11 oktober 2020

CDA en ChristenUnie: Klaar met uitstelgedrag dossier Brouwerstraat

Het CDA en de ChristenUnie zijn er klaar mee. Het college kan het niet maken om nog langer te wachten met het aanpakken van de levensgevaarlijke verkeerssituatie in de Rijnsburgse Brouwerstraat. CDA raadsleden Dick Oudwater en Jonathan de Mooij klommen samen met Ben van der Plas (ChristenUnie) in de pen en schreven een stevige brief:

Geacht college,

Zoals u weet speelt het dossier Brouwerstraat al jaren. Nogmaals een kort overzicht van de geschiedenis van dit dossier. Op 28 mei 2009 heeft de gemeenteraad besloten (raadsbesluit 2009-008761) in te stemmen met het pakket van maatregelen die zijn beschreven in het rapport “Bouwen en Verkeer Rijnsburg”. Eén van de maatregelen die in dit rapport beschreven staat is de herinrichting van de Brouwerstraat tot erftoegangsweg, een 30 km/uur straat waar auto en fiets gezamenlijk rustig rijden.

De herinrichting van de Brouwerstraat vindt plaats vanaf 12 februari 2013 en wordt weer opengesteld voor verkeer op 19 juli 2013. Zowel in het najaar van 2013 als in 2014 zijn diverse verkeerstellingen uitgevoerd om de ontwikkeling van de verkeersstroom door de Brouwerstraat te blijven volgen. In 2013 is een afname van de snelheid geconstateerd ten opzichte van de oude situatie en deze ontwikkeling heeft zich in 2014 gestabiliseerd.

Wij missen daadkracht op het dossier Brouwerstraat. Het begint echt gênant te worden.

Sinds het openstellen van de “nieuwe” Brouwerstraat ondervinden mensen dagelijks hinder, vooral de grote vrachtwagens die de Brouwerstraat gebruiken leveren gevaarlijke situaties op. Een groot aantal bedrijven heeft inmiddels het personeel geïnstrueerd de Brouwerstraat te mijden en te rijden via de N206. Prachtig hoe bedrijven hieraan meewerken, echter rijden er nog steeds heel veel vrachtwagens door de Brouwerstraat en daarom is er nu toch echt actie nodig want een groot deel van deze vrachtwagens is geen bestemmingsverkeer (het centrum van Rijnsburg).

De vorige wethouder had al beloofd actie te ondernemen maar het was wachten op een rapport. Het “nieuwe” college zit er nu ruim 2 jaar en het CDA en CU willen graag weten wanneer en welke acties van de wethouder kunnen worden verwacht op het dossier Brouwerstraat. De afgelopen 2 jaar is er veel contact geweest met het college, hieronder een weergave van alle contactmomenten.

Contacthistorie:

 • Op 7 november 2018 stelt het CDA 12 art. 41 vragen.
 • Op 15 januari 2019 vraagt het CDA aan het college waar de beantwoording blijft van de 10 weken eerder gestelde vragen. Normaliter moet het college binnen 1 maand reageren op art. 41 vragen.
 • Op 23 januari 2019 komt er een reactie van het college op de vraag van 15 januari; het college vraagt om uitstel want het betreft een grote hoeveelheid vragen en tevens zijn deze zeer complex. Verder staat er in deze brief: “Wij gaan er vanuit dat wij de antwoorden op deze vragen voor 1 april aan u kunnen aanbieden.
 • Op 9 mei 2019, ruim een maand later dan beloofd komt er een brief van het college waarin een deel van de vragen van 7 november 2018 worden beantwoord. De vier openstaande vragen zullen tijdens een presentatie in september worden beantwoord.
 • Op 10 oktober 2019 moet het CDA weer vragen wanneer het college de resterende openstaande vragen gaat beantwoorden, er zou immers in september een presentatie gegeven worden. Tevens stelt het CDA extra art. 41 vragen.
 • Op 5 november 2019 worden de vragen van 10 oktober door het college beantwoord, de nog openstaande art. 41 vragen van 7 november 2018 zullen later tijdens een presentatie worden beantwoord.
 • Op 19 december 2019 wordt er een informatieve sessie georganiseerd waarin de beloofde presentatie wordt gegeven. Er zijn een aantal insprekers die aan of in de buurt van de Brouwerstraat wonen. Er worden geen oplossingen gepresenteerd en de bewoners zijn hier teleurgesteld over.
 • Op 6 februari 2020 informeert het college de raad. Er wordt een globale planning gegeven voor wat betreft infrastructurele maatregelen, ondersteunende maatregelen en handhaving.
 • Op 16 april 2020 komt het college met informatie over het voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Molentuinweg-Tulpstraat. Deze maatregelen zijn onlosmakelijk verbonden met de verkeerafwikkeling van Sandtlaan, Oegstgeesterweg en de Brouwerstraat.
 • Op 4 mei 2020 vraagt het CDA wanneer de tussentijdse rapportage gepland staat. Tevens vragen we: “Wordt de terugkoppeling betreffende de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen voor de Brouwerstraat uiterlijk juni 2020 wel gehaald?”.
 • Op 7 mei 2020 reageert het college op de vragen van 4 mei: “Inderdaad is er door de wijze van werken tijdens corona inderdaad enige vertraging ontstaan, het vergaderen met vertegenwoordigers is wat moeilijker en neemt meer voorbereiding in beslag. Een tussen rapportage kan mogelijk eind mei aangeleverd worden, afhankelijk van geplande overleggen met wijkvertegenwoordigers 11 mei en 19 mei en nog te plannen andere dagen”. Tevens geeft het college aan nog steeds te streven om in juni 2020 de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen aan de raad voor te leggen.
 • Op 25 juni 2020 staat er in de Rijnsburger een foto van de wethouder die in gesprek is met de wijkraad Rijnsburg over de Brouwerstraat.
 • Op 2 juli 2020 moet het CDA weer in de pen klimmen. Hierin stellen we slechts één vraag: “Wanneer komt het college met een terugkoppeling naar de gemeenteraad over de verkeersmaatregelen Brouwerstraat Rijnsburg?”.
 • Op 13 juli 2020 komt het college met een reactie op de vraag van 2 juli 2020. Er wordt aangegeven dat de gemeente inderdaad achterloopt en dat ze de geplande termijn niet gaan halen. Het hele antwoord nemen we even integraal over: “Inderdaad lopen we op dit onderdeel enige vertraging op. Dat spijt ons dan ook zeer. De geplande termijn kunnen we niet halen. Wel zijn we volop bezig om de voorstellen uit te werken en daarbij zijn enkele stappen ondernomen. De mogelijke maatregelen worden in een groter perspectief gezien, nl. Brouwerstraat, Oegstgeesterweg, Sandtlaan en Molentuinweg. Wanneer alleen maatregelen uitgewerkt worden voor de Brouwerstraat ontstaan er mogelijk op andere genoemde wegen aanvullende problemen (het probleem van communicerende vaten). Op dit moment hebben we afgelopen donderdag van ’s morgens 8 uur tot 18:00 uur een kentekenonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen van het doorgaande vrachtverkeer op de Brouwerstraat. De resultaten verwachten wij deze week binnen te krijgen. Op basis daarvan kunnen dan de maatregelen nader uitgewerkt worden. De vertraging is hoofdzakelijk te wijten aan het moment van een stabilisatie van het verkeer. In de corona periode is het moeilijk een waarheidsgetrouw beeld te krijgen. Inmiddels hebben we die stabilisatie van de bewegingen geconstateerd en daarom zijn die tellingen nu uitgezet. Wij verwachten dan ook dat we na het zomerreces u direct de gevraagde uitwerking te kunnen leveren”. De laatste zin van de beantwoording laat zien wat zich steeds herhaalt: het niet halen van een beloofde deadline. “Wij verwachten dan ook dat we na het zomerreces u direct de gevraagde uitwerking te kunnen leveren”. De eerste commissievergadering was op 27 augustus, we zijn inmiddels 6 weken na het zomerreces.

