Participatie & werk

Door de invoering van de Participatiewet dragen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor het begeleiden naar werk. De wetgeving kent echter nog een aantal belemmeringen die een integrale en flexibele aanpak minder goed mogelijk maken, zoals onder andere het geven van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen.

Ook voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie in de samenleving van belang. Voor het CDA is de tegenprestatie het middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving. Uiteindelijk kan de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan. Ook willen wij voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting naar de arbeidsmarkt van jongeren die van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs komen.

  • De gemeente zet verschillende instrumenten in die toeleiden naar werk. Het gaat hierbij om werkstages of werkervaringsplekken, loonkostensubsidie, participatieplaatsen en jobcoaching. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, onder meer met 'social return' en als aanbieder voor en begeleider van stagiairs.

  • Het CDA wil dat de gemeente veel meer werk maakt van het vervullen van een tegenprestatie door bijstandsgerechtigden.

  • Onze gemeente kent tal van ondernemers die binnen hun bedrijf een plek willen bieden aan mensen die moeilijk aan de slag komen, inclusief mensen die werkloos zijn geworden en na beëindiging van hun WW-uitkering geen aanspraak kunnen maken op een uitkering of op pensioen. De gemeente maakt hier de komende periode echt werk van om hierin met ondernemers samen te werken.

  • Van oudsher neemt de Mare Groep een belangrijke plaats in binnen de Katwijkse samenleving voor het bieden van een werkplek aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA acht deze voorziening van grote waarde voor deze doelgroep en wil dat de gemeente de komende raadsperiode een actieve houding aan blijft nemen ten opzichte van de Mare Groep en haar werknemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.