05 juni 2018

CDA betoog installatie nieuw college B&W

Bij de installatie van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders op 4 juni heeft het CDA bij monde van fractievoorzitter Marcel Doze het volgende ingebracht:

 

Voorzitter, de CDA fractie heeft het verslag van de formateurs (de heren van der Star en van Emmerik, bijgestaan door mw. Van Klink en de heer Uit den Boogaard) met grote belangstelling doorgenomen en wil hen bedanken voor alle inspanning die zij daarin gestopt hebben. Het CDA herkent de thema’s, die ook volgens ons de komende periode de aandacht van de raad nodig hebben.
Veel van de nu opgenomen punten heeft mijn partij ingebracht tijdens de evaluatie van het vorige raadsakkoord, en we zijn tevreden om deze hier terug te lezen. In het bijzonder de functioneringsgesprekken met de wethouders zien wij als een zeer positieve ontwikkeling.

Het is al vaker gezegd: we zullen de komende periode keuzes moeten maken en die zullen niet altijd eenvoudig zijn. We wachten dan ook met grote belangstelling op de voorstellen van het college, en de wethouder financiën in het bijzonder, over de financiële opgaven en keuzemogelijkheden die we als raad hebben. De CDA fractie rekent erop dat de raadsleden van de partijen die nu collegeverantwoordelijkheid nemen, ook bij de uitvoering van zo’n moeilijk besluit een rechte rug zullen houden. Iets wat mijn fractie de afgelopen periode nog wel eens heeft gemist.

Voorzitter, dit gezegd hebbende zullen wij het raadsvoorstel steunen.

 

5c benoeming en beëdiging wethouders

Voorzitter, na de inspanningen van eerst de verkenner en later de informateurs, worden ons met dit raadsvoorstel de namen van het nieuw te vormen college voorgesteld. Allereerst wil ik, namens de gehele CDA-fractie, Floris Schoonderwoerd, Petra van der Wereld, Yvonne Peters en Inge van der Meer feliciteren met hun voordracht. Met het bekendmaken van deze namen is ook duidelijk dat vier van de vijf fracties van onze gemeenteraad een wethouder leveren en het CDA als enige niet.
Dat betreuren wij, aangezien mijn partij met wethouder Henk Hoek, graag door had gebouwd op de successen op het gebied van financiën, jeugdzorg en maatschappelijk vastgoed. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn en dat betekent dat het CDA de komende periode vanuit een iets andere rol haar bijdrage zal gaan leveren.
Dit gegeven werpt voor mij ook een dilemma op, want welke opmerkingen kunnen wij nog over dit raadsvoorstel en de voordracht maken, zonder dat de gedachte ontstaat dat we gefrustreerd zijn over de uitkomst?
En als wij al besluiten een inhoudelijke reactie te geven, waar doen we dat dan: op social media, tijdens een interview met het WitteWeekblad (wat iemand anders later dan weer kan ontkennen) of vanavond gewoon hier tijdens deze openbare vergadering?

Wij hebben voor het laatste gekozen, dus hierbij onze inbreng:

 

Voorzitter, in 2014 is voor het eerst een vernieuwende weg van formeren ingeslagen, iets waar het CDA graag haar bijdrage aan heeft geleverd. Zo ontstond een college zonder oppositie en coalitie en zo breed mogelijk gedragen. Bij de huidige collegevorming was vooraf bekend dat het op sommige punten beter kon dan 4 jaar geleden. De vorige periode was wat dat betreft een leerproces, want na een paar jaar werd duidelijk dat bij een wisseling van wethouder er betere afspraken hadden moeten worden gemaakt over opvolging. En, dat (net als een raadsbreed-akkoord) niet alles al in beton gegoten moest worden.

 

Helaas zijn de formateurs er niet in geslaagd die verbeteringsslag te maken en dat is ons erg tegengevallen. Het rompkabinet bleek toch weer afspraken in beton te gieten, waardoor een brede, open samenwerking tijdens de formatie nooit sprake is geweest. Zoeken naar de beste wethouders om uitvoering te geven aan de samenwerkingsagenda en hierover gezamenlijk het gesprek te voeren, is niet gelukt. In het raadsvoorstel wordt nu gesproken over een globale portefeuille-indeling en later in het stuk een mogelijke verdeling, wij hebben dat in de gesprekken anders ervaren. Van participatie van inwoners of andere geïnterneerden is in het geheel geen sprake geweest.


We herkennen ons wel in de passage op pagina 2, waarin CDA, VVD en D66 gevraagd is om met een oplossing te komen. Wij hopen alleen niet dat dat de manier van werken wordt voor de komende periode: PRO en SVKB bedenken iets halfs en als het lastig wordt, worden de andere partijen gevraagd om met een oplossing te komen. Het CDA had, gezien ons trackrecord, bestuursverantwoordelijkheid willen nemen voor de grote financiële opgaven waar we de komende periode voor staan. Wij zijn zelfs van mening dat dit ook met een college van 3 wethouders zou kunnen, waarmee de bezuinigingsdoelstelling van een aantal jaar geleden ook nog eens gerealiseerd zou worden.

 

De eerder genoemde gebeurtenissen vonden wij echter dermate tegenvallen dat het CDA ervoor gekozen heeft geen vakwethouder te leveren. Wij hebben onze teleurstelling over het ontbreken van gespreksruimte al tijdens het proces uitgesproken en daarmee is de kous voor ons dan ook af: en dat zeg ik zonder enige vorm van frustratie. Het is straks aan de nieuwe wethouders om vanuit een sterke basis, die mede door het vorige college is gelegd, uitvoering te geven aan het verder uitbouwen van de reeds ingezette koers.

 

In de portefeuilleverdeling valt ons de splitsing tussen omgevingswet en ruimtelijke ordening op. Wij zouden graag meegenomen worden in de argumenten waarom deze niet bij één wethouder zijn ondergebracht.

 

In tegenstelling tot 4 jaar geleden is er wel uitvoerig ingegaan op eventuele vervanging  gedurende de komende periode. Wij zouden graag meer uitleg krijgen bij het tweede en derde punt. Onder punt twee staat dat bij vertrek om politieke redenen er aan het presidium wordt overgelaten om een eventuele nieuwe politieke meerderheid te vormen. Volgens mijn eigen ervaring is het van groot belang wie daarbij het initiatief heeft, dus mijn vraag hierover: hoe is het beleggen van het initiatief geregeld? Los nog van de breed gedragen wens om meer bestuurlijke transparantie en het doorontwikkelen van inwonersparticipatie.

 

Derde bullit zegt iets over vertrek van de VVD en D66 wethouder. Lees ik het goed dat in beide gevallen in ieder geval het CDA en of D66 of VVD gevraagd zullen worden om een kandidaat? En onder welke omstandigheden is het de D66 of VVD fractie?

 

Tenslotte voorzitter, zou ik u willen vragen of u de 4 kandidaten de gelegenheid wilt geven om zich hier vanavond kort voor te stellen, waarbij zij aan kunnen geven wat we op de verschillende beleidsterreinen van hen kunnen verwachten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.