Participatie: samenleving aan zet

Participatie moet echte participatie zijn: inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan plannen. De gemeente is er immers voor haar inwoners. Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten.

  • Het college vraagt elke wijkraad ten minste twee keer per jaar actief om advies over relevante plannen of ontwikkelingen in dat dorp of die wijk.
  • Het online participatieplatform ‘Denk mee’ wordt veel intensiever gebruikt en gepromoot (naar Leids voorbeeld).
  • Het moet normaal worden dat aan initiatief uit de samenleving voorrang gegeven wordt. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaat of dat voorstellen vanuit de samen­leving uitgevoerd kunnen worden.
  • Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen en ter voorkoming van vertragende en kostbare bezwaarprocedures.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.