Integratie

De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een lokaal vraagstuk. Ook onze gemeente heeft hier de afgelopen jaren mee te maken gehad. Het doet een beroep op de solidariteit en barmhartigheid van onze gemeente, maar zorgt tegelijkertijd voor uitdagingen. Heel concreet bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.

Zelfredzaamheid is wat betreft het CDA het uitgangspunt voor alle inwoners van de gemeente Katwijk. Zo ook voor nieuwkomers, waaronder de aan de gemeente gekoppelde statushouders. Integratie en participatie zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de statushouder zelf. Gezien de moeite die dit deze doelgroep kost, dient de gemeente ondersteuning en enige maatschappelijke begeleiding te bieden. Momenteel zijn te veel statushouders met tijdelijke verblijfsvergunningen lange tijd of zelfs permanent aangewezen op bijstand. Het CDA is van mening dat de gemeente inburgering moet inbedden in een breder traject van participatie en begeleiding naar werk.

  • Een integrale aanpak waarbij werk, bijscholing en taallessen worden gecombineerd heeft voor het CDA de voorkeur. Meer dan nu het geval is moet ingezet worden op deze gecombineerde trajecten om de kans te vergroten dat statushouders aan de slag kunnen.

  • Het CDA wil dat statushouders direct in aanraking komen met vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Wanneer zij te lang op de 'reservebank' plaats moeten nemen dan wordt deze stap namelijk alleen maar groter.

  • De nauwe samenwerking met Dunavie en Welzijnskwartier wordt voortgezet. Daarnaast moet intensiever de samenwerking opgezocht worden met de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) en Servicepunt Werk (SPW) om integratie te ondersteunen en de zelfredzaamheid van statushouders te bespoedigen.

  • Er dient veel meer te worden ingezet op heldere communicatie omtrent de integratie van nieuwkomers.

  • Gemeenten hebben de taak om statushouders van sobere woonruimten te voorzien. Bij de uitvoering van deze verplichting dient de gemeente nadrukkelijk rekening te houden met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.

  • Het werk van Stichting IWAK voor asielzoekers, zowel ten aanzien van opvang als integratie (zoals taallessen en jeugdwerk), wordt door het CDA gewaardeerd. De gemeente spant zich ervoor in dat het IWAK ook in de toekomst nabij het AZC onderdak heeft.

  • Bewoners van het AZC zijn inwoners van de gemeente Katwijk. Kinderen nemen daar een bijzondere plaats in. Het COA verzorgt op het AZC onderwijs voor deze kinderen. Waar het in haar vermogen ligt, wil het CDA borgen dat dergelijke voorzieningen behouden blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.