Energietransitie: inwoners ondersteunen

De meest effectieve manier om te komen tot meer duurzaamheid is het terugdringen van ons gebruik. In veel situaties kan hiermee al op korte termijn stevige milieuwinst geboekt worden. Terugdringen van ons gebruik begint bij isolatie. Binnen onze gemeente zijn nu Energieambassadeurs aan de slag die inwoners helpen met nadenken over besparings­mogelijkheden. Dit steunt op de inzet van vrijwilligers. Dat kan de overtuigingskracht vergroten, maar beperkt mogelijk de slagkracht.

  • Het CDA wil dat inwoners laagdrempelig een beroep kunnen doen op professionele adviseurs, om zo actief aan de slag te gaan met energie­besparing. Daarbij denken we aan een startsubsidie voor de onder­zoeksfase. Ook huiseigenaren kunnen niet alle maatregelen in één keer doorvoeren. Een meerjarenplan van aanpak tot verduurzaming geeft inwoners richting en duidelijkheid. Het CDA is voorstander van een subsidieregeling waarbij inwoners elke drie jaar een beroep kunnen doen op een gemeentelijke bijdrage voor realisatie van onderdelen van het plan. Ook leningen met (qua rente en looptijd) zachte voorwaarden zijn voor het CDA een passend instrument.
  • Solidariteit is voor het CDA een belangrijk uitgangspunt. Dus dragen we lasten samen en naar draagkracht. Tegelijkertijd is duidelijk dat het gaat om investeringen die de draagkracht van onze gemeente ver te boven gaan. Zonder geld vanuit de Rijksoverheid zijn alle plannen onhaalbaar. Onze inzet is erop gericht om het Rijk daarvan te over­tuigen. Daarin trekken we samen op, met de regio, de provincie en de VNG.
  • De gemeente moet niet de enige probleemeigenaar van de transitie zijn. We verwarmen ons huis nu met gas dat geleverd wordt door marktpartijen, via een leidingnet dat door een commercieel bedrijf wordt beheerd. Wat het CDA betreft is dat ook het model voor de operaties waar we voor staan. Het CDA is er geen voorstander van dat we teruggaan naar de situatie dat de gemeente (mede)eigenaar is van nutsvoorzieningen zoals energie en gas.
  • Ten minste de helft van de projecten wordt uitgevoerd door lokale energiecoöperaties. Participatie door lokale bedrijven en door inwoners kan een belangrijke stimulans vormen voor acceptatie en betrokkenheid. De gemeente vervult hierin een regierol.

Nieuwe wijken, nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen worden energieneutraal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.