Ondernemingszin als brandstof van de samenleving

Nieuw ondernemerschap en een wendbaar en weerbaar midden- en kleinbedrijf zijn belangrijk voor de vitaliteit van de economie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om nieuwe initiatieven te ontplooien. De inzet van bedrijven is essentieel bij het vinden van de sleutels voor grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoor­beeld op het gebied van klimaat, energie, gezondheid en het betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  • We willen één aanspreekpunt voor ondernemers waar zij terecht kunnen voor vergunningaanvragen en andere vragen.
  • Vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven worden al in een vroeg stadium bij het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe regels betrokken. Waar mogelijk zetten we in op het verminderen van regel­druk.
  • Jonge ondernemers en startups zijn waardevol voor onze lokale economie, vanwege hun creativiteit en nieuwe initiatieven. Daarvoor bieden we alle ruimte. Is er leegstand dan kan die ruimte tijdelijk benut worden door zo’n jong initiatief. We spreken met betrokken partijen over de betaalbaarheid van dergelijke locaties.
  • Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en kleinbedrijf afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en nemen). Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid, investeringen in opleidingen, aanstellen van mensen met een beperking, een minimaal aantal stage- en leerplekken en investeringen in innovatie.
  • Wij zien groeikansen voor het toerisme in Katwijk. Dat vraagt om een actieve aanpak waarbij ondernemers het voortouw nemen en de gemeente ondersteunt en voorwaarden schept. Voor vragen van ondernemers is er in het gemeentehuis een vast aanspreekpunt. Voor de promotie van Katwijk werken we samen met Leiden Marketing. Het CDA wil de VVV-vestiging in Katwijk houden.
  • Wij hechten veel waarde aan een gezamenlijk moment in de week voor rust en reflectie, met tijd en aandacht voor bezinning, ontmoeting en ontspanning. In onze cultuur is de zondag daar de aangewezen dag voor. Een dag van rust is naar de overtuiging van het CDA voor ons allemaal van belang, om even afstand te nemen van de drukte van alledag. Om die reden is het CDA geen voorstander van openstelling van winkels op zondag.

Jonge ondernemers en startups brengen een sfeer van initiatief en creativiteit met zich mee

  • We zien voor onze gemeente het belang van het verbreden van de kennis­economie. Om die reden stimuleren wij startende bedrijven met het oog op hoogwaardige werkgelegenheid en ruimte voor innovatie. Veel start-ups vinden op Unmanned valley inmiddels hun weg en er is volop samen­werking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het Unmanned Valley project loopt nu vier jaar en heeft als einddatum midden 2023. Een gedegen evaluatie moet uitwijzen of Unmanned Valley een structurele plek op/nabij Valkenhorst krijgt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat Unmanned Valley dan ‘op eigen benen’ staat. Nadrukkelijk wordt de verbinding gezocht met het MBO en het HBO.

Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.

  • ’t Ambacht en het gebied Katwijkerweg/Valkenburgerweg worden getransformeerd. Daar komt een mix van wonen en werken. Om ruimte te bieden aan onze eigen ondernemers en ondernemers uit de regio wordt er naar nieuwe terreinen gezocht. Regionale afstemming tussen gemeenten over de omvang en de kwaliteit van bedrijven­terreinen is hierbij belangrijk. Kleinere bedrijventerreinen worden tegen het licht gehouden, om te beoordelen of deze nog de functie vervullen waarvoor ze ooit bedoeld zijn, of dat transformatie naar een woonbestemming meer voor de hand ligt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.