08 november 2018

Algemene Beschouwingen 2018: Naar een toekomstbestendig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Algemene Beschouwing van het CDA Katwijk over de Begroting 2019.

Naar een toekomstbestendig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg
Want er komen andere tijden... werd ooit profetisch door Bob Dylan gezongen. Hier in de vertaling van Boudewijn de Groot. Misschien was het nog niet eerder zó van toepassing als nu. In ieder geval op Katwijk.

Sterke samenleving
Het gaat best goed, laten we dat voorop stellen. Het sociale kapitaal: de mensen, de verenigingen, de lokale ondernemers en de talloze vrijwilligers... het neemt in waarde toe. Daar staat de gemeente ook om bekend. De sociaal maatschappelijke binding is de absolute kracht van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Daar mogen we trots op zijn. Op die gemeenschapszin zijn de dorpen gebouwd waar zoveel mensen zich willen vestigen en die door een steeds grotere stroom toeristen worden ontdekt. Ook in 2019 blijven voor het CDA de thema's omzien naar elkaar, huisvesting, veiligheid en goede zorg als een paal boven water staan.

Laten we de gemeenschapszin, het 'hechte', vooral koesteren, maar met een open vizier.

Open vizier en respect voor elkaar
Laten we de gemeenschapszin, het 'hechte', vooral koesteren, maar met een open vizier. Allereerst met een open vizier naar elkaar: veel Katwijkers maken zich bijvoorbeeld zorgen over de manier waarop we met elkaar omgaan. Als we niet uitkijken, komt de gemeenschapszin in verdrukking. Het kost heus niet zoveel moeite om af en toe een beetje hoffelijkheid te tonen. Laten we elkaar nog wel in elkaars waarde? Zien we nog wel om naar elkaar? Voelen we ons nog wel gerespecteerd, zowel offline als online?

Ten tweede ook een open vizier richting de toekomst. Met dat laatste doelen wij ook op het gemeentebestuur, op onszelf. Een toekomstbestendig Katwijk vraagt volgens het CDA om beleid dat durft te innoveren, ambitie toont, kansen pakt en niet halsstarrig zaken bij het oude wil laten. Zo komen we niet verder. We kunnen het ons ook helemaal niet permitteren. Er zijn de afgelopen jaren indringende maatschappelijke veranderingen in gang gezet. De ene roept nog harder om urgent optreden dan de ander. De woningbehoefte, de veranderende zorgvraag, de vergrijzing, het duurzaamheidvraagstuk en laten we vooral de toenemende aandacht voor onze gezondheid niet vergeten.

Voelen we ons nog wel gerespecteerd, zowel offline als online?

Bewegen in de openbare ruimte en voldoende speelvoorzieningen
Zoals eerder aangehaald, de tijden veranderen. We moéten verder en willen dat ook. Als het niet voor onszelf is dan toch zeker voor volgende generaties? In wat voor Katwijk willen wij dat zij opgroeien? De keuzes om de ambities van onze groeiende gemeente tegemoet te komen moeten we nú maken. Dan kunnen ook zij in een prettig leefbare en aantrekkelijke gemeente opgroeien, leven en werken.

Voldoende sportfaciliteiten, ook voor gezinnen met een smalle beurs en sporters met een beperking, dragen hier voor het CDA aan bij. Binnen de WMO hebben we bijvoorbeeld nog geen regeling om te helpen met het aanschaffen van sportrolstoelen, daar waar andere gemeenten dit wel actief oppakken. En: waarom zouden we de komende periode niet nagaan of we sport en bewegen ook in de openbare ruimte kunnen bevorderen? Het CDA ziet hier kansen en wil die mogelijkheden onderzoeken. Aan de hand van een motie vragen wij het college hiernaar. Veel inwoners komen namelijk bij lange na niet aan de beweegnorm.

Hoe kan het gebeuren dat de Duinspeeltuin in de Zanderij wordt gesloten zonder dat er zicht is op vervanging?

Het is daarom ook van belang dat het aanbod aan speelvoorzieningen in kinderrijke buurten op peil blijft. Buitenspelen is gezond en zorgt voor de broodnodige beweging voor kinderen binnen onze gemeente, waar overgewicht een groot probleem is. Hoe kan het gebeuren dat de Duinspeeltuin in de Zanderij wordt gesloten zonder dat er zicht is op vervanging? Haast is geboden en wij verzoeken het college om de raad in het eerste kwartaal van 2019 over de alternatieven te informeren.

Talentontwikkeling, kennis en cultuur
Daarnaast gunnen wij onze inwoners een plek voor ontmoeting en talentontwikkeling waar kennis en cultuur samenkomen. Een groeiende gemeente waardig. Met de gehele raad moeten we die handschoen nu voortvarend oppakken.

