06 november 2021

Algemene Beschouwingen 2021: Samen werken aan een duurzame toekomst

De Algemene Beschouwingen zoals uitgesproken door fractievoorzitter Barend Tensen op 4 november tijdens de begrotingsbehandeling.

De laatste begroting van deze raadsperiode en voor het eerst zowaar wat financiële ruimte! Dat is een compliment waard. Aan het college en ambtenaren, maar ook aan de samenleving. Vertegenwoordigers van ons rijke club- en verenigingsleven hebben zich in moeilijke tijden begripvol en meedenkend getoond. We doen het samen. Politiek is voor het CDA geen kwestie van middelen en maatregelen, van plannetjes en programma’s van politici. Politiek is in eerste plaats een kwestie van interactie – gesprek, ontmoeten, luisteren, vertrouwen – die goed en vreedzaam samenleven mogelijk maakt. Zo’n politiek wordt niet bedreven in de gemeenteraadszaal, maar in de samenleving zelf. Dat blijft voor ons het uitgangspunt.

Prettige leefomgeving
In 2022 moet de Omgevingswet eindelijk ingaan. Onze inzet als het gaat om de fysieke leefomgeving is om de samenleving vroeg een stem te geven, goede ondersteuning te bieden aan inwoners en ondernemers én vooral begrijpelijk te communiceren. We willen de kwetsbare publieke ruimte beschermen voor onze kinderen en kleinkinderen. Het CDA wil onze gemeente leefbaar houden en maakt de keuze voor een duurzame toekomst.

Toekomstbestendig
In de uitgangspunten van deze begroting kunnen wij ons dan ook vinden: werken aan een toekomstbestendig Katwijk en het versterken van onze gemeenschap. Die hangen wat het CDA betreft samen. Een sterke gemeenschap kan veel uitdagingen aan.
Meer dan ooit hebben we de opdracht een rentmeester voor de aarde te zijn. We zijn gaan denken dat we haar maar naar hartenlust mogen uitbuiten. Ten onrechte, we hebben haar tijdelijk in bruikleen. De aarde gaat aan ons vooraf en is ons geschonken. Tekenend is het dat uit de enquête ten behoeve van de Regionale Energiestrategie blijkt dat juist de volgende generatie zich daarover het meest bekommert. Zij vormen het Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg van morgen. 

Meer dan ooit hebben we de opdracht een rentmeester voor de aarde te zijn.

Duurzaamheidsagenda
Voor het CDA is het belangrijk dat deze energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen. Blijf daarom hameren bij het Rijk op genoeg financiële middelen. Maar het begint bij onszelf. Op dit moment produceert een gemiddeld huishouden nog te veel restafval. Het doel is om in 2023 op 80% afvalscheiding te zitten. Doordat er voor bronscheiding is gekozen wordt het voor iedereen interessant om zo goed mogelijk te scheiden. We gaan alleen betalen voor het restafval dat we inleveren. Maar 2023 komt al snel en het is zaak dat het college goed over de plannen en aanpak gaat communiceren. 

Watertappunten
Een positieve bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving kan ook op een vrij eenvoudige en snelle manier. Zo zien we graag meer watertappunten in het publieke domein. Gratis gezond en betrouwbaar kraanwater tappen op centrale plekken in de gemeente draagt bij aan vermindering van zwerfafval, een goede gezondheid en CO2-reductie. Meerdere sportverenigingen hebben belangstelling voor een watertappunt. Ziet het college kans een inventarisatie te maken met een financiële dekking voor de kosten?

Toegankelijkheid en divers onderwijs
Goed samenleven sluit niemand uit. Ieder mens telt. Ieder mens kan meedoen. Waar beperkingen dat moeilijk maken, worden die beperkingen zoveel mogelijk weggenomen. Daarom zien wij graag verbetering in de openbare ruimte. Kleine aanpassingen aan straten zodat mensen met een handicap zich comfortabel kunnen voortbewegen. Verder vragen wij het college een spoedprocedure voor maatschappelijke ondersteuning in acute situaties in te stellen omdat in de huidige situatie hulp soms pas geregeld is als die niet meer nodig is. Toegankelijkheid is ook: diversiteit in het onderwijs stimuleren. Het zou niet zo moeten zijn dat onze kinderen buiten de Katwijkse gemeentegrenzen op zoek moeten naar basisonderwijs.

Woningen zijn om in te wonen, niet om mee te cashen.

Ambitieus armoedebeleid
In 2022 gaan we met de partners in de samenleving actief armoede tegen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en daarom heeft het CDA met de PvdA en D66 gevraagd of en hoe het armoedebeleid ambitieuzer kan.

