07 mei 2019

CDA Kaag en braassem levert input voor de energietransitie binnen onze mooie gemeente

Vandaag delen wij onze input voor de energietransitie in Kaag en Braassem. Concrete stappen en haalbare doelstellingen!

Maatregelenpakket energietransitie tot 2025
CDA Kaag en Braassem;

In de raadsvergadering van 8 april jl. is er besloten dat de partijen nu hun wensen voor het maatregelenpakket energie transitie kunnen indienen, zodat ze kunnen worden meegenomen in de eerste bespreekversie die 1 juli gereed moet zijn.

In die vergadering is tevens besloten om voorlopig te spreken over energie neutraal als doelstelling, zoals ook door Holland Rijnland (HR) gedaan wordt. Het CDA is het daarmee eens met de toevoeging dat we zo weinig mogelijk energie moeten verspillen aan discussie over doelen en de bijbehorende monitoring instrumenten. Voor monitoring gebruiken we voorlopig de instrumenten van HR en het PBL en gaan we zo weinig mogelijk zelf optuigen.

De richting is duidelijk en het CDA K&B vindt het belangrijk dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan met ten minste de volgende concrete stappen:

1. Alle nieuw vergunde gebouwen worden energie neutraal en krijgen geen gas aansluiting meer.

2. De gemeente gaat actief per buurt alle huishoudens benaderen om een energiebesparing en een energieopwekkingsplan te maken. Huidige aanpak met energie coaches verder uitbreidden en professionaliseren. Uitlezing slimme meters gebruiken. Duidelijk rapport per huis afleveren met maatregelen die zich gaan terugverdienen. Via wijkgerichte aanpak collectief enthousiasme creëren!

3. De gemeente gaat inwoners actief helpen met verkrijgen van goedkope financiering en waar mogelijk met collectieve oplossingen. Het onder 2 genoemde rapport zou voldoende moeten zijn om snel simpele financiering te krijgen.

4. Bedrijven gaan door met huidige wettelijke energie bezuinigingsactiviteiten en worden daarbij door de gemeente gesteund om overmatig papierwerk en onzinnige maatregelen te vermijden.

5. Gemeente gaat zonnepanelen installeren op alle daarvoor geschikte gemeentelijke objecten.
6. Gemeentelijk rijdend materieel wordt elektrisch als het vervangen moet worden en waar het technisch/operationeel mogelijk is.

7. Gemeente gaat, met hulp van de provincie, regie houden over plannen voor windmolens m.b.t waar en wanneer ze komen, en door wie ze geëxploiteerd worden. Molens moeten zo veel mogelijk door energiecoöperaties gerealiseerd worden. Het doel hiervan is de lusten en de (over)last zo goed mogelijk te kunnen verdelen.

8. Om de regie te kunnen houden moet de gemeente samen met Liander gaan bepalen hoe een toekomstig elektriciteitsnet er voor K&B uit gaat zien en hoe dat in de tijd kostentechnisch zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

9. De gemeente zet Geothermie en diepere warmte koude opslag (WKO) ook voor K&B op de kaart ook bij Holland Rijnland. Geothermie is waarschijnlijk prima mogelijk maar er is nog niet voldoende data in ons gebied omdat met 100% zekerheid te kunnen zeggen. De overheid gaat dit jaar seismisch onderzoek doen. Hier dient de gemeente alle medewerking aan te verlenen.
10. Gas blijft! In de huidige planningstermijn gaan we nog niet van gas af als dat niet op redelijke termijn terugverdiend kan worden. Alleen als er in de toekomst om redenen van veiligheid leidingen vernieuwd moeten worden wordt er extra gekeken of er niet overgeschakeld kan worden op een andere vorm van energie. De gemeente maakt een kaart beschikbaar hoe het leidingstelsel erbij ligt en wanneer er delen aan vervanging toe zijn.

11. Om extra enthousiasme voor de transitie te krijgen gaat de gemeente jaarlijkse aanmoedigingsprijzen invoeren voor de grootste besparing in netto %energie verbruik voor bedrijven en huishoudens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.