Infrastructuur

De lokale infrastructuur en het openbaar vervoer, maar ook de verkeersveiligheid binnen de gemeente, vormen belangrijke randvoorwaarden voor een vitale economische ontwikkeling.

Het CDA wil doorgaan met het systematisch aanpakken van knelpunten rond verkeersveiligheid en bereikbaarheid (doorstroming). Nauw overleg met betrokkenen bij het maken van afwegingen ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid en economische belangen vormen het startpunt van die aanpak.

 • Het CDA wil de (snel-)fietsroutes versterken en veiliger maken, onder andere door fiets- en autoverkeer te scheiden of met fietsstraten waar de auto te gast is. Het CDA wil nader onderzoeken waar fietsers binnen de bebouwde kom voorrang kunnen krijgen, bijvoorbeeld op rotondes.

 • Wij willen doorgaand vrachtverkeer om de dorpskernen heen leiden. Zo wil het CDA de Brouwerstraat in Rijnsburg en de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn vrachtwagenvrij maken, net zoals de Hoofdstraat in Valkenburg dat nu al is. Daarnaast blijven we met de omwonenden werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

 • Het CDA is een voorstander van de aanleg van de Pioniersbaan (Noordelijke Randweg). Deze weg ontlast het centrum van Rijnsburg en de N206 door Katwijk, dat komt de leefbaarheid ten goede. De gemeente moet zich blijven inzetten om dit hoog op de agenda te krijgen bij de provincie.

 • We blijven inzetten op een betere inpassing van de Rijnland Route. Voor de aansluiting van de Zijlhoek op de Rijnland Route moet een alternatief komen, om de Voorschoterweg te ontlasten. Meerdere fiets- en voetgangersbruggen tussen het dorp Valkenburg en de nieuwe wijk zijn van vitaal belang voor verbinding tussen het oude en toekomstige dorp.

 • Het CDA blijft van mening dat de 'Verlengde Westerbaan' nodig is voor een veilige en vlotte zuidelijke ontsluiting van Katwijk. Tot die tijd is het (te) druk op het Bosplein en voelt het verkeersonveilig. Het CDA wil dit verbeteren en de Koningin Julianalaan en Boslaan verkeersveiliger maken.

 • De leefbaarheid in Katwijk aan den Rijn langs de N206 moet verbeterd worden en de overlast verminderd. Wij vinden het belangrijk dat de wijken onderling meer verbonden worden. Het CDA blijft bij de provincie pleiten voor een verdiepte ligging van de N206 tussen Zeeweg en Wassenaarseweg (N441). We zetten in op een scheiding van het doorgaande verkeer (N206) en het lokale verkeer, met ongelijkvloerse kruisingen. Daar past dan ook goed een uitgebreide bushalte. In het gebied blijft verder ruimte voor spelen, bewegen én een evenemententerrein.

 • Het CDA is van mening dat de bereikbaarheid van (delen van) Rijnsburg en Valkenburg met het openbaar vervoer dient te verbeteren: reizen per openbaar vervoer moet een uitstekend alternatief zijn voor reizen per auto. In principe zou de reis per openbaar vervoer van of naar het Centraal Station in Leiden inclusief looptijd en wachttijd niet meer dan 30 minuten moeten bedragen. Bij de toekomstige aanbesteding moet het speerpunt daarom goede bereikbaarheid van alle wijken zijn. Hier valt zowel de route van de bus als de frequentie onder.

 • De komst van de snelle bus (R-net) naar Leiden is goed voor Katwijk. Over aanpassingen aan de route, zoals de rotondes in de Zeeweg, wordt pas besloten als daadwerkelijk blijkt dat dit voor de doorstroming van al het verkeer beter is.

 • Het CDA is voorstander van het aanleggen en behoud van rotondes voor een soepele doorstroming van het verkeer.

Daarnaast blijven we met de omwonenden werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

 • Het parkeren in Katwijk aan Zee moet betaalbaar blijven, dat is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de gemeente. Betaald parkeren is een instrument dat wordt ingezet ten gunste van de bewoners en de ondernemers, niet ten koste van hen.

 • De parkeerdruk op zondagen is groot, zeker in de woonstraten. Dat geeft hinder voor de centrumbewoners. Het CDA vindt daarom dat er op zondagen handhaving noodzakelijk is en na 12:00 uur parkeergeld betaald wordt. Daarnaast willen wij, ten gunste van onze inwoners, het betaald parkeren in de avond verkorten.

 • Naast de vanzelfsprekende aandacht die de voorzieningen in Katwijk als 'badplaats' krijgen, wil het CDA de mogelijkheden voor recreatie en ontspanning rond het Valkenburgse meer optimaal benutten. Met de groei van de gemeente (Duyfrak en locatie Valkenburg), is een ambitieus programma voor ontwikkeling van het Valkenburgse meer gewenst, in samenspraak met de bestaande ondernemers.

 • Het CDA is een voorstander van het realiseren van een kleinschalige zeejachthaven 'buitengaats'. De uitgangspunten blijven daarbij dat deze haven past bij de schaal en identiteit van Katwijk, zonder financiële risico's, grootschalige woningbouw en overbelasting van de infrastructuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.