Knarrenhof
We gaan door met de aanpak tegen eenzaamheid. Veel mensen verliezen zich in hun ‘anonieme’ woning en hebben behoefte aan een plek waar men omziet naar elkaar. Collectieve en andere woonvormen passen bij de behoeften van deze tijd. Huishoudens worden steeds kleiner en onze bevolking wordt ouder. Wij blijven ons inzetten voor de komst van een Knarrenhof.

Tiny houses Mient Kooltuin
Ik had laatst een boeiend gesprek bij de Tiny Houses Duinvallei met jonge, enthousiaste mensen die ook graag kleinschalig en duurzaam willen wonen. Dat biedt kansen: ruimte is beperkt, er is een woningtekort én we moeten bewuster met klimaat, groen en biodiversiteit omgaan. Tiny Houses worden nadrukkelijk genoemd in de voorbereidende documenten op de gebiedsontwikkeling Mient Kooltuin. We zetten ons er keihard voor in dat ze er ook daadwerkelijk komen. Met alleen traditionele woningbouw komen we er niet. Ga voor creatieve oplossingen, zoals flex wonen, tijdelijke bouw en de transformatie van kantoren tot woningen.

Investeren in wonen
Een thuis is het veilige beginpunt om de relatie met anderen, met de buurt en met de buitenwereld aan te gaan. Slechte toegang tot de woningmarkt is in eerste plaats geen technisch of economisch probleem, maar iets dat raakt aan de leefwereld van mensen, aan hun identiteit. Daarom zetten wij in ieder geval voor 2022 graag extra financiële middelen in om de woningbouwproductie te versnellen en woningen beschikbaar te maken én houden.

Sociale koop
Een eigen woning kopen is voor steeds minder mensen weggelegd. In den lande wordt veel gewerkt met sociale koop. Ik begrijp echter dat Dunavie het vergelijkbare ‘Koopgarant’ niet vaak meer inzet vanwege nieuwe regelgeving. Hoe staat het met het onderzoek naar erfpacht en eventuele andere eigendomsconstructies?

Geen OZB-verhoging in 2022.

Stop met grenzeloze huizenhandel
De woningsector moet stoppen met parasiteren op de samenleving en weer ten dienste staan van de mens. Vanuit gespreide verantwoordelijkheid laten we beslissingen zoveel mogelijk aan de samenleving, maar als rechtvaardigheid in het geding komt, dan heeft de overheid een rol. Doen we genoeg om grenzeloze huizenhandel tegen te gaan? Het antwoord is nee. Uit de uitslag van een recente enquête onder inwoners blijkt dat een ruime meerderheid zich uitspreekt tegen permanent toeristisch verhuur van gewone woningen. Woningen zijn om in te wonen, niet om mee te cashen.

Afzien van OZB-verhoging
Landelijk hebben we te maken stijgende lasten. De huishoudportemonnee staat onder druk. Middeninkomens hebben het zwaar. We geven de inwoners lokaal graag een steuntje in de rug door in ieder geval voor 2022 af te zien van de OZB-verhoging.

Buitensporten
Onze fractie heeft onlangs aandacht gevraagd voor faciliteiten om buiten te bewegen, sporten en elkaar te ontmoeten. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat sport- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte populairder zijn geworden. Speelvelden, goede en veilige sportterreintjes: ze werken preventief als het gaat om onze lichamelijke én mentale gezondheid. Wat gaat het college doen om dit te versterken en meer te faciliteren in de wijken?

Komt het Provinciaal Archeologisch Depot naar Katwijk?

Limeserfgoed
Het CDA wil erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken. Daarmee erkennen we dat we ons hier bevinden vanwege het verleden, vanwege de levens en verhalen van anderen. Het herinnert ons eraan dat we iets achterlaten voor de toekomst. De UNESCO-werelderfgoed status biedt kans om het Limeserfgoed in de openbare ruimte beter zichtbaar te maken en te koppelen aan toerisme. Er liggen prachtige plannen van de Werkgroep Romeinen klaar. Hoe wordt dit opgepakt en hoe staat het met de eventuele vestiging van het Provinciaal Archeologisch Depot in Katwijk?

Terugkeer hanging baskets
Tot slot een klein gebaar met een groot effect. Het CDA roept het college op om budget vrij te maken om in het voorjaar de hanging baskets weer op te hangen. Als iets waar onze bevolking zelf van geniet maar Katwijk ook aantrekkelijk maakt voor gasten. Iets leuks na een inktzwarte periode. We kunnen wel een opstekertje gebruiken.

Wij wensen eenieder Gods zegen en wijsheid toe.

Barend Tensen
Fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.