In de begroting valt te lezen dat zoveel mogelijk kinderen zo dichtbij mogelijk passend onderwijs moeten kunnen genieten. Toch kunnen we hoogbegaafde schoolgaande kinderen nog steeds geen bovenschoolse plusklas bieden. Kan het college toezeggen dat we hiermee aan de slag gaan?

Starters direct inschrijven bij Woningnet
Er is al jaren een groot tekort aan woningen in Katwijk. Het moet voor starters mogelijk zijn om binnen de gemeente te starten op de woningmarkt en alleen of samen een betaalbare huurwoning te vinden. Het komt de Katwijkse gemeente ten goede wanneer ook volgende generaties zich hier (weer) kunnen vestigen en hun talenten voor de samenleving in kunnen zetten.

Met interesse ziet het CDA daarom de nieuwe Woonagenda tegemoet en maken wij ons in deze discussie hard voor deze doelgroep. Wij dienen hiertoe nu een motie in met als doel dat starters op hun 18e verjaardag gewezen worden op het belang zich tijdig bij Woningnet in te schrijven. Dan lopen zij door onwetendheid over het belang van inschrijven niet nog meer wachttijd op. In dat kader betreuren wij het dat het project rond jongerenhuisvesting in de Kleine Duinvallei niet van de grond komt. Gezien de grote vraag vinden wij dat de 80 woonstudio's nu gerealiseerd moeten worden. Zo niet, dan horen wij graag van het college wat het alternatief is.

Spelregels voor Airbnb
Het toenemende Airbnb-verhuur is voor het CDA een aandachtspunt. Wij zitten er niet op te wachten dat woningen aan het woningbestand worden onttrokken. Ook het gevaar op vermindering van leefbaarheid en afbrokkeling van sociale samenhang nemen wij serieus. Niet alles moet maar 'verhandelbaar' worden. Het gevaar dreigt dan dat sociale verbanden steeds meer zullen gaan draaien om mogelijke commerciële transacties. Om excessen te voorkomen vinden wij dat Airbnb in Katwijk gereguleerd moeten worden.

Veiligheid als basisbehoefte
Iedereen moet zich in ons dorp veilig voelen. Daar hoort een gemeente bij die alert reageert op signalen en haar ordehandhaving op orde heeft, ook op zondag. Wij willen het toenemende vandalisme op sportparken een halt toeroepen. Het belet kinderen hun sport vrij en zorgeloos uit te oefenen. Het college heeft ons toegezegd op korte termijn met betrokkenen in gesprek te gaan over maatregelen. Het blijft echter angstaanjagend stil. Onze dringende vraag aan het college: wanneer gaat dit gebeuren?

Ook berichten vanuit andere gemeenten over bedreigingen, benadrukken de noodzaak om de weerbaarheid van onze eigen lokale democratie eens goed onder de loep te nemen. Onderzoek wijst uit dat ondermijning van de rechtstaat en de maatschappij door georganiseerde criminaliteit sluipenderwijs gebeurt en de samenleving langzaam ontwricht. Je kunt er maar beter klaar voor zijn. Regeren is vooruitzien.

Goede zorg
De tekorten in de jeugdzorg laten zich voelen. De begroting staat dan ook voor een groot deel in het teken van het sociaal domein. Wij staan voor goede zorg en dus steunen wij de keuze om de OZB te verhogen. Elk kind verdient een goede start in het leven en in de samenleving.

Omzien naar onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allen.

Signaleringssysteem tegen eenzaamheid bij ouderen
Omzien naar onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allen. Zij komen helaas regelmatig in een sociaal isolement terecht. Wooncorporaties, huisartsen en energieleveranciers kunnen hierin een rol spelen door signalen van eenzaamheid tijdig aan de wijkteams door te geven. Het CDA wil daarom dat er een signaleringssysteem wordt ontwikkeld dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat.

673354300

Meer ruimte voor maatschappelijk initiatief
De komende raadsperiode zal de Omgevingswet voor een nieuwe dynamiek zorgen. Deze biedt kansen. Onder meer om als gemeenteraad goed na te denken over de eigen rol, omdat er met minder regelgeving gewerkt gaat worden. De gemeente zal nog meer dan nu, vertrouwen moeten geven aan inwoners en zich aan moeten sluiten bij maatschappelijke initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dat moet toch vooral vanuit de samenleving komen. Dat maakt het bestendig. Het CDA heeft vertrouwen in het burgerinitiatief, wil participatie in de wijk en in de gemeente aanmoedigen en verder bouwen op de Katwijkse gemeenschapszin.

Dat gaan we samen doen en wij wensen een ieder hierbij Gods zegen toe.

Barend Tensen
Fractievoorzitter CDA Katwijk

Vragen of opmerkingen? Mail ons op fractie@cdakatwijk.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.