Subsidies

"De subsidiepot voor clubs, verenigingen en instellingen wordt niet verlaagd. Als dat nodig blijkt, bijvoorbeeld vanwege de decentralisaties, dan wil het CDA dit budget verhogen. Het subsidiebudget wil het CDA wel anders verdelen. De gemeente geeft alleen subsidie als:

a. de organisatie of activiteit bijdraagt aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen of gewenste maatschappelijke effecten; b. het resultaat van de subsidie zichtbaar of meetbaar is;

c. deze ten goede komt aan activiteiten die zonder subsidie niet uitgevoerd kunnen worden (uitgezonderd waarderingssubsidies); d. deze aanvullend is ten opzichte van eigen middelen en overige inkomstenbronnen.Het beginsels van gespreide verantwoordelijkheid betekent vervolgens dat clubs en verenigingen daarbij vrij zijn in hoe zij activiteiten uitvoeren."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.