Onderwijs

Mensen ontwikkelen zich door van elkaar te leren. De basis hiervoor wordt gelegd in het gezin waarin kinderen opgroeien. Daarna gaat dat verder op de kinderopvang en op school. De vorming van jongeren en van volwassenen, zowel in burgerschap als in werk, is een van de meest wezenlijke opdrachten die de samenleving heeft. Niet alleen gericht op de eerste jaren van een mensenleven, maar gedurende iemands hele levensloop.

We vinden het belangrijk dat elk kind een passende onderwijsplek heeft, zo thuisnabij als mogelijk. Daarvoor is nodig dat het primair onderwijs voldoende ondersteuning krijgt om zoveel mogelijk kinderen binnen de eigen school op te vangen. Als dat niet lukt, moeten er plekken zijn waar kinderen in een gespecialiseerde onderwijsvorm terecht kunnen. Als kinderen daarbij ook afhankelijk zijn van jeugdhulp, moeten er wat het CDA betreft slagen gemaakt worden door goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

  • Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij hun kind geven: dat betekent vrijheid van schoolkeuze. Onze dorpen kunnen wel een verbreding van het onderwijsaanbod gebruiken. Het CDA ondersteunt initiatieven van verenigingen om nieuwe scholen te stichten in bijvoorbeeld Valkenhorst.
  • Voor het CDA is het belangrijk dat er voor alle kinderen voldoende mogelijkheden zijn om zichzelf te ontwikkelen. We stimuleren daarom initiatieven als bovenschoolse plusklassen.
  • Het vernieuwen en moderniseren van onze gebouwen voor basisonderwijs, waarvoor de gemeente en de scholen in de afgelopen jaren samen een plan hebben opgesteld, moet voortvarend opgepakt worden. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat duurzame, energiezuinige gebouwen worden gerealiseerd met een goed binnenklimaat en ingericht op modern onderwijs. Waar mogelijk biedt het gebouw onderdak aan voorzieningen voor de wijk waar het gebouw staat. Een schoolgebouw is immers een belangrijke, verbindende plek in een dorp of wijk. In de komende periode wordt eenzelfde plan opgesteld voor het voortgezet onderwijs binnen onze gemeente.
  • Het CDA ondersteunt de ontwikkeling van zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC), met voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Organisaties binnen een IKC werken samen vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie. Naast onderwijs en opvang kan er binnen een IKC ruimte zijn voor kindnabije zorg.
  • Wij willen dat alle kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op ten minste twee dagdelen voorschool (peuterspeelzaal). Eénverdieners die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen rekenen op een bijdrage van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.