Duurzaamheid

'De wereld beter achterlaten dan dat we haar aantreffen', ofwel goed 'rentmeesterschap' vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van duurzaamheid is lokaal maatwerk de sleutel: zoeken naar balans met economie en maatschappij, zonder echter concessies te doen op essentiële aspecten, zoals het milieu.

 • Voor het Katwijk dat wij door willen geven ontwikkelt Katwijk zich tot een energieneutrale gemeente. Hiertoe willen wij:
  · Energiebesparing in bestaande woningen stimuleren;
  · Duurzame energieopwekking zoals wind- en zonne-energie en blue energy bevorderen;
  · Burgerinitiatieven die bijdragen aan de ontwikkelingen van nieuwe schone energiebronnen in de directe leefomgeving ondersteunen;
  · Duurzaamheid structureel meenemen in het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Draagvlak voor de hiervoor genoemde punten is belangrijk. Daarom wil het CDA omwonenden vroegtijdig informeren en hen laten profiteren van deze projecten.

 • De gemeente stelt zich ten doel te stimuleren dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam geïsoleerd zijn. Een systematische aanpak is daarbij van belang, waarbij de gemeente middelen en kennis mobiliseert om dit waar te maken. Binnen vijf jaar moet het maatschappelijk vastgoed (waaronder scholen, sportaccommodaties, wijkgebouwen) verduurzaamd zijn, waardoor ze minimaal voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.

'Op het gebied van duurzaamheid is lokaal maatwerk de sleutel.'

 • Het CDA wil de 'energiekansen' (bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, windmolens, geothermische energie of 'Blue Energy') inventariseren en op basis daarvan een plan ontwikkelen voor de toekomstige (lokale) energie-infrastructuur en projecten. Enkele aspecten zijn verduurzaming van het energienetwerk, duurzaam bouwen en - binnen de gemeente - duurzame technologie toepassen, zoals het gebruik van LEDs voor straatverlichting. Het gemeentelijk wagenpark wordt voor 2022 volledig elektrisch (emissieloos).

 • Het CDA wil een impuls geven aan vergroening in de gemeente. Hierbij denken we aan meer groen en het planten van bomen met een groot kroonvolume. Verder wil het CDA meer toegankelijke groene zones realiseren. Het CDA wil een groenpark ontwikkelen op 't Eiland (Kwakkelwei) als een groene long in het hart van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.