Gerechtigheid

De omstandigheden scheppen, waaronder mensen en hun maatschappelijke verbanden hun verantwoordelijkheid kunnen onderhouden, dat is de opdracht tot gerechtigheid vanwege de overheid. Die opdracht kent verschillende dimensies, die elkaar aanvullen en versterken. De eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun onderscheiden verbanden moet door de overheid gerespecteerd en beschermd worden. De overheid moet de rechtsorde handhaven en meehelpen de internationale rechtsorde op te bouwen. De overheid erkent dat de menselijke ontplooiing zich ontwikkelt in vormen van samenleven en samenwerken. Zij moet dan ook zoveel mogelijk een elementair bestaansniveau garanderen, waarbinnen burgers en hun verbanden hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Verder is het zaak dat de overheid verschillende en mogelijk botsende gerechtvaardigde belangen harmoniseert naar de maatstaf van het recht. Daarbij moet zij zo te werk gaan dat burgers en hun maatschappelijke verbanden zoveel mogelijk zelf de gevolgen van hun handelen voor de naaste en voor het natuurlijk leefmilieu in hun gedrag betrekken. Met andere woorden: hun verantwoordelijkheid moet gestalte krijgen naar de normen van solidariteit en rentmeesterschap. Door aldus waarborgen te bieden, normen te stellen een aanspraken te honoreren, treedt de overheid op als schild voor de zwakke.

De overheid beschikt over machtsmiddelen. Het is belangrijk dat die macht gespreid is en dat zij over het gebruik ervan verantwoording aflegt aan degenen die ermee te maken hebben. Regering en volksvertegenwoordiging hebben onderscheiden verantwoordelijkheden en dienen die over en weer te respecteren. Burgers en hun instellingen moeten de zekerheid hebben van bescherming van politieke rechten, vrijheidsrechten en sociale rechten. Dat is het kenmerk van de democratische en sociale rechtsstaat. Zo ontstaat een overheid die een goede dienst bewijst aan de samenleving. Het gaat hier niet alleen om de landelijke overheid. Op alle niveaus, van gemeente, provincie, rijk, Error! Reference source not found. 6 Europese Unie èn mondiaal, is p

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.