22 april 2021

Stel ouders en hun netwerk weer centraal bij het opvoeden

Stel ouders en hun netwerk weer centraal bij het opvoeden, dat bepleiten onze CDA-wethouders Corien van Starkenburg en Adger van Helden in een artikel in het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen. Ondanks goede voornemens in 2015 worden opvoedingstaken te vaak uitbesteed aan gespecialiseerde instituties. Dit is in strijd met een christendemocratische visie van gespreide verantwoordelijkheid.

Het debat over de jeugdzorg moet wat de CDA-wethouders betreft dus ook hierover gaan; wat is normaal? Als kinderen en hun gezinnen afwijken van wat we ‘gewoon’ vinden, is er snel iets mis en wendt men zich tot hulp om weer ‘normaal’ mee te kunnen doen. Dit gesprek over wat normaal is, welke gedrag er gewoon hoort bij het opgroeien, moet vooral gevoerd worden in dat netwerk rondom het gezin. Met al die mensen rondom het gezin met hun eigen ervaringen met het opgroeien. 

Corien van Starkenburg: “Te midden van alle oplossingsrichtingen bínnen de jeugdzorg willen wij pleiten voor een maatschappelijke discussie over wat eigenlijk normaal is én van daaruit wáár het primaat voor opvoeding en zorg eigenlijk ligt.”

Uitgaan van eigen kracht van ouders of opvoeders betekent niet dat ze alles zelf hoeven te doen. Ouders of opvoeders moeten daar waar nodig juist ondersteund worden. In het artikel noemen Corien en Adger goede voorbeelden in Katwijk, zoals het Digitaal Plein Katwijk, Autisamen en het Mamacafé. In de nieuwe werkwijze van het nieuwe Wijkteam in Katwijk is dit het uitgangspunt: Ouders en hun netwerken moeten weer centraal staan.  Zij moeten van een voornamelijk gezinsgerichte benadering naar een omgevingsgerichte insteek. Zij moeten steeds meer initiatieven stimuleren waardoor inwoners zich meer betrokken voelen bij de opvoeding van de kinderen in hun omgeving.

Natuurlijk zijn er grenzen aan wat er opgevangen kan worden door familie, vrienden of buren. Een goede verbinding tussen het netwerk rond een kind en de gespecialiseerde zorg is van levensbelang voor de meest kwetsbare jongeren. Een eenzijdig focus op het gezin en het netwerk mag niet tot gevolg hebben dat de jongeren waar écht iets mee aan de hand is niet meer de hulp krijgen die zij nodig hebben. De ontwikkelingen van de laatste jaren maakt dat op dit moment ook deze groep het meest last heeft van lange wachtlijsten en onvoldoende plekken. Meer focus op het opvoeden en het netwerk rondom het kind waar dat kan is, wat Corien en Adger betreft, een belangrijke stap bij het verbeteren van de jeugdzorg. In Katwijk zijn we hiermee volop aan de slag! 

Tien wegwijzers voor goede hulp aan onze jeugd

Het artikel van Corien en Adger staat in het Lentenummer 2021 van Christen Democratische Verkenningen, met als thema ‘Jeugd in de knel’. Een van de conclusies daarin is dat we kinderen en hun gezinnen geproblematiseerd hebben en tot doelwit gemaakt van een bombardement aan beleidsinterventies. Gevolg is dat er veel instanties en bedrijven floreren maar de jongeren zelf in de knel zijn gekomen. Vanuit een christendemocratische visie is zorg geen commercieel product, maar zijn mensen van nature op onderlinge zorg aangewezen: in het gezin, op scholen, in buurten en in steden. Hoe kunnen we deze netwerken versterken en een visie op zorg formuleren die de zeggenschap van ouders en jongeren vergroot? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen die écht hulp nodig hebben, deze ook krijgen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.