Schone leefomgeving

De schadelijke kanten van het menselijk handelen worden vandaag de dag steeds duidelijker. Zoals het een goed rentmeester betaamt willen wij deze wereld in een betere staat aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven. Dit begint op gemeentelijk niveau en vraagt om gedragsverandering en andere keuzes van burgers en gemeente.

Het CDA vindt het daarom van belang dat de gemeente inwoners betrekt bij planvorming, inrichting, beheer en onderhoud van hun directe woonomgeving. De gemeente draagt haar steentje bij door het goede voorbeeld te geven en door particuliere initiatieven te stimuleren.

  • Het CDA wil dat de gemeente onderzoekt of aansluiting bij het online platform 'Verbeterdebuurt', waarbij inwoners zelf hun meldingen kunnen doen maar ook ideeën kwijt kunnen over de openbare ruimte, het huidige meldingssysteem kan verbeteren of vervangen.

  • Iedereen kan zijn eigen wijk schoonhouden. Het CDA wil dat de gemeente, bijvoorbeeld in samenwerking met Dunavie, wijkgebonden schoonmaakacties faciliteert. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het uitlenen van een mobiele opruimkar/aanhanger voor allerlei klusjes in de wijk zoals zwerfafval opruimen of een plantsoen onderhouden.

  • Het afvalscheidingspercentage moet omhoog. De gemeente zet veel meer dan nu in op goede voorlichting. De verschillende inzamelsystemen die we in onze gemeente kennen kunnen naast elkaar blijven bestaan. Er worden in de wijken pilots gestart om te kijken welk systeem daar het beste werkt en het meest klantvriendelijk is. We staan open voor systemen waarbij het inwerpen van restafval wordt belast. Ook staat het CDA voor technieken waarbij afvalscheiding achteraf plaatsvindt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.