Lokale lasten

Een eerlijke economie vraagt om solide gemeentelijke financiën, zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente.

Het CDA heeft de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. De uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, transparantie en zo laag mogelijke lokale lasten.

  • Het CDA wil de lasten laag houden en streeft ernaar de gemeentelijke woonlasten slechts te verhogen met de jaarlijkse inflatie. Gemeentelijke leges en heffingen zijn kostendekkend.

  • Wij staan ervoor dat de inkomsten en uitgaven in de begroting in evenwicht zijn. Bij een verstoring van dat evenwicht wordt eerst gekeken naar mogelijke efficiencymaatregelen en vervolgens naar mogelijke versoberingen in taken en het dienstverleningsniveau. Het CDA geeft prioriteit aan het versterken van de samenleving, de ondersteuning van hen die dat nodig hebben en het in stand houden van het voorzieningenpeil. Daarom sluiten wij een belastingverhoging niet uit.

  • De gemeentelijke financiën moeten voor alle inwoners inzichtelijk zijn. Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Op de website van de gemeente wordt ook een duidelijk overzicht geplaatst van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de hiermee samenhangende taken die men uitvoert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.