01 maart 2018

De week van …… Karin van der Kaaden, fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Kaag en Braassem

Over raadsakkoorden,  anders formeren aan de voorkant en zo……….

De datum 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, nadert snel. De campagnes komen ‘op stoom’.

 

Er is tot nu toe 1 lijsttrekkersdebat georganiseerd. Wat opviel was de grote eensgezindheid tussen de partijen. En dat is ook niet zo gek.  Alle partijen gaan voor een mooiere gemeente met een aantrekkelijke uitstraling (groen, recreatie, wonen en werken voor  alle doelgroepen) en een veilig (infrastructuur) leefklimaat met voldoende voorzieningen.  Alle partijen zien ook graag dat mooie inwonersinitiatieven worden uitgewerkt.

 

Loslaten in vertrouwen was de afgelopen jaren onze ‘slogan’ en CDA Kaag en Braassem wil dit graag verder voort zetten.  In het ondersteunen van initiatieven, op welke manier dan ook, ligt dan ook een goede en uitdagende rol voor de gemeente.

 

Op 22 februari bezocht ik het symposium van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over nieuwe politiek en nieuwe akkoorden. Het symposium gaf energie en zette mij aan het denken.

 

Dat partijprogramma’s overeenkomsten vertonen in Kaag en Braassem vloeit mede voort uit het feit dat nog niet zolang geleden een aantal belangrijke kaderstellende beleidsdocumenten (met veel invloed aan de voorkant) raadsbreed zijn vastgesteld:  

·         de Maatschappelijke en Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV);

·         de Maatschappelijke Agenda (MAG);

·         de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte ( LIOR)  en de IBOR (beheer openbare ruimte);

·         en  ook  de regioagenda.

Eigenlijk vormen deze beleidsdocumenten  samen één groot raadsbreed akkoord.  De kaderstellende documenten zijn vervolgens ook uitgewerkt in de begroting via het Doelen en Inspanningen Netwerk (DIN).  Een mooi proces waar alle raadsleden aan hebben bijgedragen.

 

Als er dan al zo veel raadsbreed is vastgelegd waar de partijprogramma’s mede op zijn gebaseerd, moet je dan nog wel  een extra raadsbreed akkoord sluiten? Voor 80% ligt dat er immers al.

 

Zou je dan juist niet, samen met inwoners en belanghebbende organisaties, moeten doorpakken naar programma’s voor de kernenplannen?  Daar is immers de betrokkenheid, daar is de verbinding, daar ligt het netwerk, daar moet het gebeuren. Ik denk dan aan uitvoeringsagenda’s op basis van inwonersakkoorden met een (burger)begroting op maat van de kern.

 

Je moet hier dan wel in zo’n vroeg mogelijk stadium mee aan de slag “OB-straat”:  Oordeelsvorming en Beeldvorming in de kernen zelf:  wat gaat er gebeuren, wie gaan het doen, wat gaat het kosten, wie heeft welke rol,  wat wordt de aanpak en het tijdpad etc. Het draait dan in de “kern(en)” om de inwoners en hun kracht en netwerk in en betrokkenheid bij de samenleving. Het huidige vergadermodel (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) past daar prima bij. Ook geeft het uitwerking aan de raadsbreed aangenomen motie Democratic Challenge.

 

Valt er dan nog wat te kiezen? Ja nou en of. Nog niet alle beleidskaders zijn immers gereed. Zo komen bodemdaling, energietransitie en klimaatadaptatie nog aan de orde in het kader van de Omgevingswet. En ook huisvesting arbeidsmigranten, (intensieve) veehouderij en de wateragenda staan nog ter discussie.

 

En als het om kiezen gaat: Wie vindt u dan de juiste persoon die in staat is verbinding te leggen en de nieuwe democratische processen als raadslid te begeleiden?  Straks staan 21 raadsleden daar weer voor klaar, keuze genoeg:  Juist bij CDA Kaag en Braassem! Wat mensen bindt……….U bent aan zet!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.