21 juni 2019

CDA bijdrage bezuiniging Muziekschool

Een van de voorgenomen kostenbesparingen betreft de Katwijkse Muziekschool. Gisteravond was er een debat in de gemeenteraad. Lees hier de bijdrage van financieel woordvoerder Bas Drinkwaard:

Het CDA heeft grote moeite met de gedachte van het college om in 2021 de gemeentelijke muziekschool op te heffen zonder dat daar alternatieven voor worden geboden. Wat onze fractie betreft is dit niet aan de orde. Hoewel er een forse opgave ligt om de begroting 2020 en het meerjarenperspectief sluitend te krijgen en wij in dat verband goed begrijpen dat het college naar bezuinigingsmogelijkheden van de financiële exploitatie van de Muziekschool heeft gekeken, vinden wij de meerwaarde van de muziekschool te belangrijk om daarmee te stoppen. Een besluit om de gemeentelijke muziekschool stop te zetten is onherroepelijk. Hierbij wegen wij ook mee dat de gemeente werkgever is van 24 muziekdocenten (waarvan een aantal al sinds een hele lange tijd !).

Ook vraagt onze fractie zich af wat binnen het restbedrag van € 265.000 nog reëel verwacht kan worden aan aard/omvang/diversiteit/kwaliteit van het aanbod aan muziekonderwijs. Wij komen op voorhand niet van het gevoel af dat de rigoureuze bezuinigingsmaatregel een negatieve invloed hebben op het totale kunst-en cultuuraanbod, waarmee de gemeente Katwijk toch al niet rijkelijk is bedeeld.

Zoals gezegd heeft de muziekschool een zeer belangrijke meerwaarde in de Katwijkse samenleving:

  • al 42 jaar is de muziekschool een instelling die zichzelf op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en diversiteit van het muziekaanbod meer dan genoeg heeft bewezen.
  • Zij vervult een coördinerende en uitvoerende rol binnen het muziekonderwijs op scholen
  • Enig aanbieder van muziekonderwijs op klassieke instrumenten zoals harp, viool,
  • De muziekschool vervult een verbindende rol in de samenleving.

De petitie met ruim 2.000 handtekeningen en de vele mails die onze fractie geeft ontvangen laten zien dat deze meerwaarde door een groot publiek wordt onderkend.

Betekent dit nu dat er binnen de muziekschool geen besparingsmogelijkheden bestaan of dat er in de bedrijfsvoering van de muziekschool geen verbeteringen mogelijk zijn? Of dat naast het huidige model van een gemeentelijke muziekonderwijsvoorziening geen ander scenario denkbaar is?

Dit lijkt onze fractie niet het geval. En uit de stukken blijkt dat de muziekschool daar zelf ook mogelijkheden ziet. Zo verdient naar onze mening bijvoorbeeld de businesscase van de beoogde samenwerking tussen bibliotheek, muziekschool en K&O een kans om daadwerkelijk uitgevoerd te worden. De heer Klerk van de Bibliotheek Katwijk aan dat op het gebied van management en overhead hierin zeker voordelen zijn te halen.

Ook zien wij nog kansen om de samenwerking tussen muziekschool en muziekverenigingen op het gebied van buitenschools muziekonderwijs te verbeteren en te intensiveren. Hierin liggen wellicht ook mogelijkheden voor besparingen.

Ten slotte zou naar onze mening ook diepgaand naar een mogelijke verzelfstandiging van de muziekschool moeten worden gekeken. Hoewel een privatisering niet altijd tot financiële voordelen leidt, verdient dit onderwerp zeker nader onderzoek. Het op afstand zetten van de muziekschool en de totstandkoming naar een subsidierelatie zal bijvoorbeeld leiden tot een wat zakelijker verhouding met de gemeente en leidt sowieso tot een gelijkschakeling met een aantal andere sociaal-culturele instellingen.

Samenvattend hebben wij behoefte aan een nadere uitwerking van een aantal scenaro's richting de begrotingsbehandeling, waarin in ieder geval worden meegenomen:

  1. Besparingsmogelijkheden samen met de MS onderzoeken binnen de bestaande situatie (inclusief samenwerking met bibliotheek en K&O) zonder dat deze leiden tot een rigoureuze afname van het leerlingenaantal of kwaliteit/kwantiteit lesuren.
  2. Idem voor wat betreft de constellatie van het op afstand zetten van de muziekschool.

Wat dit concreet zal betekenen voor de aard en omvang van de bezuinigingen kan derhalve op dit moment niet exact worden aangegeven. Wij beseffen wel dat de doelstelling van € 250.000 voor dit onderwerp op dit moment niet gerealiseerd kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.