Niet verwonderlijk dat de burgers het inmiddels niet meer begrijpen.

Hierboven vindt u een heel feitenrelaas van de laatste twee jaar. Niet verwonderlijk dat de burgers het inmiddels niet meer begrijpen. Wij missen daadkracht op het dossier Brouwerstraat. Daarom slaan het CDA en ChristenUnie de handen in één en gaan er vanuit dat de hele raad achter de omwonenden van de Brouwerstraat gaat staan. Er moet nu een oplossing komen. Onze fracties stellen daarom de volgende vragen:

 1. Bovenstaande opsomming laat zien dat we inmiddels bijna 2 jaar verder zijn na onze uitgebreide art. 41 vragen. Meerdere termijnen zijn niet gehaald en nog steeds zijn we aan het wachten op de uitwerking van de verkeersmetingen. Deze zouden na het zomerreces direct aangeboden worden. Wanneer kunnen we deze eindelijk verwachten?
 2. Welke maatregelen heeft het college nu voor ogen? Is er een overzicht van maatregelen die getroffen gaan worden? a) Zo ja, zou u deze ons willen doen toekomen? b) Zo nee, wanneer kunnen wij deze verwachten?
 3. De bewoners worden nu niet of nauwelijks meegenomen in het proces en snappen niet waarom het allemaal zo lang duurt. Hoe gaat u de bewoners beter betrekken bij het proces dan tot nu toe het geval was?
 4. Hoe gaat u informatie over de voortgang van het proces delen met de bewoners, zodat voor hen duidelijk wordt wat de reden tot vertraging(en) is?
 5. Het dossier loopt op vierkante wielen en er is nu gewoon actie nodig. Vele voorgedragen oplossingen (fietssuggestiestroken, een poller, etc.) zijn klaarblijkelijk niet mogelijk. Wij willen nu eens van het college horen wat er wel mogelijk is. Welke oplossingen worden nu onderzocht betreffende het dossier Brouwerstraat?
 6. Mochten de oplossingen niet “simpel” zijn dan moet het college openstaan voor “rigoureuze” maatregelen, bijvoorbeeld opnieuw naar de tekentafel gaan en de Brouwerstraat compleet opnieuw inrichten. Is het college bereid, wanneer simpele oplossingen niet mogelijk zijn, om terug te gaan naar de tekentafel en de Brouwerstraat opnieuw te (her)inrichten?
 7. De Oegstgeesterweg, hoek kantoor Van Wezel tot rotonde Splitsing, zou ook heringericht worden. Wanneer kunnen we deze herinrichting verwachten?
 8. Zodra de herinrichting van de Oegstgeesterweg aangepakt gaat worden zou meteen de Brouwerstraat meegenomen kunnen worden. Is het college bereid om te kijken of dit direct meegenomen kan worden?
 9. We zijn inmiddels 2 jaar verder en steeds worden de deadlines niet gehaald. Er is een plan van aanpak met harde deadlines nodig, die realistisch zijn maar er wel toe leiden dat over maximaal 12 maanden de Brouwerstraat en Oegstgeesterweg zijn aangepakt. Is het college bereid om het plan van aanpak te delen met de gemeenteraad en burgers om duidelijkheid te bieden over het  traject dat nodig is om de Brouwerstraat tot een veilige straat te maken?

Met vriendelijke groet,

Jonathan de Mooij & Dick Oudwater (CDA) en Ben van der Plas (ChristenUnie)                  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.