitter) van het bestuur van de stichting namen een doos met bloembollen aan bestemd voor het Julianapark en omgeving.

Tijdens het gesprek na de overhandiging vertelden Coby Groenenboom en Gerard Brom over de aanloop van het project. En hun uiteindelijke doel bij de realisatie van het park: een betrokken buurt waar de mensen naar mensen naar elkaar omkijken. En dit is precies wat het CDA wil. Geen wij of zij, maar zij aan zij. Samen de schouders eronder op weg naar de toekomst!

Wij danken het bestuur van de Stichting Julianapark Hillegom voor de hartelijke ontvangst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.