Onderwijs

Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij hun kind geven: dat betekent vrijheid van schoolkeuze. Toch vragen enkele ontwikkelingen om een gezamenlijk optrekken van de gemeente met de scholen en de ouders.

De komende jaren zal met de schoolbesturen werk gemaakt moeten worden van een kwalitatieve verbeterslag ten aanzien van de huisvesting van de Katwijkse basisscholen. Daarbij zijn voor het CDA uitgangspunten dat de scholen modern (digitaal) onderwijs ondersteunen, een goed binnenklimaat hebben en aandacht besteden aan energiebezuiniging. Ook zien we dat voor specialistisch onderwijs vaak moet worden uitgeweken naar omringende gemeenten. Het passend onderwijs kan beter, zowel voor leerlingen die extra hulp nodig hebben als voor leerlingen die juist meer uitdaging kunnen gebruiken.

  • Plusklassen zijn er vaak maar een dagdeel per week, soms niet op de eigen school en zitten vaak vol. Ook voor hoogbegaafde kinderen is maatwerk belangrijk. Het CDA wil dat dit binnen de eigen gemeente geboden wordt.

  • De gemeente onderzoekt in overleg met schoolbesturen strategisch de (her)ontwikkeling van schoolgebouwen. Er komt een gefaseerde verbeterslag wat betreft de huisvesting.

  • De gemeente gaat met schoolbesturen in gesprek over onderwijsinhoudelijke uitdagingen. Het CDA vindt taalonderwijs erg belangrijk. Er is een verband tussen de financiële situatie thuis en de schoolprestaties van een kind, waardoor er 'overerfbare' armoede ontstaat. Dat moet worden voorkomen. Ook wil het CDA meer aandacht voor techniekonderwijs.

  • Het CDA wil bewerkstelligen dat beroepskwalificerende opleidingen op MBO-2 en MBO-3 niveau, passend bij het type werkgelegenheid in onze regio (schilders, bouw, groensector en biochemie), zich vestigen in Katwijk. Dergelijke opleidingen vergroten de kansen van Katwijkse jongeren op de arbeidsmarkt en sluiten aan bij de behoeften van werkgevers in onze regio.

  • Bijles voor kinderen uit minima-gezinnen wordt financieel mogelijk gemaakt.

  • Wij willen dat alle kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op ten minste twee dagdelen voorschool (peuterspeelzaal). Eénverdieners die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen rekenen op een bijdrage van de gemeente.

  • Het CDA ondersteunt de ontwikkeling van zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC), met voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Organisaties binnen een IKC werken samen vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie. Naast onderwijs en opvang bieden de IKC's kindnabije zorg. Het CDA wil de komende raadsperiode in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg ten minste één IKC realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.