Jeugd

Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg grotendeels bij gemeenten komen te liggen. Met het grootste deel van de jeugd in onze gemeente gaat het goed. Maar er is ook een deel waarbij dat helaas niet het geval is.

Daarom wil het CDA meer aandacht voor deze groep. Het doel is om elk kind en elke jongere een goede start in hun leven en in de samenleving te geven. Geen kind of jongere mag tussen wal en schip raken. Nazorg is belangrijk. Tegelijkertijd zetten wij nadrukkelijk in op voorzorg, zodat kinderen, jongeren en hun ouders de stap naar jeugdzorg helemaal niet hoeven te maken.

  • Samenwerking tussen instellingen en ouders/verzorgers kan leiden tot vroegtijdige signalering, waardoor de stap naar jeugdzorg voorkomen kan worden. Het CDA stimuleert daarom samenwerking tussen het gezin, de gemeente, huisartsen, Jeugd- en Gezinsteams, de GGZ en sociale wijkteams. De Jeugd- en Gezinsteams vormen hierin de spil. Knelt het in de capaciteit van deze teams, dan geeft het CDA prioriteit aan het versterken van de teams.

  • Met het oog op zelfontplooiing is het belangrijk dat de jeugd in onze gemeente kan beschikken over voldoende voorzieningen. Daarom wil het CDA stevig inzetten op algemene jeugdvoorzieningen, zoals peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs, speelvoorzieningen en jongerenwerk.

  • Om voldoende lokale toegang tot zorg te garanderen onderhandelt de gemeente gericht met zorgverzekeraars. Daarnaast komt er voldoende geld beschikbaar om specialistische ondersteuning van huisartsen te bekostigen.

  • Veel jongeren dreigen 'tussen wal en schip te raken als ze 18 jaar worden. Vaak gaan ze dan 'over' van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente oog houdt op deze jongeren en hier een gerichte aanpak voor ontwikkelt.

  • Het CDA hecht groot belang aan de preventieve en signalerende rol van huisartsen in de jeugdzorg. De continuïteit van de huidige samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen wordt voor meerdere jaren achtereen geborgd, ook financieel (subsidieverlening).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.