Oudere

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving, ook in Katwijk. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid. Om eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA via het Actieprogramma Eenzaamheid inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden, en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

  • Het CDA wil de gemeentelijke aanpak van eenzaamheid intensiveren, waarbij bijvoorbeeld ouderen die in een isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Ook scholieren van het middelbaar onderwijs kunnen hiervoor ingezet worden.

  • Tijdens het 'keukentafelgesprek' komt eenzaamheid als een vast onderwerp aan de orde.

  • Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer iemand eenzaam is. Op deze manier kan er vroeg informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie in gang worden gezet. Sociale wijkteams, kerken, verenigingen en huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol. Er komt een platform waarin deze organisaties samen komen en informatie uitwisselen, om mensen zo structureel in beeld te brengen en aandacht te kunnen bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.