Burgerinitiatief

Het CDA erkent de veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. De gemeente zal vooral kaderstellend en ondersteunend op moeten treden en ruimte laten aan inwoners, organisaties en bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen. Nieuwe (digitale) communicatievormen om de relatie tussen burger en gemeente te verstevigen en de interactie te bevorderen worden hierbij in toenemende mate ingezet. Ambtenaren gaan, waar mogelijk, de wijk in en meer in gesprek met de samenleving. Het CDA staat voor een publieksvriendelijke invulling van taken, een proactieve benaderingswijze en korte lijnen met inwoners en vrijwilligers.

  • De gemeente voert een right-to-challenge regeling in waarbij burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid krijgen om een alternatief in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Met dit recht kan een groep (georganiseerde) bewoners taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

  • Om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen wil het CDA, naar voorbeeld van de G1000, de komende raadsperiode experimenteren met burgertoppen waarin willekeurig gekozen inwoners zitting nemen.

  • Het CDA ziet graag dat initiatieven zoals rond de Duinvallei, waarin inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen de handen ineenslaan en zelf verantwoording dragen voor investeringen, eerder regel dan uitzondering worden.

  • Het CDA wil dat inwoners en bedrijven de mogelijkheid krijgen om digitaal vergunningen aan te vragen. Het programma Digitiaal2017 wordt zo snel mogelijk geïmplementeerd.

  • Het CDA wil via een speciale app burgers actief betrekken bij plan- en besluitvorming. Via de app krijgen burgers vooraf inspraak en wordt hen via de mobiele telefoon vragen voorgelegd rond onderwerpen die op dat moment in de gemeenteraad spelen. In dit scenario gaan de plannenmakers hierna pas aan de slag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.